Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.316.57:64.06-83:614.8

Srpen 1995

JISTIČE PRO NADPROUDOVÉ JIŠTĚNÍ
DOMOVNÍCH A PODOBNÝCH INSTALACÍ

ČSN
EN 60 898
+A1

35 4170

 

 

mod IEC 898:1987

 

Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations

Disjoncteurs pour installations domestiques et analogues pour la protection contre les surintensités

Leitungsschutzschalter für den Haushalt und ähnliche Anwendungen

 

Tato norma obsahuje EN 60898:1991, do které bylo převzato modifikované znění IEC 898: 1987, jeho opravenka z května 1988, změny A2:1989 + A3:1990 a opravenka ze srpna 1990, a dále obsahuje změnu EN 6089/ A1 :1991, která je úplným a nezměněným převzetím změny A1:1989 IEC 898:1987.

 

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

 

This standard contains EN 60898:1991, which is the modified version of IEC 898:, corrigendum from May 1988, amendments A2:1989 and  A3:1990 and corrigendum from August 1990, and than contains amendment  EN 60898/ A1:1991, whitch is complete and unchanged adoption of the amendment A1:1989 of IEC 898:1987.

 

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

 

Národní předmluva

Normu je možné přiměřeně aplikovat na připojování jističů hliníkovými vodiči.

 

Informační údaje z IEC 898:1987

Tato norma byla vypracována subkomisí 23E: Jističe a podobná zařízení pro domovní užití, technického komitétu IEC 23: Elektrická příslušenství.

 

Text IEC 898:1987 vychází z těchto dokumentů:

 

1Y1.gif

 

© Český normalizační institut, 1994
17612


Strana 2

Změna A1:1989 IEC 898:1987 vychází z těchto dokumentů:

 

2Y1.gif

 

Změna A2:1989 IEC 898:1987 vychází z těchto dokumentů:

 

2Y2.gif

 

Změna A3:1990 IEC 898:1987 vychází z těchto dokumentů:

 

2Y3.gif

 

Citované normy

IEC 38:1983 zavedena v ČSN IEC 38 Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

IEC 157-1:1973 nahrazená IEC 947-2:1989 zavedená v ČSN EN 60947-2 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 2: Jističe (35 4101)(připravuje se)

IEC 227:1989 (soubor) zaveden v ČSN 34 7410/HD 21 (soubor) Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovité napětí do 450/750 V včetně (mod IEC  227)

IEC 269-1:1986 zavedená v ČSN 35 4701 část 1 Pojistky nn. Všeobecné požadavky (eqv IEC 269-1:1986)

IEC 269-2:1986 zavedená v ČSN 35 4701 část 2 Pojistky nn. Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (eqv IEC 269-2:1986)

IEC 269-2-1:1987 zavedená v ČSN 35 4701 část 2-1 Pojistky nn. Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu. Oddíly I až III (eqv IEC 269-2-1:1987)

IEC 269-3:1987 zavedená v ČSN 35 4701 část 3 Pojistky nn. Závitové pojistky do 500 V, 100 A (eqv IEC 269-3:1989)

IEC 269-4:1986 zavedená v ČSN 35 4701 část 4 Pojistky nn. Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků (eqv IEC 269-4:1986)

IEC 364-4-41:1982 dosud nezavedena*) (ČSN 33 2000-4-41 se připravuje)

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417/HD 243.S9 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (34 5555)

IEC 529:1976 nahrazená IEC 529:1989 zavedená v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

IEC 695-2-1:1980 zavedená v ČSN 34 5615 Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Zkoušky odolnosti elektrických předmětů proti teplu a hoření.

ASTM D 875-65:1981 dosud nezavedena*)

 

_______________

*)Do zavedení těchto norem jako ČSN se používají originály, které jsou dostupné v ČSNI


Strana 3

Další související normy

ČSN IEC 947-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 1: Všeobecná ustanovení (35 4101) (připravuje se ČSN EN 60947-1)

ČSN 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů v elektrických zařízeních

ČSN 37 0610 Zkoušky k prověřování tlakových mechanických spojů hliníkových vodičů

ČSN 37 0611 Prověřování tlakových mechanických spojů hliníkových vodičů pro obvyklé provozní poměry

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS EN  60898:1991 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations (Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací)

DIN VDE 0641 Teil 11/08.92 Leitungsschutzschalter für den Haushalt und ähnliche Anwendungen (IEC 898:1987 Stand November 1991, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60898:1991 (Jističe vedení pro domácnost a podobné užití) (IEC 898:1987. stav listopad 1991, modifikováno); německá verze EN 60898:1991

 

Porovnání s IEC 898:1987

Text ČSN EN 60898 je shodný s IEC 898:1987 kromě těch částí textu, které jsou označeny po levém okraji svislou čarou.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 35 4171 z 21.2.1977 v celém rozsahu, která však zůstává v platnosti pro výrobky vyvinuté před datem vydání ČSN EN 60898, a to do 30.6. 1999.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována jak v části technických požadavků, tak i v části zkoušení vzhledem k zajištění větší bezpečnosti a spolehlivosti jističů.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ELNORMSERVIS Radka Horská, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 163 15 251

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 608981

EUROPEAN STANDARD

červenec 1991

NORME EUROPÉENNE

+ A1

EUROPÄISCHE NORM

listopad 1991


 

MDT 621.316.57:64.06-83:614.8

 

Deskriptory: Electrical installation LT, household electrical equipment, overcurrent circuit breaker, characteristic, construction, test

 

JISTIČE PRO NADPROUDOVÉ JIŠTĚNÍ DOMOVNÍCH A PODOBNÝCH INSTALACÍ (včetně změny A1:1991)

(IEC 898:1987, mod + opravenka z května 1988 + změna 1:1989 + změna 2:1989 + změna 3:1990 + opravenka ze srpna 1990)

 

Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations (Includes Amendment A1:1991)

(IEC 898:1987, modified + corrigendum May 1988 + Amendment 1:1989 + Amendment 2:1989 + Amendment 3:1990 + corrigendum August 1990)

Disjoncteurs pour installations domestiques et analogues pour la protection contre les surintensités (Inclut ľamendment

A1:1991)

(CEI 898:1987, modifiée + corrigendum mai 1988 + Modification 1:1989+ Modification 2:1989 + Modification 3:1990 +

Leitungsschutzschalter für den Haushalt und ähnliche Anwendungen (Einschliesslich Änderung A1:1991)

(IEC 898, modifiziert:1987 + Corrigendum Mai 1988 + Änderung 1:1989 + Änderung 2:1989 + Änderung 3:1990 + Corrigendum August 1990) corrigendum août 1990)

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 5. března 1990. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za nichž je třeba  této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v kterémkoliv jiném jazyce, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný statut jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Řecka, Holandska, Irska, Islandu, Lucemburska, Německa, Norska, Portugalska, Rakouska, Spojeného království, Španělska, Švýcarska, Švédska a Itálie.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 6

Předmluva

Dotazovací postup CENELEC použitý pro zjištění, zda může být mezinárodní norma IEC 898:1987 + opravenka z května 1988 a její změny 2:1989 a 3:1990 + opravenka ze srpna 1990 přijatá bez textových změn ukázal, že jsou nutné pro její přijetí za evropskou normu některé společné modifikace provedené v rámci CENELEC.

Výchozí dokument spolu se všeobecnými modifikacemi připravenými technickou komisí CENELEC TC 23E byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování.

Text tohoto návrhu byl schválen CENELECem jako EN 60898 5. března 1990.

Jsou stanovena následující data:

- nejzazší datum vydání identické národní normy (dop) 1992-04-01

- nejzazší datum zrušení konfliktních národních norem (dow) 1994-07-01

Pro výrobky, které jsou podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu v souladu s odpovídající národní normou vydanou před 1994-07-01, se tato předešlá norma může využívat pro výrobu do 1999-07-01.

Doplňující přílohy jsou nazvány příloha ZA, ZB a ZC.

Příloha označená jako normativní je součástí normy.

Příloha označená jako informativní je uvedena jen pro informaci.

V této normě je informativní příloha ZC.

 

POZNÁMKA 1 - Technický obsah změn 2 a 3 k IEC byl podroben schvalování jako prAM1, prAM2, prAM3 a prAM4 k prEN 60898 a byl zapracován do EN 60898 jako společné modifikace.

 

POZNÁMKA 2 -  Výraz „vysvětlivka", zahrnuje všechny vysvětlující ustanovení uvedená petit antikvou v IEC 898.

 

Oznámení o schválení

Znění mezinárodní normy IEC 898:1987 + opravenka z května 1988 a její změny 2:1989 a 3:1990 + opravenka ze srpna 1990 bylo schválené CENELECem jako evropská norma s odsouhlasenými společnými modifikacemi.*)

Znění změny A1:1991 k IEC 898:1987 bylo schválené CENELECem jako změna A1:1991 evropské normy EN 60898:1991 bez jakýchkoliv textových úprav.**)

 

_______________

*)Tyto modifikace jsou zapracovány do textu a označeny na levém okraji textu jednou svislou čarou.

**)Tato změna je zapracována do textu a označena na levém okraji dvěma svislými čarami.


Strana 7

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

8

2

Definice

9

3

Třídění

14

4

Vlastnosti jističů

15

5

Označování a jiné údaje o výrobku

17

6

Pracovní podmínky

18

7

Požadavky na konstrukci a provoz

19

8

Zkoušky

26

8.1

Typové a kusové zkoušky

26

8.2

Podmínky zkoušení

26

8.3

Zkouška trvanlivosti označení

27

8.4

Zkouška spolehlivosti šroubů, proudových částí a spojů

27

8.5

Zkouška spolehlivosti svorek pro vnější vodiče

28

8.6

Zkouška ochrany před úrazem elektrickým proudem.29

8.7

Zkouška dielektrických vlastností

30

8.8

Zkouška oteplení a měření výkonových ztrát

31

8.9

28-denní zkouška

32

8.10

Zkouška vypínací charakteristiky

32

8.11

Zkouška mechanické a elektrické trvanlivosti

33

8.12

Zkratové zkoušky

34

8.13

Zkouška odolnosti proti mechanickým úderům a rázům

41

8.14

Zkouška odolnosti proti teplu

43

8.15

Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření

44

8.16

Zkouška odolnosti proti rezavění

45

Obrázky

46

Příloha A Stanovení účiníku při zkratu

54

Příloha B Stanovení vzdušných vzdáleností a povrchových cest

55

Příloha C Zkušební sledy a počet vzorků potřebných pro potvrzení shody s normou

57

Příloha D Koordinace mezi jističi a samostatnými pojistkami zapojenými v tomtéž obvodu

61

Příloha E Zvláštní požadavky pro pomocné obvody na bezpečné malé napětí (SELV)

64

Příloha F Příklady svorek

65

Příloha G Neobsazená

68

Příloha H Uspořádání pro detekci emise ionizovaných plynů během zkratových zkoušek

69

Příloha ZA Třídění jističů do tříd podle omezení energie

71

Příloha ZB Návod pro volbu jističů se zřetelem na jejich jmenovitá napětí

72

Příloha ZC (informativní) Národní odchylky A

73

Příloha ZD (normativní) Ostatní mezinárodní publikace citované v této normě se vztahem k odpovídajícím evropským normám

74


Strana 8

1  Všeobecně

 

1.1  Rozsah platnosti

Norma platí pro vzduchové jističe na střídavý proud při 50 Hz nebo 60 Hz, jejichž jmenovité napětí nepřevyšuje 440 V (mezi fázemi), jmenovitý proud nepřevyšuje 125 A a jmenovitá zkratová schopnost nepřevyšuje 25 000 A.

Pokud je to možné, norma je v souladu s ustanoveními uvedenými vIEC 157-1.

Jističe podle této normy jsou určeny pro ochranu proti nadproudům v domovních instalacích a pro podobné aplikace. Jsou konstruovány pro obsluhu nepoučenými osobami tak, aby nevyžadovaly údržbu.

Norma platí i pro jističe, které mají více než jednu hodnotu jmenovitého proudu, přičemž ovládací prvky pro změnu jedné hodnoty na jinou v normálním provozu nejsou přístupné a jejich změna se nemůže uskutečnit bez nástroje.

Tato norma neplatí pro:

- jističe určené výhradně pro jištění motorů,

- jističe, jejichž proudová hodnota je nastavitelná prvky přístupnými obsluze.

Pro jističe, které mají krytí vyšší než IP20 a používají se za ztížených klimatických podmínek (např. nadměrná vlhkost, teplo, chlad, nános prachu) a v nebezpečných místech (např. při výskytu nebezpečí výbuchu), může být požadována speciální konstrukce.

Pro jističe sloučené s proudovým chráničem je nutno stanovit doplňující požadavky.

Pro odnímatelné a závitové jističe může být nutné stanovit doplňující požadavky.

Návod na koordinaci jističů s pojistkami je uveden v příloze D.

Doporučení pro soulad rozměrů mezi kryty a jističi pro montáž na lištu v souladu s EN 50022 nebo ekvivalentní prostředky se připravují.

1) Jističe, které jsou předmětem této normy, se pokládají za vhodné pro bezpečné odpojení (viz 7.1.3).

Zvláštní opatření (např. použití bleskojistek) mohou být nutná tehdy, když se na přívodní straně vyskytnou nadměrná přepětí (např. v případě napájení nadzemním vedením).

2) Jističe, které jsou předmětem této normy, je možno v případě poruchy použít pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem s ohledem na jejich vypínací charakteristiky a charakteristiky instalací.

Podmínky použití jističů pro tyto účely určují příslušné předpisy pro elektrické instalace.

 

1.2  Předmět normy

Norma obsahuje všechny požadavky nutné pro dosažení shody s pracovními charakteristikami vyžadovanými pro tyto přístroje typovými zkouškami.

 

Udává i podrobnosti ve vztahu ke zkušebním požadavkům a metodám zkoušek nutných pro zajištění reprodukovatelnosti výsledků zkoušek.

 

Norma stanoví:

1) charakteristiky jističů;

2) podmínky, kterým musí jističe vyhovovat vzhledem k:

a) jejich činnosti a chování v normálním provozu;

b) jejich činnosti a chování při přetížení;

c) jejich činnosti a chování při zkratech až do jmenovité zkratové schopnosti;

d) jejich dielektrickým vlastnostem;

3) zkoušky určené k prověření splnění podmínek a osvojení metod zkoušek;

4) údaje uvedené na výrobcích;

5) pořadí prováděných zkoušek a počet vzorků předkládaných k certifikaci (viz příloha C);

6) koordinaci se samostatnými pojistkami zapojenými v tomtéž obvodu (viz příloha D).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz