Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.78

Září 1995

TEPELNÉ BILANCE PRŮMYSLOVÝCH
PALIVOVÝCH PECÍ PRO OHŘEV
A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

ČSN 06 3010


 

 

 

Thermal balances of fuel industrial furnaces for heating and heat treatment of metals

Bilans thermique des fours industriels à combustibles pour réchauffer et de traitment thermique de métal

Wärmebilanz der Brennstoff-Industrieöfen für die Erwärmung und die Wärmeverarbeitung der Metalle

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 06 3007 Podmínky hospodárného provozu průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

ČSN 25 7710-2 Měření průtoku viskózních tekutin škrticími orgány

 

Další souvisící normy

ČSN 01 1300  Zákonné měřicí jednotky

ČSN 01 1301  Veličiny, jednotky a rovnice. Společná ustanovení

ČSN 01 1302  Veličiny a jednotky v mechanice tuhých a poddajných těles

ČSN 01 1303  Veličiny a jednotky v mechanice tekutin a termomechanice

ČSN 01 1323  Veličiny a jednotky sdílení tepla a přenosu látek

ČSN 06 3000  Průmyslové palivové pece. Termíny a definice

ČSN 06 3003  Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

ČSN 06 3006  Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

ČSN 38 5502  Plynná paliva. Základní rozdělení

ČSN 65 7991  Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKO-THERM, Ostrava, IČO 13599585, Prof. Ing. Karel Obroučka, CSc., Prof. Ing. Rudolf Kremer, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 77 Průmyslové palivové pece

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Tříska

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro palivové průmyslové pece oboru 434 (pece pro ohřev a tepelné zpracování kovů), otápěné plynným nebo kapalným palivem, případně jejich kombinací.

 

Norma sjednocuje metodiku sestavení tepelných bilancí průmyslových palivových pecí včetně výpočtu jednotlivých bilančních položek příjmu a výdeje tepla i ukazatelů charakterizujících tepelnou práci pece a tím vytváří základ pro hodnocení tepelné práce palivových průmyslových pecí ve smyslu ČSN 06 3007.

 

ã Český normalizační institut, 1995-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz