Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.316.58

Červenec 1995

OBJÍMKY S EDISONOVÝM ZÁVITEM
PRO ZDROJE SVĚTLA

ČSN
EN 60 238

36 0383

 

 

mod IEC 238:1991

 

Edison screw lampholders

Douilles a vis Edison pour lampes

Lampenfassungen mit Edisongewinde

 

Tato norma obsahuje EN 60238:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 61-1:1969 (až 1989) zavedena v ČSN 36 0340, část 1 - IEC 61-1 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

IEC 61-2:1983 zavedena v ČSN 36 0340, část 2 - IEC 61-2 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

IEC 61-3:1983 zavedena v ČSN 36 0340, část 3 - IEC 61-3 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

IEC 112:1979 zavedena v ČSN 34 6468 - IEC 112 Metoda stanovení porovnávacích indexů a indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům za vlhka

IEC 227:1979   dosud nazavedena

IEC 245:1985   dosud nezavedena

IEC 328:1972   dosud nezavedena

IEC 335-1:1976 zavedena v ČSN 36 1050, 1. část: Elektrické spotřebiče pro domácnost. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

IEC 399:1972   dosud nezavedena

IEC 529:1989 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (33 0330)

IEC 598-1:1986 zavedena v ČSN 36 0600-1 Elektrická svítidla, část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

IEC 695-2-1:1980   dosud nezavedena

IEC 695-2-2:1980   dosud nezavedena

HD 21 S2   dosud nezaveden

HD 22 S2   dosud nezaveden

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17458


Strana 2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 238:1991 Edison screw lampholders (Objímky s Edisonovým závitem pro zdroje světla)

 

Porovnání s IEC 238

V této normě je zavedena modifikovaná IEC 238:1991. Norma IEC se od normy EN 60238:1992 liší v článku 12.6 takto:

V šestém odstavci jsou uvedeny tyto typy ohebných šňůr:

245 IEC 51,

245 IEC 53 nebo obdobná,

227 IEC 52.

V odstavci následujícím po tabulce 6 jsou místo harmonizačních dokumentů uvedeny normy:

IEC 245 nebo IEC 227.

 

POZNÁMKA: Modifikované části textu EN (odlišné od textu IEC) jsou označeny svislou čarou na levé straně textu.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 36 0396 z 3. 1. 1961 a ČSN 36 0383 ze 17. 2. 1983 v plném rozsahu. V ČSN 36 0380 z 19. 10. 1982 a ČSN 36 0301 z 4. 5. 1979 se ruší ustanovení týkající se závitových objímek.

 

Změny proti předchozí normě

Rozsah působnosti normy je rozšířený na všechny všeobecně používané druhy objímek s Edisonovým závitem. V normě jsou jen technické požadavky na objímky, zkoušky bezpečnosti a použitelnosti. Rozměry závitových objímek a příslušných kalibrů jsou nyní uvedeny v ČSN 36 0340, část 2 (objímky) a část 3 (kalibry) (idt IEC 61-2 a IEC 61-3).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus ESiCCO Plzeň, IČO 16669037

Technická normalizační komise: TNK 67 Zdroje světla, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60238

EUROPEAN STANDARD

Červen 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 621.316.58

Nahrazuje EN 60238:1988

Deskriptory:

 

OBJÍMKY S EDISONOVÝM ZÁVITEM PRO ZDROJE SVĚTLA (IEC 238:1991, modifikovaná)

 

EDISON screw lampholders (IEC 238:1991, modified)

Douilles a vis Edison pour lamps (CEI 238:1991, modifiée)

Lampenfassungen mit Edisongewinde (IEC 238:1991, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 24. 3. 1992. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato Evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízena členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Holandska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Norska, Portugalska, Rakouska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 BRUSEL


Strana 4

Předmluva

Podle rozhodnutí technické komise CENELEC TC 34Z na jejím zasedání v Bruselu v únoru 1989 byla mezinárodní norma IEC 238:1991 předložena jednotným přejímacím postupem CENELEC (UAP) v červnu 1991 k převzetí jako evropská norma.

Text návrhu schválil CENELEC jako EN 60238 dne 24. 3. 1992.

Termíny zavedení byly stanoveny takto:

- poslední termín vydání identické národní normy (dop) 1. 3. 1993

- poslední termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1. 3. 1993

Pokud výrobce anebo certifikační orgán prokázal, že výrobky splnily požadavky EN 60238:1989 před 1. 3. 1993, tato předcházející norma se nadále vztahuje na jejich výrobu až do 1. 3. 1998.

Přílohy označené jako normativní, jsou součástí normy. V této normě je příloha ZA normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 238:1991 schválil CENELEC jako evropskou normu s dohodnutými společnými modifikacemi.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

5

1.1

Předmět normy

5

1.2

Odkazy na normy

5

2

Definice

5

3

Všeobecné požadavky

7

4

Všeobecné podmínky zkoušení

7

5

Normalizované jmenovité údaje

8

6

Třídění

9

7

Značení

9

8

Rozměry

11

9

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

13

10

Svorky

14

11

Opatření pro uzemňování (ochranné spojení)

17

12

Konstrukce

18

13

Objímky se spínačem

21

14

Odolnost proti vlhkosti, izolační odpor a elektrická pevnost

22

15

Mechanická pevnost

24

16

Závity, vodivé živé části a spojení

27

17

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti

29

18

Normální činnost

30

19

Všeobecná odolnost proti teplu

31

20

Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům

32

21

Odolnost proti nadměrnému vnitřnímu pnutí (koroznímu praskání) a proti rezivění

34

Příloha A (normativní) Zkouška korozního praskání (koroze)

35

Obrázky

Příloha ZA (normativní) Další mezinárodní publikace citované v této normě

54


Strana 5

1   Všeobecně

 

1.1   Předmět normy

Tato norma platí pro objímky zdrojů světla s Edisonovým závitem E14, E27 a E40, které jsou určeny jen pro připojení zdrojů světla a komponentů svítidel*.

Platí i pro objímky se spínači používané jen v obvodech střídavého proudu, ve kterých efektivní hodnota pracovního napětí nepřesahuje 250 V.

Tato norma platí i pro objímky s Edisonovým závitem E5 určené k připojení sériově zapojených světel/lamp na napájecí síť s pracovním napětím nepřevyšujícím 25 V a použité ve vnitřním prostředí, a pro objímky s Edisonovým závitem E10 určené k připojení sériově zapojených světel/lamp na napájecí síť s pracovním napětím nepřesahujícím 60 V a použité ve vnitřním nebo venkovním prostředí.

V odůvodněném rozsahu tato norma platí i pro jiné objímky, než s Edisonovým závitem, které jsou rovněž určeny pro připojení sériově zapojených zdrojů světla.

 

POZNÁMKA - Tento druh objímek se používá například ve světelných řetězcích vánočních stromků.

 

V odůvodněném rozsahu tato norma platí také pro objímky, které jsou zcela nebo částečně spojené (integrované) se svítidlem, nebo se uvažují pro vestavění do spotřebičů. Samostatné objímky, například soklové objímky, které nejsou určeny pro vestavění, se zkouší jako svítidla. Tato norma platí pro objímky používané ve vnitřním nebo venkovním prostředí v bytových i průmyslových osvětlovacích soustavách. Platí i pro objímky pro iluminační žárovky. Na místech, kde převládají zvláštní podmínky, například uliční osvětlení, na palubách lodí, ve vozidlech a na nebezpečných místech, například v prostředí s nebezpečím výbuchu, se mohou požadovat speciální konstrukce.

 

POZNÁMKY

1  Tato norma neplatí pro objímky E26d na osvětlení stromků

2  Tato norma pojednává o ustanoveních zdrojů světla pro všeobecné osvětlení:

- s paticemi E14 používanými pro zdroje světla s proudem nepřesahujícím 2 A;

- s paticemi E27 používanými pro zdroje světla s proudem nepřesahujícím 4 A;

- s paticemi E40 používanými pro zdroje světla s proudem nepřesahujícím 16 A.

3 Jestliže jmenovité napájecí napětí nepřesahuje 130 V, maximální proud pro objímky E40 je 32 A (viz 4.5 a 5.3).

4 Jestliže se objímky používají ve svítidlech, jejich maximální teploty jsou specifikovány v IEC 598.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz