Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.315.6:621.315.2:620.199.64

Srpen 1995

VŠEOBECNÉ ZKUŠEBNÍ METODY IZOLAČNÍCH
A PLÁŠŤOVÝCH MATERIÁLŮ ELEKTRICKÝCH
KABELŮ
Část 1: Metody pro všeobecné použití
Oddíl druhý - Metody tepelného stárnutí

ČSN
IEC 811-1-2
HD 505.1.2 S2

34 7010

 

 

 

Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 1: Methods for general application. Section two - Thermal ageing methods

Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques. Première partie: Méthodes d'application générale. Section deux - Méthodes de vieillissement thermique

Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen. Teil 1: Allgemeine Prüfverfahren. Hauptabschnitt 2 - Thermische Alterungsarten

 

Tato norma obsahuje IEC 811-1-2:1985 včetně změny č.1:1989 a zavádí HD 505.1.2 S2, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 811-1-2:1985 a změny č.1:1989.

This standard contains IEC 811-1-2:1985 including its Amendment No 1:1985 and implements HD 505.1.2 S2, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 811-1-2:1985 and Amendment 1:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 538:1976 dosud není zavedena

IEC 538A:1980 dosud není zavedena

IEC 540:1982 dosud není zavedena

IEC 811  zavedena v souboru ČSN IEC 811 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

IEC 811-1-1 zavedena v ČSN IEC  811-1-1 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 1: Metody pro všeobecné použití, Oddíl první - Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkouška pro stanovení mechanických vlastností (34 7010)

IEC 811-3-2 zavedena v ČSN IEC 811-3-2 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Metody specifické pro PVC směsi. Oddíl druhý - Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability (34 7010)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

CENELEC HD  505.1.2 S2.1991 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 1: Methods for general application. Section two - Thermal ageing methods (Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl druhý - Metody tepelného stárnutí)

BS  6469: Section 1.2:1992 Insulating and sheathing materials of electric cables. Methods of test for general application. Thermal ageing methods (Izolační a plášťové materiály elektrických kabelů. Metody zkoušek pro všeobecné použití. Metody tepelného stárnutí)

DIN  VDE  0472 Teil 303:1990  Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen, Alterung (Zkoušení kabelů a izolovaných vodičů, Stárnutí)

NF  C32-025:1988  Méthodes  d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques. Premiére partie: Méthodes d'application générale. Section deux: Méthodes de vieillessement termique (Všeobecné zkušební  metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl druhý - Metody tepelného stárnutí).

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17596


Strana 2

SEV-ASE 3621-1-2:1986 Gemeinsame Prüfverfahren für Mantelwerkstoffe von elektrischen Kabeln und Leitungen. Teil 1: Verfahren für algemeine Anwendung. Abschnitt 2: Thermische Alterunungsverfahren (Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů a vodičů. Oddíl 2: Zkoušky tepelného stárnutí)

NEN  811-1-2:1991 Elektrische leidingen. Isolatiren mantelmaterialen, Deel 1: Algemene beproevingsmethoden, Sectie 2: Thermische veroudering.(Elektrické zkoušky. Izolační a plášťové materiály Část 1: Všeobecné zkušební metody. Oddíl 2: Tepelné stárnutí)

 

Nahrazení předcházející normy

Tato norma nahrazuje ČSN 34 7010-60 z 16. 2. 1973 v celém rozsahu.

 

Změny proti předcházející normě

Tato norma se oproti předcházející normě zabývá podrobněji přípravou zkušebních vzorků, popisem zkušebního zařízení a vyhodnocením zkoušek.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: LEAS, Ing. Vladimír Bečka, IČO 15748511

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Nováková


Strana 3

VŠEOBECNÉ ZKUŠEBNÍ METODY IZOLAČNÍCH

IEC 811-1-2

A PLÁŠŤOVÝCH MATERIÁLŮ ELEKTRICKÝCH KABELŮ

První vydání

Část 1: Metody pro všeobecné použití

1985

Oddíl druhý - Metody tepelného stárnutí


 

MDT:621.315.6:621.315.2:620.199.94

 

Deskriptory: Electrical cable, insulated cable, electrical insulation, sheath, ageing treatment, ageing

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvodní údaje

3

1

Předmět normy

4

2

Předepsané hodnoty

4

3

Použití

4

4

Typové zkoušky a jiné zkoušky

4

5

Aklimatizace

5

6

Zkušební teplota

5

7

Medián

5

8

Metody tepelného stárnutí

5

8.1

Stárnutí v teplovzdušné sušárně

5

8.2

Stárnutí v tlakové nádobě se vzduchem

8

8.3

Stárnutí v tlakové nádobě s kyslíkem

9

8.4

Metody měření průtoku vzduchu sušárnou 9.

Obrázky

11

Příloha A - Shodné kapitoly a články v IEC 538, IEC 540, IEC 885 a IEC 81 l

13

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC, které se týkají technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přejímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní údaje

Tuto normu připravila technická komise IEC TC 20: Elektrické kabely.

Základem pro text této normy jsou následující dokumenty:

 

3Y1.gif

Strana 4

Další informace o hlasování lze nalézt ve zprávách o hlasování podle výše uvedené tabulky.

Do normy je také zapracovaná změna č. 1:1989.

Změna č. 1 byla připravena technickou komisí IEC TC č. 20: Elektrické kabely. Text této změny je založen na následujících dokumentech:

 

4Y1.gif

 

Úplné informace o hlasování pro přijetí této změny lze nalézt ve zprávě o hlasování podle výše uvedené tabulky.

 

V této normě jsou citovány následující IEC:

IEC 538:1976 Kabely, vodiče a šňůry. Metody zkoušení polyetylenové izolace a pláště

IEC 538A:1980  První dodatek k IEC 538 - Dodatečné zkušební metody polyetylenových izolací a plášťů kabelů, vodičů a šňůr používaných v telekomunikačních zařízeních a přístrojích používajících podobné techniky.

IEC 540:1982 Zkušební metody izolací a plášťů kabelů a šňůr (Elastomerové a termoplastické směsi)

IEC 811: Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

IEC 811-1-1 Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl první - Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností

IEC 811-3-2 Část 3: Metody specifické pro PVC směsi. Oddíl druhý - Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability

 

Po doplnění nahradí tato norma IEC 538 a IEC 840. Pro uživatele jsou uvedeny navzájem si odpovídající kapitoly ve všech třech IEC v příloze A.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma předepisuje zkušební metody používané pro zkoušky polymerních izolačních a plášťových materiálů kabelů určených pro rozvod elektrické energie a telekomunikace, včetně kabelů užívaných na lodích.

 

Tento Oddíl druhý Části 1 popisuje metody tepelného stárnutí, které se vztahují na nejběžnější typy izolačních a plášťových směsí (elastomerové, PVC, PE, PP, atd.)

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz