Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 629.944

Červenec 1995

SVÍTIDLA
Část 2: Zvláštní požadavky
Oddíl 10: Přenosná dětská svítidla
(obsahuje změnu A1:1991)

ČSN
EN 60 598-2-10 +A1

36 0600

 

 

 

Luminaires; Part 2: Particular requirements; Section Ten - Portable child-appealing luminaires Includes amendment A1:1991

Luminaires; Deuxième partie: Règles particulières; Section dix - Luminaires portatifs attirants pour les enfants Inclusivement amendment A1:1991

Leuchten Teil 2: I¥esondere Anforderungen Hauptabschnitt Zehn: Ortsveränderliche Spielzeugleuchten Inklusive Änderung A1:1991

 

Tato norma obsahuje EN 60598-2-10:1989 včetně změny A1:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60598-1:1993 dosud nezavedena (v návrhu)

EN 60742: 1989 zavedena v SN IEC 742 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory (v návrhu)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN VDE 0711 Teil 210 Leuchten. Teil 2: Besondere Anforderungen Hauptabschnitt Zehn - Ortsveränderliche Spielzeugleuchten

(Přenosná dětská svítidla)

 

BS 4533: Section 102.10 Luminaires. Part 102. Particular requirements. Section 102.10 Specification for portable child-appealing luminaires. (Svítidla. Část 102. Zvláštní požadavky. Oddíl 102.10 Specifikace pro přenosná dětská svítidla)

 

IEC 598-2-10 Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section Ten - Portable child appealing luminaires (Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 10: Přenosná dětská svítidla.)

 

Porovnání s IEC 598-2-10

Tato norma je identická s IEC 598-2-10:1987+A1:1990. Norma IEC neobsahuje přílohu ZA (normativní)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, ESiCCO, Plzeň, IČO 16669037

Technická normalizační komise: TNK 67 Zdroje světla, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17693


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60598-2-10

EUROPEAN STANDARD

Leden 1989

NORME EUROPÉENNE

+A1

EUROPAISCHE NORM

Září 1991


 

SVÍTIDLA Část 2: Zvláštní požadavky Oddíl 10: Přenosná dětská svítidla (IEC 598-2-1 0:1987 1. vydání + A1:1990)

 

Luminaires; Part 2: Particular requirements; Section Ten - Portable child-appealing luminaires (IEC 598-2-10(1987) ed 1 + Amdt 1 (1990))

Luminaires; Deuxieme partie: Règles particulières; Section dix - Luminaires portatifs attirants pour les enfants (CEI 598-2-10 (1987) ed 1 + Amdt 1 (1990))

Leuchten Teil 2: Besondere Anforderungen Hauptabschnitt Zehn: Ortsveränderliche Spielzeugleuchten (IEC 598-2-10 (1987) 1. Ausgabe und Änderung 1 (1990))

 

Tato Evropská norma byla organizací CENELEC přijata 13. září 1988, změna A1:1991 byla přijata v září 1991. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této Evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato Evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050, Brusel


Strana 4

Dějiny vzniku

Dotazníkový postup na zjištění, zda IEC 598-2-10 (1. vydání 1987) spolu se změnou A1:1990 může být přijatá jako evropská norma bez textových změn nebo ne, ukázal, že k přijetí evropske normy nejsou potřebné společné změny.

 

Technicky text

Text mezinárodní normy IEC 598-2-10 (1. vydání) byl schválený CENELEC 13. září 1988 jako evropská norma bez modifikací. Text změny EN/A1:1991 na základě změny A1:1990 mezinárodní normy IEC 598-2-10 byl schválen CENELEC bez modifikací jako změna k evropské normě.

 

V této normě je příloha ZA normativní

 

Byly stanoveny následující termíny:

termín oznámení platnosti EN na národní úrovni      (doa):        1. 4.   1989 ve znění A1:1. 12. 1991

termín vydání národní normy                                  (dop):        1. 11. 1991 ve znění A1:1. 6. 1992

termín zrušení rozporné národní normy                   (dow):        1. 11. 1992

 

Pro výrobky, které vyhovovaly EN 60598-2-10 před datem 1. 6. 1992, podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu, může tato předchozí norma platit pro výrobu až do 1. 6. 1997.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

10.1 Předmět normy

5

10.2 Všeobecné požadavky a zkoušky

5

10.3 Definice

5

10.4 Třídění svítidel

5

10.5 Značení

5

10.6 Konstrukce

5

10.7 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti

5

10.8 Ochranné spojení

6

10.9 Svorky

6

10.10 Venkovní a vnitřní vodiče

6

10.11 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

6

10.12 Zkoušky odolnosti a tepelné zkoušky

6

10.13 Odolnost proti prachu a vlhkosti

6

10.14 Izolační odpor a elektrická pevnost

6

10.15 Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům

6

Příloha ZA Jiné mezinárodní normy citované v této normě (normativní)

7

 

10.1 Předmět normy

Tento oddíl části 2 IEC 598 specifikuje požadavky na přenosná dětská svítidla se žárovkami s wolframovým vláknem na napájecí napětí nepřevyšující 24 V (SELV - bezpečné malé napětí).

Používá se spolu s těmi oddíly IEC 598-1, na které se odkazuje.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz