Zdroj: www.cni.cz

MDT 681. 3: 001. 4                                          ČESKÁ NORMA                                                   Srpen 1995

Informační technika

SLOVNÍK Část 20: Projektování systému

ČSN

ISO/IEC 2382-20

36 9001

Information technology - Vocabulary Part 20: System development

Technologies de l'information - Vocabulaire Partie 20: Développement de système

Datenverarbeitung; Fachwörterbuch; Hauptabschnitt. Teil 20: Systementwicklung

Tato norma obsahuje ISC/IEC 2382-20: 1990.

Národní předmluva

Norma obsahuje české a anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina.

Citované normy

ISO 1087: 1988 v návrhu

ISO 3166: 1989 zavedena v ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 1002)

Další souvisící normy

ČSN 36 9001 Počítače a systémy zpracování údajů. Názvosloví. Část 1 až 26.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 9001 část 20 z 19. 6. 1985 v celém rozsahu.

Norma je rozdělena na stejné oddíly jako originál, termíny a definice jsou uspořádány ve třech sloupcích.

Termíny a definice v angličtině jsou převzaty z mezinárodní normy, termíny ve francouštině rovněž, termíny v němčině jsou převzaty z DIN 44 300.

Na závěr normy jsou uvedeny abecední rejstříky termínů v pořadí: český, anglický, francouzský a německý.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Chromeček, ERCOS, spol. s r. o., IČO 47120321 Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels

© Český normalizační institut, 1994

17768


ČSN ISO 2382-20

INFORMAČNÍ TECHNIKA

SLOVNÍK

Část 20: Projektování systému

ISO/IEC 2382-20

První vydání 1990-03-01

MDT 681. 3: 001. 4

Deskriptory: data processing, vocabulary

Obsah

Strana

Předmluva ..........................................................................................      3

Úvod...............................................................................................      3

První oddíl: Všeobecně

1. 1       Předmět normy a rozsah platnosti ..................................................................      3

1. 2       Odkazy .......................................................................................      3

1. 3       Použité zásady a pravidla.........................................................................      4

1. 3. 1    Definice záznamů...............................................................................      4

1. 3. 2    Uspořádání záznamu.............................................................................      4

1. 3. 3    Klasifikace záznamu.............................................................................      4

1. 3. 4    Výběr názvů a stylizace definic....................................................................      4

1. 3. 5    Mnohoznačnost.................................................................................      4

1. 3. 6    Zkratky .......................................................................................      5

1. 3. 7    Užívání okrouhlých závorek.......................................................................      5

1. 3. 8    Užívání hranatých závorek........................................................................      5

1. 3. 9    Užívání termínů tištěných kurzívou v definicích a užívání hvězdičky ......................................      5

1. 3. 10 Pravopis ......................................................................................      5

1. 3. 11  Uspořádání abecedního rejstříku ...................................................................      5

Druhý oddíl: Termíny a definice

20 Projektování systému ............................................................................      6

20. 01   Všeobecné termíny..............................................................................      6

20. 02   Studie a analýza ................................................................................      8

20. 03   Návrh systému .................................................................................    10

20. 04   Implementace ..................................................................................    11

20. 05   Zajištění jakosti........................ ........................................................    12

20. 06   Systémová dokumentace .........................................................................    13

20. 07   Vedení a řízení projektu..........................................................................    15

Abecední rejstříky

Český ..............................................................................................    17

Anglický............................................................................................    21

Francouzský..........................................................................................    25

Německý ...........................................................................................    29

2


ČSN ISO 2382-20

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se zasílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

0 Úvod

Zpracování dat je základem pro řadu mezinárodních výměn intelektuální i materiální povahy. Tyto výměny často narážejí na potíže vzhledem к velké různorodosti názvů používaných v různých oborech nebo jazycích к vyjádření téhož pojmu, nebo vzhledem к tomu, že chybějí nebo jsou nepřesné definice.

Proto, abychom se vyhnuli nedorozuměním a takové výměny usnadnili, je nutné pojmy vysvětlit tak, aby bylo možno zvolit pro ně ekvivalentní názvy v různých jazycích.

ISO 2382 vychází z Názvosloví zpracování informací sestaveného a vydaného Mezinárodní federací pro zpracování informací (International Federation of Information Processing) a Mezinárodním výpočetním střediskem (International Computation Centre) a z Názvoslovné normy USA pro zpracování informací (USA Standard Vocabulary for Information Processing) sestavené a vydané Americkým národním normalizačním ústavem (American National Standards Institute), dříve známým pod jménem Americké normalizační sdružení (American Standards Association). Byly také vzaty v úvahu mezinárodní normy uveřejněné ve stadiu návrhů týkající se zpracování dat a dokumentace vydávané jinými mezinárodními organizacemi (jako Mezinárodní telekomunikační unie a Mezinárodní elektrotechnická komise).

Účelem ISO 2382 je poskytnout správné, jednoduché a srozumitelné definice všem zájemcům. Aplikační dosah každého pojmu byl volen tak, aby jeho definice mohla mít širší platnost. V těch případech, kdy jde o omezenou aplikaci, se může ukázat potřeba dát definici konkrétnější charakter.

Vzhledem к dynamice jazyků a problémům spojeným s normalizovanou terminologií a revizemi názvoslovných norem mohou se vyskytnout některá opakování nebo rozpory mezi jednotlivými částmi, neboť ty se nezpracovávají a nevydávají současně.

První oddíl: Všeobecně

1. 1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tato norma je určena к usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracování informací. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů relevantních к oboru zpracování informací a definuje vztahy mezi jednotlivými pojmy.

Aby byl usnadněn jejich překlad do jiných jazyků, jsou definice navrženy tak, aby byly v mezích možností eliminovány jakékoliv zvláštnosti jednotlivých jazyků.

ISO 2382 (obsahující asi 28 částí) definuje pojmy vztahující se к některým tvarům zobrazení dat, systémům zobrazení a zápisu.

3

Zdroj: www.cni.cz