Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.646.3/.4

Květen 1995

Hydrostatické pohony
VENTILY PRO ŘÍZENÍ PRŮTOKU A TLAKU
Zkušební metody

ČSN
ISO 6403

11 9127

 

 

 

Hydraulic fluid power. Valves controlling flow and pressure. Test methods

Transmissions hydrauliques. Régulateurs de débit et de pression. Méthodes d´essai

Fluidtechnik hydraulik. Durchflub- und Druckregelventile. Prüfverfahren

 

Tato norma obsahuje ISO 6403:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 1219 dosud nezavedena

ISO 4411 dosud nezavedena

ISO 5598 dosud nezavedena

ISO 6404 dosud nezavedena.

 

Jiné souvisící normy

ČSN 11 9008 Hydrostatické mechanismy. Všeobecné metody zkoušení

ČSN 11 9129 Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Metódy skúšania

ČSN 11 9153 Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické ventily pro řízení tlaku. Metody zkoušení

ČSN 11 9179 Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily a hydraulické zámky. Metódy skúšania

ČSN 11 9181 Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické prvky pro řízení průtoku. Metody zkoušení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: AMKO spol. s r. o., Praha, IČO 40614581, Ing. Jaroslav Janeba

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Richard Dušek, Ing. Aléxandros Goergiádis

 

ã Český normalizační institut, 1994
17444


Strana 2

Hydrostatické pohony

ISO 6403

VENTILY PRO ŘÍZENÍ PRŮTOKU A TLAKU

První vydání

Zkušební metody

1988-11-01

Opraveno a znovu vydáno

1989-05-01


 

MDT 621.646.3/.4

 

Deskriptory: hydraulic fluid power, hydraulic equipment, valves, hydraulic valves, tests, performance tests.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 6403 byla připravena technickou komisí ISO/TC 131 Hydraulické a pneumatické systémy a jejich komponenty.

 

Uživatelé by si měli uvědomit, že mezinárodní normy procházejí revizemi a každá odvolávka na jinou mezinárodní normu učiněná v této normě odkazuje na její poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

0

Úvod

4

 

 

 

1

Předmět normy

4

 

 

 

2

Odkazy na normy

4

 

 

 

3

Definice

4

 

 

 

4

Značky a jednotky

5

 

 

 

5

Zkušební zařízení - Všeobecné požadavky

5

5.1

Zkušební obvod

5

5.2

Měřicí místa tlaku a teploty

5

5.3

Filtrace a úroveň znečištění

6

 

 

 

6

Všeobecné zkušební podmínky

6

6.1

Zkušební kapalina

6

6.2

Zkušební teploty

7

6.3

Ustálený stav

7

6.4

Tlaková odolnost

7


Strana 3

7

Zkušební postupy pro rozváděče

8

7.1

Zkušební obvod

8

7.2

Statické charakteristiky tlakový spád/průtok

8

7.3

Vnitřní netěsnost

8

7.4

Obálka spínání

8

7.5

Přechodové charakteristiky

9

 

 

 

8

Zkušební postupy pro zpětné (jednosměrné) ventily

10

8.1

Zkušební obvody

10

8.2

Charakteristiky tlakový spád/průtok

10

8.3

Řídící tlak

10

8.4

Netěsnost

10

 

 

 

9

Zkušební postupy pro ventily pro řízení tlaku

11

9.1

Zkušební obvody

11

9.2

Nastavení řízení

11

9.3

Přepouštěcí ventily

11

9.4

Redukční ventily

12

9.5

Odlehčovací ventily

12

 

 

 

10

Zkušební postupy pro ventily pro řízení průtoku

12

10.1

Zkušební obvody

12

10.2

Statické charakteristiky průtok/tlak

13

10.3

Nastavení řízení

13

10.4

Přechodové zkoušky ventilů s tlakovou kompenzací

13

 

 

 

11

Zkušební postupy pro děliče průtoku

14

11.1

Zkušební obvody

14

11.2

Statické charakteristiky průtok/tlak

14

11.3

Přechodové zkoušky

14

 

 

 

12

Zkušební protokol

16

12.1

Všeobecně

16

12.2

Údaje o zkoušce

16

12.3

Výsledky zkoušek

17

 

 

 

13

Prohlášení o shodě

18

 

 

 

Obrázky 1 až 19

19 až 34

Přílohy

A Třídy přesnosti měření

35

B Jednotky pro praktické použití

36


Strana 4

0 Úvod

 

V hydrostatických systémech je energie v uzavřeném obvodu přenášena a řízena prostřednictvím stlačené tekutiny (kapaliny nebo plynu). Hydrostatické ventily se používají pro řízení směru, tlaku nebo průtoku pracovní kapaliny tím, že se nastaví nebo řídí jejich odpor vůči protékání kapaliny.

 

Součástí této řady mezinárodních norem je norma ISO 4411, ve které jsou specifikovány statické charakteristiky závislosti tlakového spádu na průtoku.

 

Zkušební požadavky pro účely výroby se mohou od této mezinárodní normy lišit.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma specifikuje metody pro zkoušení hydrostatických ventilů používaných pro řízení průtoku nebo tlaku v obvodu a umožňuje určit jejich statický a dynamický výkon.

 

Norma specifikuje požadavky na zkušební zařízení a postupy, měření a prezentaci výsledků. Tato mezinárodní norma nestanoví omezení výkonu, neboť vhodnost použití ventilu by měla být dohodnuta mezi výrobcem a odběratelem.

 

Přesnost měření je rozdělena do tří tříd (A, B a C), které jsou vysvětleny v příloze A. Možnost používání praktických jednotek pro prezentaci výsledků je uvedena v příloze B.

 

Proporcionální řídící ventily nejsou předmětem zájmu této normy. O elektrohydraulických servoventilech pojednává ISO 6404.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz