Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.791.75:669:658.562

Listopad 1995

STANOVENÍ A SCHVALOVÁNÍ POSTUPŮ
SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ
Část 2: Stanovení postupu
obloukového svařování

ČSN
EN 28 8-2

05 0312

 

 

 

Specification and approval of welding procedures for metallic materials

Part 2: Welding procedure specification for arc welding

Descriptif et qualification d´un mode opératoire de soudage sur les matériaux métalliques

Partie 2: Descriptif d´un mode opératoire de soudage pour le soudage à l´arc

Anforderung und Anerkennung von Schweibverfahren für metallische Werkstoffe

Teil 2: Schweibanweisung für das Lichtbogenschweiben

 

Tato národní norma je identická s EN 288-2:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 288-2:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 288-1:1992 zavedena v ČSN EN 288-1 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 1: Všeobecná pravidla pro tavné svařování (05 0311)

EN 26848:1991 zavedena v ČSN EN 26848 Wolframové elektrody pro svařování v ochranné atmosféře a pro svařování a řezání plasmou. Rozdělení (05 2411)

EN 24063:1990 zavedena v ČSN EN 24063 Svařování, tvrdé pájení, měkké pájení a pájení do úkosu kovů. Přehled metod a jejich číslování pro zobrazení na výkresech (ISO 4063: 1990) (O5 0011)

ISO 6947:1990   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VUCHZ a. s. Brno, IČO 0000 8711 - Ing.Jiří Podhora, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Alexandra Červená

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17938


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA     |EN 288-2

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

 

MDT 621.791.75:658.562

 

Deskriptory: welding, arc welding, metals, procedure, approval, definitions, specification

 

STANOVENÍ A SCHVALOVÁNÍ POSTUPŮ SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Část 2: Specifikace postupu obloukového svařování

 

Specification and approval of welding procedures for metallic materials

Part 2: Welding procedure specification for arc welding

Descriptif et qualification d´un mode opératoire de soudage sur les matériaux métalliques

Partie 2: Descriptif d´un mode opératoire de soudage pour le soudage à l´arc

Anforderung und Anerkennung von Schweibverfahren für metallische Werkstoffe

Teil 2: Schweibanweisung für das Lichtbogenschweiben

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 21. 2. 1992.

 

Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem včetně bibliografických údajů jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN, nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma je vydána ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

Evropean Committee for Standardizatio

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena pracovní skupinou 1 „Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů" v rámci CEN/TC 121 „Svařování". Základem pro tuto normu byl dokument ISO/TC 44/SC 10 N 176.

 

Na základě zhodnocení současných poznatků a zkušeností však bylo nutno provést určité úpravy.

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Německo, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko a Spojené království.

Obsah

1          Předmět normy  4

2          Odkazy na normy          4

3          Definice 4

4          Technický obsah specifikace postupu svařování (WPS)     5

4.1        Všeobecně        5

4.2        Vztah k výrobci  5

4.3        Vztah k základnímu materiálu     5

4.4        Společné pro všechny postupy svařování  5

4.5        Zvláštnosti skupin metod svařování          6

            Příloha A (informativní). Návody svařování výrobců            7

 

1   Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na obsah specifikace svařovacího postupu pro obloukové metody svařování. Zásady této normy mohou být použity také pro jiné metody tavného svařování, budou-li předmětem dohody smluvních stran.

Svářečské proměnné uvedené v této normě jsou veličinami, ovlivňujícími metalurgické a mechanické vlastnosti a geometrii svarového spoje.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz