Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 644.68:696.14:646.71:64.06-83:614.8

Září 1995

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY
Část 2: Zvláštní požadavky na vířivé lázně
a podobná zařízení
(obsahuje změnu A51+A52)

ČSN
EN 60 335-2-60
+A51+A52

36 1055

 

 

mod IEC 335-2-60:1990

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for whirlpool baths and similar equipment (includes amendment A51:1993+A52:1994)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les baignoires à système de brassage d'eau et matériels analogues (inclut l´amendement A51:1993+A52:1994)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für Sprudelbadegeräte und ähnliche Anlagen (enthält Änderung A51:1993+A52:1994)

 

Tato norma obsahuje EN 60335-2-60:1991 včetně její změny A51:1993 a A52:1994 (včetně její opravenky z prosince  1993).

 

This standard contains EN 60335-2-60:1991 including its amendment A51:1993 and A52:1994 (including its corrigendum  from December 1993).

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60335-1:1988 zavedena v ČSN EN 60335-1+A55 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné  účely. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 335-1:1976) (36 1055)

HD 365 S3:1985 dosud nezaveden, nahrazen EN 60529:1991, zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem  (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0320)

 

Porovnání s IEC 335-2-60:1990

EN 60335-2-60 je překladem IEC 335-2-60 s těmito modifikacemi:

Předmluva a úvod z IEC 335-2-60 se ruší. V článku 1.1 v poznámkách je navíc doplněna položka 7: Tato norma  platí také pro vířivé lázně se sprchovacím zařízením. Když jsou opatřeny jinými provozy jako je sauna nebo ohřívač  vody, použije se také příslušná část 2. V článku 7.12 a 8.6 je nahrazena hodnota 24 V hodnotou 12 V.

V celé normě je citována EN 60335-1 místo IEC 335-1.

Text IEC 335-2-60 modifikovaný podle EN 60335-2-60 je označen na levém okraji svislou čarou a změny A51 a  A52 jsou označeny dvěma svislými čarami. Z toho vyplývá, že souběh obou těchto případů je označen třemi svislými  čarami.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Agentura T. S. Q., Praha 6, IČO 40823458 - Ing. Oldřich Petr, Pavel Tvrdík

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová

 

ãČeský normalizační institut, 1995
17967


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-2-60

EUROPEAN STANDARD

Květen 1991

NORME EUROPÉENNE

+A51

EUROPÄISCHE NORM

Leden 1993

+A52

Květen 1994


 

_______________

MDT:  644.68:696.14:646.71:64.06-83:614.8

 

Deskriptory: Household electrical appliances, bath, safety requirements, protection against electric shocks, fire protection,  protection against mechanical hazard

 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY

Část 2: Zvláštní požadavky na vířivé lázně a podobná zařízení

(IEC 335-2-60:1990, mod)

(obsahuje změnu A51:1993+A52:1994)

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for whirlpool baths and similar equipment (IEC 335-2-60:1990, modified) (includes amendment A51: 1993+A52:1994)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les baignoires à système de brassage d´eau et matériels analogues (CEI 335-2-60:1990, modifiée) (inclut l´amendement A51:1993+A52:1994)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für Sprudelbadegeräte und ähnliche Anlagen (IEC 335-2-60:1990, modifiziert) (enthält Änderung A51:1993+A52:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena organizací CENELEC 10. prosince 1990. Členové CENELEC jsou povinni splnit  Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez  jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání  u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině a němčině). Verze v jakémkoliv  jiném jazyku vypracovaná překladem člena CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá  a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,  Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska,  Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Commitee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Návrh na převzetí prvního vydání IEC 335-2-60, dokument CLC/TC 61(SEC)679, byl rozeslán formou ankety  v únoru 1989.

 

Tento návrh byl projednán na zasedání ve Stockholmu v listopadu 1989, kde bylo rozhodnuto předložit návrh  EN 60335-2-60 k hlasování. Tento postup byl zahájen v dubnu 1990.

 

Text tohoto návrhu byl ratifikován technickým výborem CENELEC dne 10. prosince 1990 s výjimkou Rakouska.

 

Tato evropská norma byla připravena sekretariátem CENELEC TC 61.

 

Data pro její použití:

- poslední termín pro vydání identické národní normy               (dop)   1991-07-01;

- poslední termín pro zrušení rozporných národních norem       (dow)   1993-07-01.

 

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly příslušné národní normě před datem 1. 7. 1993, může tato předchozí norma platit až do 1. 7. 1998.

 

Tato norma doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 335-2-60:1990 tak, že z uvedené normy IEC vytváří  evropskou normu 60335-2-60.

 

Tato norma se musí používat společně s EN 60335-1:1988 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost  a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky, včetně změn A2:1988, A5:1989 a A6:1989.

 

Tam, kde v této části 2 není uveden určitý článek části 1, platí tento článek, pokud je to vhodné. Tam, kde je v této  normě uvedeno „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", musí být podle toho přizpůsoben příslušný text části 1.

 

Články, které jsou doplněny navíc, než je uvedeno v IEC 335-1, jsou číslovány počínaje číslem 101.

 

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky (snc) způsobující odchylky od této normy kromě těch, které jsou uvedeny  v příloze ZX evropské normy EN 60335-1.

 

Neexistují žádné národní odchylky od této evropské normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZY evropské  normy EN 60335-1.

 

Jiné normy citované v této normě:

 

HD 365 S3:1985*) Klasifikace stupňů ochrany zabezpečované kryty.

 

V této normě jsou použity tyto typy písma:

 

- požadavky:                   antikva;

- zkušební specifikace:   kurzíva;

- vysvětlivky:                    borgis.

 

Předmluva ke změně A51

 

Tato změna A51 mění evropskou normu EN 60335-2-60:1991. Tato změna byla schválena CENELEC 6. července  1993. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,  za kterých je třeba této změně bez jakýchkoliv dalších změn dát status národní normy.

 

Návrh na změnu EN 60335-2-60:1991 byl projednán na zasedání v Badenu v květnu 1991 a v Bruselu v listopadu  1991 a kde bylo rozhodnuto předložit návrh změny k hlasování.

 

Návrh změny koloval jako prAA v listopadu 1992 a CENELEC jej ratifikoval jako změnu A51 dne 6. července  1993.

 

Tato změna byla vypracována sekretariátem technické komise CENELEC TC 61.

 

Data pro její použití:

 

- poslední termín pro vydání identické národní normy                     (dop)     1994-03-01;

- poslední termín pro zrušení rozporných národních norem             (dow)     1994-03-01.

 

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - HD 365 je nahrazen EN 60529:1991.


Strana 5

Tento dokument mění odpovídající kapitoly EN 60335-2-60:1991.

 

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky (snc) způsobující odchylky od této změny.

 

Neexistují žádné národní odchylky od této změny.

 

POZNÁMKA - Změny označené A1 se vztahují ke změnám IEC;

 

- Změny označené A51 se vztahují k vlastnímu CENELEC.

 

Předmluva ke změně A52

 

Tato změna byla schválena CENELEC 8. března 1994. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy  CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této změně bez jakýchkoliv dalších změn dát  status národní normy.

 

Návrh na změnu EN 60335-2-60:1991 dokument CLC/TC 61 (FR) 220 byl projednán na zasedání v Berlíně v únoru  1993, kde bylo rozhodnuto předložit návrh změny k jednoduchému schvalování (UAP).

 

Návrh změny koloval jako prAB v červnu 1993 a CENELEC jej ratifikoval jako změnu A52 dne 8. března 1994.

 

Tato změna byla vypracována sekretariátem technické komise CENELEC TC 61.

 

Data pro její použití:

- poslední termín pro vydání identické národní normy                     (dop)          1995-01-01;

- poslední termín pro zrušení rozporných národních norem             (dow)          1997-01-01.

 

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly EN 60335-2-60 a změně A51:1993  před datem 1. 1. 1997, může tato předchozí norma platit až do 1. 1. 2002.

 

Tato změna doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60-335-2-60:1991 a její změnu.

 

EN 60335-2-60:1991 včetně této změny se musí používat společně s EN 60335-1:1988, včetně jejích změn  A2:1988, A5:1989, A6:1989, A51:1991, A52:1992, A53:1992, A54:1992 a A55:1993.

 

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky (snc) způsobující odchylky od této změny.

 

Neexistují žádné národní odchylky od této změny.

 

POZNÁMKA - Změny označené A1 se vztahují ke změnám IEC;

- Změny označené A51 se vztahují k vlastnímu CENELEC.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Definice

7

3

Všeobecné požadavky

7

4

Všeobecně o zkouškách

7

5

Jmenovité hodnoty

7

6

Třídění

7

7

Značení

7

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

7

9

Rozběh elektromechanických spotřebičů

8

10

Příkon a proud

8

11

Oteplení

8

12

Práce spotřebičů s topnými články při přetížení

8

13

Elektrická izolace a unikající proud při pracovní teplotě

8


Strana 6

14

Odrušení rozhlasu a televize

8

15

Odolnost proti vlhkosti

9

16

Izolační odpor a elektrická pevnost

9

17

Ochrana proti přetížení

9

18

Trvanlivost

9

19

Abnormální práce

9

20

Stabilita a mechanická nebezpečí

9

21

Mechanická pevnost

9

22

Konstrukce

9

23

Vnitřní spojování

10

24

Součásti

10

25

Síťový přívod a vnější pohyblivé přívody

11

26

Svorky pro vnější přívody

11

27

Ochranné spojení se zemí

11

28

Šrouby a spoje

11

29

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

11

30

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

11

31

Odolnost proti korozi

11

32

Záření, toxicita a podobná nebezpečí

11

Přílohy

12

Příloha ZY (informativní) Národní odchylky

13

 

 

 

 

1 Předmět normy

 

Tato kapitola z části 1 platí s touto změnou:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz