Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 625.143:625.4

Červen 1995

GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE
TRAMVAJOVÝCH TRATÍ

ČSN 73 6412


 

 

 

Geometrical arrangement of track for tramway lines

Disposition geométrieque de la voi de lignes du tram

Geometrische Anordnung der Strassenbahnstreckengleisen

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

2

2

Termíny, definice a značky

2

3

Rozchod koleje

4

4

Přímá kolej

4

5

Kružnicové oblouky

5

5.1

Všeobecně

5

5.2

Oblouky v kolejích a kolejových kříženích

5

5.3

Oblouky stejných směrů

5

5.4

Oblouky opačných směrů

6

6

Převýšení v oblouku

6

7

Přechodnice

8

8

Vzestupnice

9

9

Sklonové poměry

10

9.1

Sklon kolejí

10

9.2

Lomy podélného sklonu a jeho zaoblení

11

 

ã Český normalizační institut, 1994
17538


Strana 2

Obsah

 

strana

10

Zvláštní ustanovení pro rozchod 1 000 mm

11

Příloha A ( normativní ) Teoretické převýšení Tabulka A.1

13

Příloha B ( normativní ) Nejmenší převýšení Tabulka B.1

15

Příloha C ( normativní ) Nejmenší poloměry oblouků pro největší dovolenou rychlost s převýšením Tabulka C.1

17

Příloha D ( normativní ) Nejmenší poloměry oblouků pro největší dovolenou rychlost bez převýšení Tabulka D.1

18

Příloha E ( normativní ) Přechodnice

19

Příloha F ( normativní ) Mezilehlé přechodnice

20

Příloha G ( normativní ) Zaoblení lomu sklonu

21

Příloha H ( normativní ) Teoretické převýšení u rozchodu 1 000 mm Tabulka H.1

22

Příloha J ( normativní ) Nejmenší převýšení u rozchodu 1000 mm Tabulka C.1

24

Příloha K ( normativní ) Nejmenší poloměry oblouků pro největší dovolenou rychlost s převýšením u rozchodu 1 000 mm Tabulka K.1

6

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí

ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 72 3031 Betonové panely pro tramvajové tratě s blokovou kolejnicí

 

Další související normy

ČSN 28 0337 Obrysy pro tramvajová vozidla

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav silniční a městské dopravy, pobočka Brno, IČO 49240188, Ing. Lubomír Vondra

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Kulišan

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví geometrickou polohu koleje, tj. rozchod, výškové, směrové a sklonové uspořádání koleje tramvajových tratí a určuje přípustné odchylky od stanoveného rozchodu a výškové polohy koleje.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz