Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 658.562:006(4):629.7

Červenec 1995

Letectví a kosmonautika
ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI
VÝROBKY LETECKÉ A KOSMICKÉ
TECHNIKY PODLE EN
Schválení systému jakosti výrobce

ČSN
EN 2000

31 0400

 

 

 

Aerospace series. Quality assurance. EN aerospace products. Approval of the quality system of manufacturers

Série aérospatiale. Assurance qualité. Produits aérospatiaux EN. Agrément du système qualité des fabricants

Luft-und Raumfahrt Qualitätssicherung. EN-Erzeugnisse der Luft- und Raumfahrt. Anerkennung des Qualitätssicherungssystems der Hersteller

 

Tato národní norma je identická s EN 2000:1991 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 2000:1991 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované  normy

ISO 8402   zavedena v ČSN ISO 8402 Jakost-Slovník (01 0300)

ISO 9002   zavedena v ČSN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu (01 0322)

EN 3042   zavedena v ČSN EN 3042 Letectví a kosmonautika. Zabezpečování jakosti. Výrobky letecké a kosmické techniky podle EN. Postup prokazování způsobilosti (31 0410)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav a. s., Praha, IČO 010669, Ing. Miloslav Svoboda

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková

 

ã Český normalizační institut, 1994
17803


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 2000

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 658.562:006(4):629.7

 

Deskriptory: Aircraft industry, aircraft equipment, quality, quality assurance, manufacturing, specifications, agreement

 

LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKY LETECKÉ A KOSMICKÉ TECHNIKY PODLE EN SCHVÁLENÍ SYSTÉMU JAKOSTI VÝROBCE

 

Aerospace series Quality assurance EN aerospace products Approval of the quality system of manufacturers

Série aérospatiale Assurance qualité Produits aérospatiaux EN Agrément du systčme qualité des fabricants

Luft-und Raumfahrt Qualitätssicherung EN-Erzeugnisse der Luft-und Raumfahrt Anerkennung des Qualitätssicherungssystems der Hersteller

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 10. 12. 1990. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla zpracována Evropským sdružením výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA).

Po připomínkování a hlasování podle stanov tohoto sdružení byla tato norma, před předložením CEN, schválena národními sdruženími a příslušnými úřady členských zemí AECMA.

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0 Úvod

 

Je nezbytné, aby výrobky definované v evropských normách oboru letectví a kosmonautika (EN) vyhovovaly požadavkům těchto norem a aby jejich jakost byla důsledně dodržována. Z tohoto důvodu se pro výrobce a výrobky zavádí systém prokazování způsobilosti AECMA-CERT.

 

Tento systém je založen na:

- schválení systému jakosti výrobce stanoveném touto normou,

- prokázání způsobilosti normalizovaného výrobku, jak je stanoveno v EN 3042 vždy, když to EN požadují.

 

1  Předmět normy a rozsah použití

 

Tato norma předepisuje požadavky a postup schvalování systému jakosti zavedeného výrobcem pro výrobu výrobků letecké a kosmické techniky podle EN. Norma také obsahuje pokyny pro ověření, zda schválený systém jakosti je dodržován.

 

Tato norma se používá kdykoliv je na ni odkaz.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz