Zdroj: www.cni.cz

MDT 681. 3: 001. 4                                              ČESKÁ NORMA                                                        Srpen 1995

Informační technika

SLOVNÍK Část 25: Lokální počítačové sítě

ČSN

ISO/IEC 2382-25

36 9001

Information technology - Vocabulary Part 25: Local area networks

Technologies de l'information - Vocabulaire Partie 25: Réseaux locaux

Datenverarbeitung; Fachwörterbuch; Hauptabschnitt Teil 25: Lokale Netzwerke

Tato norma obsahuje ISO/IEC 2382-25: 1992.

Národní předmluva

Norma obsahuje české a anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina.

Citované normy

ISO 1087: 1990 v návrhu

ISO 3166: 1988 zavedena ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 1002)

Další souvisící normy

ČSN 36 9001 Počítače a systémy zpracování údajů. Názvosloví. Část 1 až 26.

Norma je rozdělena na stejné oddíly jako originál, termíny a definice jsou uspořádány ve třech sloupcích.

Termíny a definice v angličtině jsou převzaty z mezinárodní normy, termíny ve francouštině rovněž, termíny v němčině jsou převzaty z DIN 44 300.

Na závěr normy jsou uvedeny abecední rejstříky termínů v pořadí: český, anglický, francouzský a německý.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Chromeček, ERCOS, spol. s r. o., IČO 47120321 Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels

© Český normalizační institut, 1995

17769


ČSN ISO/IEC 2382-25

INFORMAČNÍ TECHNIKA

SLOVNÍK

Část 25: Lokální počítačové sítě

ISO/IEC 2382-25

První vydání 1992-04-15

MDT 681. 3: 001. 4

Deskriptory: data processing, local area networks, vocabulary

Obsah

Strana

Předmluva...........................................................................................      3

Úvod...............................................................................................      3

První oddíl: Všeobecně

1. 1        Předmět normy a rozsah platnosti.. .................................................................      3

1. 2        Odkazy.......................................................................................      3

1. 3        Použité zásady a pravidla........................................................................      4

1. 3. 1     Definice záznamů..............................................................................      4

1. 3. 2     Uspořádání záznamu............................................................................      4

1. 3. 3     Klasifikace záznamu............................................................................      4

1. 3. 4     Výběr názvů a stylizace definic..................................................................      4

1. 3. 5     Mnohoznačnost................................................................................      4

1. 3. 6     Zkratky......................................................................................      4

1. 3. 7     Užívání okrouhlých závorek......................................................................      4

1. 3. 8     Užívání hranatých závorek........................................................................      5

1. 3. 9     Užívání termínů tištěných kurzívou v definicích a užívání hvězdičky......................................      5

1. 3. 10   Pravopis......................................................................................      5

1. 3. 11   Uspořádání abecedního rejstříku...................................................................      5

Druhý oddíl: Termíny a definice

25 Lokální počítačové sítě..........................................................................      5

25. 01    Všeobecné termíny..............................................................................      5

25. 02    Síť s mnohonásobným přístupem..................................................................    12

25. 03    Sběrnicová síť se známkou.......................................................................    16

25. 04    Kruhové sítě..................................................................................    19

25. 05    Protokoly a architektura.........................................................................    21

Abecední rejstříky

Český..............................................................................................    23

Anglický............................................................................................    28

Francouzský.........................................................................................    33

Německý.......... .....................................    38

2


ČSN ISO/IEC 2382-25

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se zasílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

0 Úvod

Zpracování dat je základem pro řadu mezinárodních výměn intelektuální i materiální povahy. Tyto výměny často narážejí na potíže vzhledem к velké různorodosti názvů používaných v různých oborech nebo jazycích к vyjádření téhož pojmu, nebo vzhledem к tomu, že chybějí nebo jsou nepřesné definice.

Proto, abychom se vyhnuli nedorozuměním a takové výměny usnadnili, je nutné pojmy vysvětlit tak, aby bylo možno zvolit pro ně ekvivalentní názvy v různých jazycích.

ISO 2382 vychází z Názvosloví zpracování informací sestaveného a vydaného Mezinárodní federací pro zpracování informací (International Federation of Information Processing) a Mezinárodním výpočetním střediskem (International Computation Centre) a z Názvoslovné normy USA pro zpracování informací (USA Standard Vocabulary for Information Processing) sestavené a vydané Americkým národním normalizačním ústavem (American National Standards Institute), dříve známým pod jménem Americké normalizační sdružení (American Standards Association). Byly také vzaty v úvahu mezinárodní normy uveřejněné ve stadiu návrhů týkající se zpracování dat a dokumentace vydávané jinými mezinárodními organizacemi (jako Mezinárodní telekomunikační unie a Mezinárodní elektrotechnická komise).

Účelem ISO 2382 je poskytnout správné, jednoduché a srozumitelné definice všem zájemcům. Aplikační dosah každého pojmu byl volen tak, aby jeho definice mohla mít širší platnost. V těch případech, kdy jde o omezenou aplikaci, se může ukázat potřeba dát definici konkrétnější charakter.

Vzhledem к dynamice jazyků a problémům spojeným s normalizovanou terminologií a revizemi názvoslovných norem mohou se vyskytnout některá opakování nebo rozpory mezi jednotlivými částmi, neboť ty se nezpracovávají a nevydávají současně.

První oddíl: Všeobecně

1. 1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tato norma je určena к usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracování informací. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů relevantních к oboru zpracování informací a definuje vztahy mezi jednotlivými pojmy.

Aby byl usnadněn jejich překlad do jiných jazyků, jsou definice navrženy tak, aby byly v mezích možností eliminovány jakékoliv zvláštnosti jednotlivých jazyků.

ISO 2382 (obsahující asi 28 částí) definuje pojmy vztahující se к některým tvarům zobrazení dat, systémům zobrazení a zápisu.

3

Zdroj: www.cni.cz