Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 692.415.3-4:691.32-4:666.972:658.562

Říjen 1995

BETONOVÁ KRYTINA
Požadavky na výrobek

ČSN
EN 490

72 3240

 

 

 

Concrete roofing tiles and fittings. Product specifications

Tuiles et accessoires en béton. Spécifications des produits

Dach- und Formsteine aus Beton. Produktanforderungen

 

Tato národní norma je identická s EN 490:1994 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 490:1994 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 491:1994 zavedena v ČSN EN 491 Betonová krytina. Zkušební metody (72 3243)

EN 29000:1987 zavedena v ČSN ISO 9000 Normy pro řízení zabezpečování jakosti. Směrnice pro jejich volbu a používání (01 0320)

ISO 2859-1:1989 zavedena v ČSN ISO 2859-1 Statistické přejímky srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dodávky v sérii (01 0261)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje společně s ČSN EN 491 ČSN 72 3240 z 11. 5. 1987, ČSN 72 3241 z 11. 5. 1987 a ČSN 72 3242 z 11. 5. 1987.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Cihlářská, inženýrská, výrobně-obchodní akciová společnost, Brno, IČO 49970682 - Ing. Zbyněk Pospíšek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milena Veselá

 

(c) Český normalizační institut, 1995
17802


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 490

EUROPEAN STANDARD

Březen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 692.415.3-4:691.32-4:666.972:658.562

 

Deskriptory: roof, roofing, roofing tiles, concrete, tests, specifications, quality control, sampling, designation, marking

 

BETONOVÁ KRYTINA. POŽADAVKY NA VÝROBEK

 

Concrete roofing tiles and fittings - Product specifications

Tuiles et accessoires en béton - Spécifications des produits

Dach- und Formsteine aus Beton - Produktanforderungen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 18. 3. 1994. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

5

3

Definice, symboly a zkratky

5

3.1

Definice

5

3.2

Symboly a zkratky

6

4

Požadavky

6

4.1

Materiály

6

4.2

Závěsná délka a pravoúhlost

6

4.3

Krycí šířka

6

4.4

Rovinnost

7

4.5

Hmotnost

7

4.6

Připevňovací otvory

7

4.7

Únosnost

7

4.8

Prosákavost

8

4.9

Odolnost proti mrazu a rose

8

4.10

Ozuby

8

5

Průkaz jakosti, odběr vzorků a kontrolní systémy jakosti

8

5.1

Průkaz jakosti

8

5.2

Odběr vzorků

8

5.3

Kontrolní systém jakosti

10

6

Označování (v technických podkladech)

10

7

Údaje na výrobcích a v průvodních dokladech

10

7.1

Výrobky

10

7.2

Průvodní doklady

11

Příloha A (normativní) Odběr vzorků

12

Příloha B (informativní) Upevnění

13

Příloha C (informativní) Jakost povrchu

14

Příloha D (informativní) Hořlavost

15

Příloha E (informativní) Bibliografie

16

 

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 128 „Výrobky pro skládané krytiny střech", jejímž sekretariátem je pověřen ON.

 

Tato evropská norma musí získat status národní normy buď zveřejněním jejího identického textu nebo jejím uznáním do září roku 1994. Národní normy, které nejsou v souladu s touto evropskou normou, musí být do září 1994 zrušeny.

 

Ve smyslu společných pravidel CEN jsou tuto evropskou normu povinny zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Německo, Francie, Řecko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Portugalsko, Švýcarsko, Španělsko, Spojené království.

 

Úvod

Tato norma obsahuje požadavky na betonovou krytinu pro šikmé a strmé střechy. Vzhledem k tomu, že norma musela být zpracována v krátkém čase, jsou tyto požadavky omezeny u tašek na materiály, u žlabových tašek na propustnost vody.

 

Předmětem této normy nejsou požadavky na jakost povrchu. Informativní odkazy týkající se jakosti povrchu jsou uvedeny v příloze C. Jakost výrobků je definována řadou zkoušek. Přitom se rozlišuje mezi typovou zkouškou (první zkouškou) a pravidelnou kontrolou jakosti (vlastní kontrolou).

 

Při odběru zkušebních vzorků se uplatňují různé požadavky u certifikace dodávek hotových výrobků, u reklamací a u cizí kontroly. Plány zkušebních odběrů neplatí pro pravidelnou kontrolu jakosti (vlastní kontrolu).

 

Jakost střechy, která je provedena z betonové krytiny, nezáleží jen na dodržení požadavků této normy, ale také na správném návrhu konstrukce střechy a jejím provedení ve spojitosti s místními klimatickými podmínkami a způsobem použití.

 

O hořlavosti stručně pojednává příloha D.


Strana 5

1   Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje požadavky na betonovou krytinu, a pokud je v textu uvedeno, také pro zvláštní tašky, určené pro pokrývání strmých a šikmých střech.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz