Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

75.060;71.040.40

Duben 1995

Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 5: Lingenerova spalovací metoda

ČSN ISO 6326-5


38 5565

 

 

 

Natural gas. Detetmination of sulfur compounds. Part 5: Lingener combustion method

Gaz naturel. Détermination des composés soufrés. Partie 5: Méthode de combustion Lingener

Erdgas. Bestimmung der Schwefelverbindungen. Blatt 5: Lingener Verfahren

 

Tato norma obsahuje ISO 6326-5:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 385-1:1984 dosud nezavedena

 

ISO 648:1977 dosud nezavedena

 

ISO 1042:1983 zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky (70 4105)

 

ISO 3 585:1991 zavedena v ČSN ISO 3585 Sklo boritokremičité 3.3. Vlastnosti (71 4016)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti, reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725-1986)

 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

ČSN 38 5561 Zemní plyn. Metody odběru vzorků

 

ČSN 38 5565 -1 Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 1: Všeobecný úvod (mod ISO 6326-1: 1989)

 

ČSN 38 5565-2 Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 2: Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií s elektrochemickým detektorem (mod ISO 6326-2:1989)

 

ČSN 38 5565-3 Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou metodou (mod ISO 6326-3:1989)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ústav pro výzkum a využití paliv, Praha 9-Běchovice, IČO 45274843, Ing. Alena Fojtíková

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová

 

© Český normalizační institut, 1994
17450


Strana 2

ZEMNÍ PLYN.

STANOVENÍ SIRNÝCH SLOUČENIN

Část 5: Lingenerova Spalovací metoda

ISO 6326-5


 

1989-07-01

První vydání

 

MDT 553.981:543.273.5

 

Deskriptory: natural gas, gas analysis, determination of content, sulphur, combustion analysis.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Návrhy jsou schvalovány v souladu se směrnicemi ISO vyžadujícími nejméně 75 % souhlasných vyjádření hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 6326 byla připravena technickou komisí ISO/TC 158 Analýza plynů.

 

ISO 6326 se skládá z následujících částí se společným názvem Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin:

 

Část 1: Všeobecný úvod

 

Část 2: Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií s elektrochemickým detektorem

 

Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou metodou

 

Část 4: Stanovení jednotlivých sirných sloučenin plynovou chromatografií s plamenofotometrickým detektorem

 

Část 5: Lingenerova spalovací metoda

 

Příloha A této části ISO 6326 je pouze informativní.

 

Úvod

 

Normalizace několika metod pro stanovení sirných sloučenin v zemním plynu je nezbytná z hlediska jejich rozmanitosti [sulfan, karbonyl sulfid, thioly (merkaptany), tetrahydrothiofen (THT) atd.] a účelu stanovení (požadovaná přesnost, měření ve vrtu nebo v dopravním potrubí, atd.).

 

ISO 6326 je zpracována do několika částí tak, aby umožnila uživateli vybrat metodu nejlépe odpovídající jeho potřebám a provést měření při nejlepších podmínkách.

 

ISO 6326-1 poskytuje rychlé srovnání normalizovaných metod a informace pro výběr metody.

 

Ostatní části normy, včetně této části, popisuj í podrobně jednotlivé normalizované metody.

 

Stanovení obsahu veškeré síry je uvedeno v ISO 4260:1987 Ropné výrobky. Stanovení obsahu síry. Wickboldova spalovací metoda.


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 6326 specifikuje metodu pro stanovení veškeré síry v zemním plynu. Metoda je vhodná pro plyny obsahující od 0,5 mg/m3 do 1000 mg/m3 síry. Při obsahu veškeré síry větším než 0,1 mg síry v absorpčním roztoku, je možné využít vizuální titrace s indikátorem, při nižším obsahu je vhodnější turbidimetrická titrace.

 

POZNÁMKA - Ve všech částech ISO 6326 se 1 m3 plynu vyjadřuje při normálních podmínkách (0 °C, 101,325 kPa).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz