Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 681.327.1:331.101.1

Červenec 1995

ERGONOMICKÉ POŽADAVKY
NA KANCELÁŘSKÉ PRÁCE
SE ZOBRAZOVACÍMI TERMINÁLY
Část 2: Požadavky na pracovní úkoly -
pokyny
(ISO 9241-2:1992)

ČSN
EN 29 241-2

83 3582

 

 

 

Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 2: Guidance on task requirements (ISO 9241-2:1992)

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 2: Guide général concernant les exigences des tâches (ISO 9241-2:1992)

Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten - Teil 2: Anforderungen an die Arbeitsaufgaben - Leitsätze (ISO 9241-2:1992)

 

Tato národní norma je identická s EN 29241-2:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

rue de Stassart, 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 29241-2:1993 and is published with permission of

CEN

rue de Stassart, 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 6385:1981  zavedena v ČSN ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů (83 3510)

 

Další souvisící normy

ČSN ISO 10075  Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži. Všeobecné termíny a definice (83 3572)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ERGOTEST, Ústí nad Orlicí, IČO 101131292, Ing. Zdeněk Chlubna

Technická normalizační komise:TNK 2 Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17872


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 29241-2:1993

EUROPEAN STANDARD

Duben 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 681.327.1:331.101.1

 

Deskriptory: Data processing equipment, office equipment, data terminal equipment, screens, displays, human factors engineering, specification

 

ERGONOMICKÉ POŽADAVKY NA KANCELÁŘSKÉ PRÁCE SE ZOBRAZOVACÍMI TERMINÁLY. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

 

Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 2: Guidance on task requirements (ISO 9241-2:1992)

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 2: Guide général concernant les exigences des tâches (ISO 9241-2:1992)

Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten- Teil 2: Anforderungen an die Arbeitsaufgaben - Leitsätze (ISO 9241-2:1992)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata dne 20. 12. 1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji mohou být získány v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, přeložená členem CEN do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného Království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart, 36 B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Na návrh Ústředního sekretariátu CEN rozhodla Technická rada předložit k formálnímu hlasování mezinárodní normu:

ISO 9241-2:1992 »Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny«.

Výsledek formálního hlasování byl kladný.

Této evropské normě musí být dán status národní normy buď formou publikace identického textu nebo schválením k přímému používání, nejpozději do října 1993, a do stejného data musí být zrušeny národní normy, které jsou s ní v rozporu.

Ve shodě s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést následující státy:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené Království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA K PŘEVZETÍ - Text předkládané evropské normy je identický s textem mezinárodní normy ISO 9241-2:1992 bez jakýchkoliv modifikací.

 

Předmluva k ISO 9241-2

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o přemět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi.Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 9241-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 159 Ergonomie, subkomise SC 4 Sdělovače a ovládače.

Pod hlavním názvem »Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály« má ISO 9241 následující části:

- Část 1: Obecný úvod

- Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny

- Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje

- Část 4: Požadavky na klávesnice

- Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

- Část 6: Požadavky na pracovní prostředí

- Část 7: Požadavky na displeje z hlediska odrazů

- Část 8: Požadavky na zobrazení barev

- Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic

- Část 10: Základní zásady vytváření dialogu

- Část 11: Údaje o možnostech využití

- Část 12: Zobrazení informací

- Část 13: Vedení uživatelů

- Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

- Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

- Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace

- Část 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů


Strana 5

Úvod

 

Zavedení systému pro zpracování dat se zobrazovacím terminálem může ovlivňovat strukturu, funkci a fyzické prostředí organizace. Mohou se měnit formy spolupráce, individuální, organizační a technické souvislosti, právě tak jako obsah práce. Tyto změny by měly kladně ovlivňovat způsob vykonávání práce, příznivě působit na zdraví a pohodu lidí.

Použití hlavních ergonomických zásad v systému zpracování dat se zobrazovacím terminálem spočívá v podstatě v souladu návrhu pracovních úkolů s technickým a programovým řešením, včetně pracovního prostředí.

 

1  Předmět normy

 

Tato část ISO 9241 poskytuje uživateli systémů pro zpracování dat se zobrazovacím terminálem pokyny týkající se pracovních úkolů v rámci kancelářských činností. Pokyny mají význam jak pro organizaci, která uvedený systém zavádí, tak pro pracovníky, kteří jej používají. Tyto pokyny by měly být využity v souladu s místními, regionálními nebo národními dohodami či předpisy.

Cílem této části ISO 9241 je podporovat výkonnost a pohodu jednotlivých uživatelů a využívat k tomu poznatků ergonomie a praktických zkušeností při uspořádání pracovních úkolů. Příslušné hlavní ergonomické zásady jsou uvedeny v ISO 6385.

Charakteristiky týkající se zobrazovacího displeje, požadavků na ovládače, na pracovní místo a pracovní prostředí jsou stanoveny v jiných částech ISO 9241. Tato část ISO 9241 se nezabývá uspořádáním programového zabezpečení ani vytvářením dialogu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz