Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 628.1/.3:620.113

Březen 1995

Jakost vod
ODBĚR VZORKŮ
Část 1: Pokyny pro návrh programu
odběru vzorků
(ISO 5667-1:1980)

ČSN
EN 25 667-1

75 7051

 

 

 

Water quality. Sampling. Part 1: Guidance on the design of sampling programmes (ISO 5667-1:1980)

Qualité de ľ eau. Echantillonnage. Partie 1: Guide général pour ľ établissement des programmes d échantillonnage(ISO 5667-1:1980)

Wasserbeschaffenheit. Probenahme. Teil 1: Anleitung zur Aufstellung von Probenahmeprogrammen(ISO 5667-1:1980)

 

Tato národní norma je identická s EN 25667-1:1993 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 25667-1:1993 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2602 zavedena v ČSN ISO 2602 Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval (01 0231)

ISO 3534 dosud nezavedena

ISO 5667-2 zavedena v ČSN EN 25667-2 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků (75 7051)

ISO 5667-3 zavedena v ČSN EN 25667-3 Jakost vod. Odběr vzorků.Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi (v návrhu)

ISO 6107-1 zavedena v ČSN ISO 6107-1 Jakost vod. Slovník. Část 1 (75 7021)

ISO 6107-2 zavedena v ČSN ISO 6107-2 Jakost vod. Slovník. Část 2 (75 7021)

 

ã Český normalizační institut, 1994
17410


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN ISO 5667-2 a ČSN ISO 5667-3 nahrazuje část 2 ČSN 83 0520 z 20.5.1977, část 2 ČSN 83 0530 ze 14.4. 1981 a část 2 ČSN 83 0540 ze 17.2.1984

 

Změny proti předchozí normě

Zaváděné mezinárodní normy ISO 5667 jsou zpracovány zcela odlišně od nahrazených částí 2 ČSN 83 0520, ČSN 83 0530 a ČSN 83 0540. Předpokládá se, že bude vždy současně užito několika samostatných částí normy ISO 5667, t. j. podle účelu odběru vzorků vždy obecnější části 1, 2 a 3, a další části specifické.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s., oborové normalizační středisko vodního hospodářství, IČO 45274576, Ing. Jiří Dalešický

Spolupráce: Vysoká škola chemickotechnologická, Praha, IČO 022756, Prof.Ing. Pavel Pitter, DrSc., RNDr. Jiří Chalupa, DrSc., konzultant, IČO 14980495

Vodní zdroje GLS, Praha, a. s., IČO 45273171 Mgr.Alena Čapková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 25667-1

EUROPEAN STANDARD

Leden 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 628.1/.3:620.113

 

Deskriptory: water test, water, groud water, process water, sewage, quality, water pollution, sampling, sampling equipment

 

JAKOST VOD.ODBĚR VZORKŮ. ČÁST 1: POKYNY PRO NÁVRH PROGRAMU ODBĚRU VZORKŮ (ISO 5667-1:1980)

 

Water quality. Sampling. Part 1:Guidance on the design of sampling programmes (ISO 5667-1:1980)

Qualité de ľeau.Echantillonnage. Partie 1: Guide général pour l´établissement des programmes d´échantillonnage (ISO 5667-1:1980)

Wasserbeschaffenheit. Probenahme. Teil 1: Anleitung zur Aufstellung von Probenahmeprogrammen (ISO 5667-1:1980)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 9.9. 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Z rezoluce BTS3 42/1991 vyplývá, že ISO 5667-1:1980 „Jakost vod. Odběr vzorků. Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků" byla předložena k úvaze postupem zvláštního přijetí. Výsledek postupu zvláštního přijetí byl kladný.

 

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do března 1994. Do března 1994 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země vázány dodržovat tuto evropskou normu:Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,

Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

Poznámka k převzetí

Text mezinárodní normy ISO 5667-1:1980 byl schválen CEN jako evropská norma bez modifikací.

 

POZNÁMKA- Odkazy v evropské normě na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní)


Strana 5

Příloha ZA (normativní)

 

Odkazy na normy v mezinárodních publikacích s jejich odpovídajícími evropskými publikacemi

Tato evropská norma obsahuje údaje s datovanými i nedatovanými odkazy na požadavky uvedené v jiných publikacích. Tyto odkazy jsou citovány na různých místech textu a příslušné publikace jsou uvedeny dále. K trvalým odkazům náleží změny nebo přepracování těchto publikací, které byly užity při přepracování či změnách této evropské normy. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání ve vztahu k dané publikaci.

 

Publikace      Rok   Název                                 EN/HD           Rok

ISO 5667-1     1991  Jakost vod. Odběr vzorků. Pokyny pro  EN 25667-2      1993

                     způsoby odběru vzorků

 

Obsah

 

strana

 

 

 

0

Úvod

1

Předmět normy

2

Odkazy

 

 

 

Oddíl první: Určení cílů

 

 

 

3

Úvod

4

Požadavky

5

Zvláštní hlediska ve vztahu k variabilitě

 

 

 

Oddíl druhý: Určení situací odběru vzorku

 

 

 

6

Úvod

7

Všeobecná bezpečnostní opatření

8

Zvláštní hlediska, okolnosti a úvahy při vzorkování

9

Jednotlivé situace odběru vzorků - Přírodní vody

10

Vzorkování v průmyslu

11

Průmyslové odpadní vody

12

Splaškové odpadní vody a odtoky z čistíren

13

Splašky z jednotné kanalizace a vody z dešťové kanalizace

 

 

 

Oddíl třetí: Doba a četnost odběru vzorku

 

 

 

14

Úvod

15

Druhy vzorkovacích programů

16

Statistická hlediska

17

Abnormální variabilita

18

Doba odběru vzorku a směsné vzorky

 

 

 

Oddíl čtvrtý: Měření průtoku a situace opravňující k měření průtoku pro účely kontroly jakosti vody

 

 

 

19

Úvod

20

Zdůvodnění měření průtoku při kontrole jakosti vody

21

Metody vhodné k měření průtoku

 

 

 


Strana 6

0 Úvod

 

Tato mezinárodní norma je první ze souboru tří norem, které jsou určeny k používaní ve vzájemné souvislosti. ISO 5667-2 a 5667-3 obsahují pokyny k volbě způsobů odběru vzorků a pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. Používané obecné názvosloví je v souladu s názvoslovím zpracovaném ISO TC 147 Jakost vod a zejména s názvoslovím odběru vzorků uvedeným v ISO 6107-2.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma určuje obecné zásady, kterých je třeba dbát při sestavování programů vzorkování pro účely popisu jakosti, řízení jakosti, a identifikace zdrojů znečištění vody, včetně dnových sedimentů a kalů. Podrobnější ustanovení pro určité situace při odběru vzorků budou uvedeny v navazujících mezinárodních normách.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz