Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.792.053:678.64:694:620.172.251

Září 1995

LEPIDLA PRO NOSNÉ DŘEVĚNÉ
KONSTRUKCE. ZKUŠEBNÍ METODY.
Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných
vláken kyselinami při střídání teploty
a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

ČSN
EN 30 2-3

66 8533

 

 

 

Adhesives for load-bearing timber structures. Test methods. Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength

Adhésifs pour structures portantes en bois. Méthodes d'essais. Partie 3: Détermination de l'influence de l'attaque acide des fibres du bois, resultant de traitements cycliques de temperature et d'humidité, surla resistance à la traction transversale

Klebstoffe für tragende Holzbauteile. Prüfverfahren. Teil 3: Bestimmung des Einfluses von Säureschädigung der Holzfasern durch Temperatur - und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit

 

Tato norma je identická s EN 302-3:1992 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B - 1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 302-3:1992 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

B - 1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 301 zavedena v ČSN EN 301 Fenolická aminová lepidla pro nosné díly dřevěných konstrukcí. Klasifikace a technické požadavky (66 8530)

ISO 5893:1985 dosud nezavedena

FEPA  43 GB dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN EN 302-1 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti lepeného spoje tahovou zkouškou (66 8531)

ČSN EN 302-2 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (laboratorní postup) (66 8532)

ČSN EN 302-4 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost (66 8534)

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17939


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Synpo, a. s., 532 07 Pardubice, IČO 465 047 11, Ing Oldřich Horák, CSc., Marta Pilná

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 302-3

EUROPEAN STANDARD

První vydání

NORME EUROPÉENNE

Červen 1992

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.792.053:678.64:694:620.172.251

 

Deskriptory: adhesives, timber construction, phenoplasts, aminoplasts, joining, adhesive bonded joints, cyclic tests, environmental tests, tensile strength

 

LEPIDLA PRO NOSNÉ DŘEVĚNĚ KONSTRUKCE. ZKUŠEBNÍ  METODY Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných  vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

 

Adhesives for load-bearing timber structures. Test methods. Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength

Adhésifs pour portantes en bois. Méthodes d'essais. Partie 3: Détermination de l'attaque acide des fibres du bois resultant de traitements cycliques temperature et d'humidité, sur la resistance à la traction transversale

Klebstoffe für tragende Holzbauteile. Prüfverfahren. Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Säureschädigung der Holzfasern durch Temperaturde und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1992-06-01. Členové CEN jsou povinni plnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B-1000 Brusel


Strana 4

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Odkazy

5

3

Podstata zkoušky

5

4

Zkušební zařízení

5

4.1

Zkušební přístroj

5

4.2

Klimatizované boxy

5

5

Zkušební metoda

6

5.1

Výběr dřeva

6

5.2

Příprava lepených panelů

6

5.3

Příprava zkušebních těles

7

5.4

Počet zkušebních těles

7

5.5

Podmínky expozice

7

5.6

Postup zkoušky

7

6

Vyjádření výsledků

8

7

Protokol o zkoušce

8

7.1

Lepidlo

8

7.2

Příprava zkušebních těles a postup zkoušky

8

7.3

Výsledky zkoušky

9

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vydána technickou komisí 103 Lepidla na dřevo, dřevěné produkty.

Tato norma tvoří jeden díl řady norem, které se zabývají lepidly pro nosné dřevěné konstrukce a byla vydána na podporu Eurokódu č. 5 „Všeobecná jednotná pravidla pro dřevěné konstrukce". Tato řada se skládá z klasifikace a technických požadavků pro dva typy lepidel na bázi fenoplastů a aminoplastů pro použití v různých klimatických podmínkách (EN 301) a ze čtyř zkušebních postupů (EN 302, části 1 až 4) ke stanovení vhodnosti použití lepidel po expozici1)definovaným tepelným a vlhkostním podmínkám.

Ostatní zkušební postupy pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce jsou uvedeny v:

EN 302 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody.

Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti lepeného spoje tahovou zkouškou

Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (laboratorní postup)

Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost

Tato norma nenahrazuje žádnou jinou Evropskou normu.

Národní normy, identické s touto evropskou normou, musí být vydány nejpozději 31. 12. 1992 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do 31. 12. 1992.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou následující země povinny tuto evropskou normu převzít: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

_______________

1) „NÁRODNÍ POZNÁMKA" -EXPOZICE - vystavení souboru vzorků působení předepsaných podmínek.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato část EN 302 uvádí zkušební metodu na stanovení vlivu poškození vláken na pevnost slepu způsobeného účinkem kyselin z lepidla, během cyklického namáhání v předepsaném klimatickém prostředí. Je vhodná pro následující použití:

a) zatřídění lepidla do jednoho z typů, uvedených v EN 301,

b) stanovení použitelnosti a jakosti lepidel pro nosné dřevěné konstrukce,

c) stanovení, zda lepidlo po vytvrzení chemickými procesy vykazuje škodlivý vliv na pevnost dřeva.

Tento zkušební postup je především vhodný ke zjištění pevnostních charakteristik pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce, v souvislosti s jejich vhodností použití v daných klimatických podmínkách.

Zkouška se provádí na smrkovém dřevě (Picea abies L).

Metoda není vhodná ke zjišťování numerických konstrukčních hodnot a nereprodukuje chování lepených stavebních konstrukcí při použití. Nelze ji použít ke stanovení vhodnosti lepidel pro výrobu dílců ze dřeva.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz