Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 669.14-41:621.642-98:620.1

Srpen 1995

PLOCHÉ VÝROBKY Z OCELÍ PRO
TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 10 028-1

42 0937

 

 

 

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements

Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 1: Prescriptions générales

Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 

Tato národní norma je identická s EN 10028-1:1992 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 10028-1:1992 and published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Tato norma obsahuje národní přílohu NA.

 

Citované normy

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 Kovové materiály. Zkouška tahem. Část 1: Metody měření (v návrhu)

EN 10002-5   dosud nezavedena

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí (42 0002)

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky (42 0905)

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí Část 1: Systém zkráceného označování. Základní symboly (42 0011)

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování (42 0012)

EN 10028-2 zavedena v ČSN EN 10028-2 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty (42 0938)

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17948


Strana 2

EN 10028-3 zavedena v ČSN EN 10028-3 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané (42 0939)

EN 10028-4 dosud nezavedena

EN 10029 zavedena v ČSN EN 10029 Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti (42 5311)

EN 10045-1 zavedena v ČSN EN 10045-1 Kovové materiály. Zkouška rázem v ohybu. Část 1: Metody zkoušení (v návrhu)

EN 10051   dosud nezavedena

EN 10052 zavedena v ČSN EN 10052 Terminologie tepelného zpracování železných materiálů (v návrhu)

EN 10079 zavedena v ČSN EN 10079 Definice výrobků z oceli (v návrhu)

EN 10163-2 zavedena v ČSN EN 10163-2 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 2: Plechy a široká ocel (42 0017)

EN 10164 zavedena v ČSN EN 10164 Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku. Technické dodací podmínky (42 1001)

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly (42 0009)

EURONORM 281)   nezavedena

EURONORM 481)   nezavedena

EURONORM 1601)   nezavedena

EURONORM 1681) zavedena v ČSN EURONORM 168 Obsah dokumentů o zkoušení materiálu ocelových výrobků (42 0007)

ISO 2566-1   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÍTKOVICE, a. s.,706 02, Ostrava 6, IČO 45193070, Ing. Jaromír Volný

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

 

_______________

1) ** Do doby než budou EURONORM převedeny na evropské normy, mohou být používány buď tyto EURONORM nebo odpovídající národní normy (viz příloha A)


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10028-1

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 669.14-41:621.642-98:620.1

 

Deskriptory: Iron and steel products, metal plates, strips, non-alloy steels, steels with specified elevated temperature properties, pressure equipment, designation, specifications, delivery condition, tests, marking

 

PLOCHÉ VÝROBKY Z OCELÍ PRO TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ. Část 1: Všeobecné požadavky

 

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements

Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 1: Prescriptions générales

Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 21. 12. 1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart, 36 B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována komisí ECISS/TC 22 „Oceli pro tlakové nádoby. Normy jakostí", jehož sekretariátem je pověřen Normalizační výbor pro železo a ocel (FES) v DIN.

V rámci pracovního programu ECISS (Evropská komise pro normalizaci železa a oceli) byla komise TC 22 pověřena, aby přepracovala a evropskou normou nahradila EURONORM 22-85 „Plech a pás ze žáropevných ocelí. Technické dodací podmínky" a (pokud je to vhodné pro stavbu tlakových nádob) EURONORM 113-72 „Svařitelné jemnozrné konstrukční oceli".

Komise ECISS/TC 22 přijala tento dokument na svých zasedáních v červenci a listopadu 1990. Zasedání se zúčastnili následující členové ECISS: Finsko, Francie, Itálie, Německo, Norsko, Rakousko, Spojené království, Švédsko.

Tato evropská norma byla přijata a podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny přijmout tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Tato evropská norma musí dostat status národní normy, buď publikováním identického textu nebo jejím přímým převzetím do června 1993, případné národní normy, které budou v rozporu se zněním této normy, musí být zrušeny do června 1993.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

5

3

Definice

6

3.1

Nelegovaná a legovaná ocel, jakostní ocel a ušlechtilá ocel

6

3.2

Druhy výrobků

6

3.3

Druhy tepelného zpracování

6

4

Rozměry a mezní úchylky rozměrů

6

5

Výpočet hmotnosti

7

6

Označování a objednávání

7

6.1

Označování ocelí

7

6.2

Údaje pro objednávku

7

7

Rozdělení ocelí

7

8

Požadavky

7

8.1

Způsoby výroby oceli

7

8.2

Dodávaný stav

7

8.3

Chemické složení

8

8.4

Mechanické vlastnosti

8

8.5

Jakost povrchu

8

8.6

Vnitřní jakost

8

9

Zkoušení

8

9.1

Druh a obsah dokumentů kontroly

8

9.2

Výběr zkoušek

9

9.3

Rozsah zkoušení

9

9.4

Odběr a příprava zkušebního vzorku

9

9.5

Provedení zkoušek

10

9.6

Opakovací zkoušky

11

10

Značení

11

Příloha A - Seznam národních norem, které odpovídají citovaným normám EURONORM (informativně)

13

 

POZNÁMKA - Články označené jednou hvězdičkou (*) obsahují údaje, které je třeba dohodnout při objednávání. Články označené dvěmi hvězdičkami (**) obsahují údaje, které mohou být při objednávání dohodnuty.


Strana 5

1   Předmět normy

 

1.1 Tato část EN 10028 stanoví všeobecně platné technické dodací podmínky pro ploché výrobky, převážně používané pro konstrukci tlakových nádob

a) ze svařitelných nelegovaných a legovaných ocelí pro vyšší teploty podle EN 10028-2;

b) z normalizačně žíhaných jemnozrnných konstrukčních ocelí vhodných ke svařování podle EN 10028-3;

c) z ocelí legovaných niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách podle EN 10028-4.

 

POZNÁMKA - Stejně jako oceli pro tlakové nádoby, obsažené v částech 2, 3 a 4 této EN - jsou podle národních norem pro stejný účel používány i jiné oceli. Tyto jiné oceli, za předpokladu, že odpovídají evropské nebo národní normě pro konstrukci tlakových nádob, nejsou touto evropskou normou vyloučeny z používání.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz