Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.792.053.678.64:620.176.25

Září 1995

LEPIDLA PRO NOSNÉ DŘEVĚNÉ
KONSTRUKCE. ZKUŠEBNÍ METODY
Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva
na smykovou pevnost

ČSN
EN 30 2-4

66 8534

 

 

 

Adhesives for load-bearing timber structures. Test methods. Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on the  shear strength

Adhésifs pour structures portantes en bois. Méthodes d'essais. Partie 4: Détermination de l'influence du retrait du bois sur la  resistance au cisaillement

Klebstoffe für tragende Holzbauteile. Prüfverfahren. Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit

 

Tato norma je identická s EN 302-4:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B - 1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 302-4:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B - 1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 301 zavedena v ČSN EN 301 Fenolická a aminová lepidla pro nosné díly dřevěných konstrukcí. Klasifikace a technické požadavky (66 8530)

ISO 5893:1985 dosud nezavedena

FEPA 43-GB  dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN EN 302-1 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti lepeného spoje tahovou zkouškou (66 8531)

ČSN EN 302-2  Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (laboratorní postup) (66 8532)

ČSN EN 302-3  Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu (66 8533) ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

ã Český normalizační institut, 1995
17940


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Synpo, a. s., 532 07 Pardubice, IČO 465 047 11, Ing. Oldřich Horák, CSc., Marta Pilná

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 302-4

EUROPEAN STANDARD

První vydání

NORME EUROPÉENNE

Červen 1992

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.792.053:678.64:694:620.176.25

 

Deskriptory: adhesives, timber construction, phenoplasts, aminoplasts, joining, adhesive bonded joints, shear tests, shear strength, shrinkage

 

LEPIDLA PRO NOSNÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE. ZKUŠEBNÍ METODY Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost

 

Adhesives for load-bearing timber structures. Test methods. Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength

Adhésifs pour structures en bois. Méthodes d'essais Partie 4: Détermination de l'influence du bois sur la resistance au cisaillement

Klebstoffe für tragende Holzbauteile. Prüfverfahren Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1992-06-01.

 

Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B-1000 Brusel


Strana 4

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Odkazy

5

3

Podstata zkoušky

5

4

Zkušební zařízení

5

4.1

Zkušební přístroj

5

4.2

Klimatické boxy

6

5

Zkušební metoda

6

5.1

Výběr dřeva

6

5.2

Příprava lepených panelů

6

5.3

Počet panelů

6

5.4

Uložení za účelem vysušení

7

5.5

Příprava zkušebních těles

8

5.6

Kondicionování

8

5.7

Postup zkoušky

9

6

Vyjádření výsledků

9

7

Protokol o zkoušce

9

7.1

Lepidlo

9

7.2

Příprava vzorků a provedení zkoušky

9

7.3

Výsledky zkoušky

9

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vydána technickou komisí 103 Lepidla na dřevo, dřevěné produkty.

Tato norma tvoří jeden díl řady norem, které se zabývají lepidly pro nosné dřevěné konstrukce, Byla vydána na podporu Eurokódu č.5 „Všeobecná jednotná pravidla pro dřevěné konstrukce". Tato řada se skládá z klasifikace a technických požadavků pro dva typy lepidel na bázi fenoplastů a aminoplastů pro použití v různých klimatických podmínkách (EN 301) a ze čtyř zkušebních postupů (EN 302, části 1 až 4) ke stanovení vhodnosti použití lepidel po expozici1) definovaným tepelným a vlhkostním podmínkám.

Ostatní zkušební postupy pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce jsou uvedeny v:

EN 302 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody.

Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti lepeného spoje tahovou zkouškou

Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (laboratorní postup)

Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

 

Tato norma nenahrazuje žádnou jinou Evropskou normu.

 

Národní normy, identické s touto evropskou normou, musí být vydány nejpozději 1992-12-31 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději 1992-12-31.

 

_______________

1) „NÁRODNÍ POZNÁMKA:" EXPOZICE - vystavení souboru vzorků působení předepsaných podmínek.


Strana 5

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou následující země povinny tuto evropskou normu převzít: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět  normy

 

Tato část EN 302 předepisuje zkušební postup na stanovení vlivu smrštění dřeva při sušení na lepený spoj. Je vhodná pro následující použití:

a) zatřídění lepidla do jednoho z typů, uvedených v EN 301

b) stanovení použitelnosti a jakosti lepidel pro nosné dřevěné konstrukce

c) stanovení schopnosti lepidla odolávat napětí způsobenému smrštěním dřeva, aniž by došlo k nadměrné ztrátě pevnosti.

 

Tento zkušební postup je především vhodný ke zjištění pevnostních charakteristik hodnot pevnosti pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce, v souvislosti s jejich vhodností použití v daných klimatických podmínkách.

 

Zkouška se provádí na smrkovém dřevě (Picea abies L).

 

Metoda není vhodná ke zjišťování numerických konstrukčních hodnot a nereprodukuje chování lepených stavebních konstrukcí při použití. Nelze ji použít ke stanovení vhodnosti lepidel pro výrobu dílců ze dřeva.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz