Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 645.467:620.1

Únor 1995

ŽEBŘÍKY
Požadavky, zkoušení, značení

ČSN
EN 13 1-2

49 3830

 

 

 

Ladders - Requirements, testing, marking

Echelles - Exigences, essais, marquage

Leitern - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

 

Tato národní norma je identická s EN 131-2:1993 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 131-2:1993 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

EN 59/1977 dosud nezavedena

EN 131-1:1993 Zavedena v ČSN EN 131-1 Žebříky. Názvy, druhy, funkční rozměry (49 3830)

EN 204:1991 zavedena v ČSN EN 204 Lepidla. Klasifikace lepidel na dřevo (66 8503)

ISO 1030:1975 dosud nezavedena

ISO 1031:1974 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 0254 Statistická přejímka srovnáváním

ČSN 01 0255 Statistická kontrola jakosti. Statistická přejímka

ČSN 02 1319 Šrouby s plochou kulovou hlavou a se čtyřhranem

ČSN 02 1601 Hrubé šestihranné matice

ČSN 02 1665 Křídlaté matice

ČSN 02 1726 Podložky pod nýty

ČSN 02 1727 Podložky pro dřevěné konstrukce

ČSN 02 1812 Skrutky do dřeva (vruty) s pologulatou hlavou

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17472


Strana 2

ČSN 02 2825 Stavebné klince so zapustenou hlavou mriežkovanou

ČSN 02 2840 Zámočnické klince

ČSN 02 2843 Hřebíky do pražců

ČSN 02 3278 Uzlované řetězy nezkoušené. Rozměry a technické požadavky

ČSN 42 5350 Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 16 a 19. Rozměry

ČSN 42 6510 Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami

ČSN 49 0015 Řezivo. Vady. Třídění

ČSN 49 1011 Neopracované řezivo. Jehličnaté řezivo

ČSN 49 1012 Listnaté rezivo. Technické požiadavky

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma spolu s ČSN EN 131-1 nahrazuje ČSN 49 3830 z 9. 11. 1976.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, pracoviště Jihlava, IČO 014125, Ing. Milan Trčka, Vlasta Rejdová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 131-2

EUROPEAN STANDARD

Únor 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 645.497:620.1

 

Deskriptory: ladders, vocabulary, schematic presentation, dimensions

 

ŽEBŘÍKY

Požadavky, zkoušení, značení

 

Ladders - Requirements, testing, marking

Echelles - Exigences, essais, marquage

Leitern - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 25. 1. 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050, Brusel


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickým výborem CEN/TC 93 Žebříky, jehož sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy, buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do srpna 1993. Do srpna 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

Norma byla přijata a podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující státy povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

 

Tato evropská norma zohledňuje široký sortiment norem pro žebříky členských států CEN s cílem zlepšit možnosti zahraničního obchodu.

V normě byla zohledněna především bezpečnostní hlediska. S ohledem na nehomogenitu dřeva byly přijaty pro ně speciální požadavky. Vcelku je norma pojata neutrálně ve vztahu k materiálům. Poněvadž jsou přijaty obsažené zkoušky, je možno pominout přijetí rozměrových ustanovení.

Je naplánováno ustanovení certifikačního systému pro tuto normu. K tomu bude založen zainteresovanými členskými zeměmi výbor, kterým budou jednotlivosti řízeny. TC 93 navrhuje, aby značení žebříků podle této normy bylo v členských zemích jednotné.

Žebříky pro speciální použití byly z této normy vyloučeny, protože mají význam často jen v jednotlivých zemích.

 

Rozměry v mm

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma určuje hlavní konstrukční znaky, požadavky a zkušební metody pro žebříky.

Platí pro přenosné žebříky. Neplatí pro žebříky pro zvláštní profesionální použití, jako například požární žebříky a mobilní žebříky.

Tato evropská norma navazuje na EN 131-1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz