Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 669.14.018.29-423.2:621.753.1

Březen 1995

TYČE PRŮŘEZU ROVNORAMENNÉHO
A NEROVNORAMENNÉHO L
Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ
Část 2: Mezní úchylky rozměrů
a tolerance tvaru

ČSN
EN 10 056-2

42 0032

 

 

 

Structural steel equal and unequal leg angles. Part 2: Tolerances on shape and dimensions

Corniéres à ailes égales et à ailes inégales en acier de construction. Partie 2: Tolérances de formes et de dimensions

Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl. Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen

 

Tato národní norma je identická s EN 10056-2:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 10056-2:1993 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 10056-1 dosud nezavedena

EN 10079 dosud nezavedena

EURONORM 56 dosud nezavedena

EURONORM 57 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 657-5:1976 Hot-rolled steel sections - Part 5: Equal-leg angles and unequal-leg angles. Tolerances for metric and inch series (Tyče ocelové tvarového průřezu válcované za tepla. - Část 5: Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L. Tolerance pro metrické a palcové řady)

 

Porovnání s mezinárodní normou

ISO 657-5:1976 stanoví mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru pro metrickou řadu a navíc pro palcovou řadu tyčí průřezu L. ISO předepisuje přísnější mezní úchylky šířky ramen, tolerance kolmosti jsou větší. Tolerance přímosti jsou uvedeny pouze pro celkovou délku a pro úchylky hmotnosti platí hodnoty v národních normách. Ostatní parametry jsou srovnatelné.

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17429


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, Ing. Karel Rechtenberg

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10056-2

EUROPEAN STANDARD

Září 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 669.14.018.29-423.2:621.753.1

 

Deskriptory: Iron and steel products, angle irons, structural steels, dimensional tolerances, form tolerances

 

TYČE PRŮŘEZU ROVNORAMENNÉHO A NEROVNORAMENNÉHO L Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ

Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

 

Structural steel equal and unequal leg angles. Part 2: Tolerances on shape and dimensions

Corniéres à ailes égales et à ailes inégales en acier de construction. Partie 2: Tolérances de formes et de dimensions

Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl. Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 30. srpna 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Definice

5

4

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

5

5

Mezní úchylky hmotnosti

5

6

Mezní úchylky délky

5

Tabulka 1 - Mezní úchylky rozměrů, tolerance kolmosti a přímosti tyči průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L

6

Příloha A (informativní) Měření přímosti

7

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 11 „Tyče tvarového průřezu. Rozměry a mezní úchylky", jejímž sekretariátem je pověřen British Standards Institution (BSI).

Podkladem pro projednávání v ECISS/TC 11 byly EURONORM 56-77 Tyče průřezu rovnoramenného L, válcované za tepla se zaoblenými konci a přechody ramen a EURONORM 57-78 Tyče průřezu nerovnoramenného L válcované za tepla se zaoblenými konci a přechody ramen.

Tato evropská norma musí dostat status národní normy, buď publikováním identického textu nebo jejím přímým převzetím do března 1994, s tím, že případné národní normy, které budou v rozporu se zněním této normy, musí být zrušeny do března 1994.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

Tato část evropské normy stanoví mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a mezní úchylky hmotnosti tyčí průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L válcovaných za tepla z konstrukčních ocelí. Jmenovité rozměry těchto tyčí jsou v EN 10056-1.

Požadavky podle této evropské normy neplatí pro tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z nerezavějících ocelí.

 

POZNÁMKA - Do doby vydáni EN 10056-1 se jmenovité rozměry mohou objednávat podle EURONORM 56 a 57 nebo podle odpovídajících národních norem.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz