Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 018. 25: 620. 1: 543. 422. 8: 546. 3                  ČESKÁ NORMA                                                  Září 1995

SLINUTÉ KARBIDY

STANOVENÍ OBSAHU KOVOVÝCH PRVKŮ

RENTGENOVOU FLUORESCENCÍ V TUHÉM

ROZTOKU

(ISO 4503: 1978)

ČSN

EN 24 503

42 0874

Hardmetals. Determination of contents of metallic elements by X-ray fluorescence. Fusion method (ISO 4503: 1978) Métaux-durs. Dosage des éléments métalliques par fluorescence de rayns X. Méthode par fusion (ISO 4503: 1978)

Hartmetalle. Bestimmung des Gehaltes metallischer Elemente durch Röntgenfluoreszenz in fester Lösung (ISO 4503: 1978)

Tato národní norma je identická s EN 24503: 1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

This national standard is identical with EN 24503: 1993 and is published with permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

Národní předmluva

Souvisící normy

ČSN 42 0892 Část 1 Zkoušení slinutých karbidů. Všeobecná ustanovení

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 4503: 1978 Hardmetals. Determination of contents of matelic elements by X-ray fluorescence. Fusion method (Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku)

Vypracování normy

Zpracovatel: NORMA Šumperk, IČO 15513718, Ing. Miloš Novotný Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Libuše Sedláková

© Český normalizační institut, 1995

17993


EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

ČSN EN 24503

EN 24 503

Duben 1993

MDT 669. 018. 25: 620. 1: 543. 422. 8: 546. 3

Deskriptory: powder metallurgy, hard metals, chemical analysis, metas, spectral photometry, X-ray fluorescence

SLINUTÉ KARBIDY STANOVENÍ OBSAHU KOVOVÝCH PRVKŮ RENTGENOVOU FLUORESCENCÍ V TUHÉM ROZTOKU

(ISO 4503: 1978)

Sintered hardmetals. Determination

of contents of metallic elements by X-ray

fluorescence. Fusion method

(ISO 4503: 1978)

Métaux-durs. Dosage des élements métalliques par fluorescence de rayons X. Méthode par fusion (ISO 4503: 1978)

Sinterhartmetalle. Bestimmung des Gehaltes metallischer Elemente durch Röntgenfluoreszenz in fester Lösung (ISO 4503: 1978)

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 2. 4. 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem včetně bibliografických údajů lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma je vydána ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Kommittee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart, 36 B-1050, Brusel

3


ČSN EN 24503

Předmluva

Norma ISO 4503: 1978 "Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku" byla předložena k primárnímu dotazníkovému hlasování v roce 1992.

Na základě kladných výsledků byl CEN/CS návrh ISO 4503: 1978 předložen к formálnímu hlasování. Výsledek tohoto formálního hlasování byl kladný.

Tato evropská norma musí obdržet status národní normy, buďto zveřejněním identického textu, nebo jejím schválením к přímému používání, nejpozději do října 1993, a případné národní normy, které s ní jsou v rozporu, musí být do října 1993 zrušeny.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

POZNÁMKA к převzetí

Text mezinárodní normy ISO 4503: 1978 byl převzat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví rentgenografickou analytickou metodu s využitím taveniny, ke stanovení obsahu chromu, kobaltu, železa, manganu, molybdenu, niklu, niobu, tantalu, titanu, wolframu, vanadu a zirkonu v karbidech a tvrdokovech (slinutých karbidech).

4

Zdroj: www.cni.cz