Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

77.160

Září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při o

ČSN EN 27627-4


42 0879

 

 

 

Hardmetals. Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry.

Part 4: Determination of molybdenum, titanium and vanadium in contents from 0,01 % to 0,5 % (m/m) (ISO 7627-4:1983)

Métaux-durs. Analyse chimique par spectrométrie d'absorption atomique dans la flame.

Partie 4: Dosage du molybdène, du titane et du vanadium à des teneurs comprises entre 0,01 % et 0,5 % (m/m) (ISO 7627-4:1983)

Hartmetalle. Chemische Analyse durch Flammenatomabsorptionsspektrometrie.

Teil 4: Bestimmung des Molybdän-, Titan-, und Vanadiumgehaltes von 0,01 % bis 0,5 % (m/m) (ISO 7627-4:1983)

 

Tato národní norma je identická s EN 27 627-4:1993 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 27627-4:1993 and is published with permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 7627-1:1983 zavedena v ČSN EN 27627-1 Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 1: Všeobecné požadavky (42 0876) (ISO 7627-1:1983)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 42 0892 Část 1 Zkoušení slinutých karbidů.Všeobecná ustanovení

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

ISO 7627-4:1983 Hardmetals. Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry. Part 4:

Determination of molybdenum, titanium and vanadium in contents from 0,01 % to 0,5 % (m/m) (Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01 % do 0,5 % (m/m))

 

© Český normalizační institut, 1995
17997


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NORMA Šumperk, IČO 15513718, Ing. Miloš Novotný

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Libuše Sedláková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 27 627-4


 

Duben 1993

 

MDT 669.018.25:620.1:543.422

 

Deskriptory: powder metallurgy, hard metals, chemical analysis, determination of content, molybdenum, titanium, vanadium spectrophotometry, atom absorption spectrophotometry

 

SLINUTÉ KARBIDY

CHEMICKÝ ROZBOR PLAMENOVOU ATOMOVOU ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIÍ

Část 4: stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01 % do 0,5 % (m/m)

(ISO 7627-4:1983)

 

Hardmetals. Chemical analysis

by flame atomic absorption spectrometry.

Part 4: Determination of molybdenum,

titanium and vanadium in contents

from 0,01 % to 0,5 % (m/m)

(ISO 7627-4:1983)

 

Métaux-durs. Analyse chimique par

spectrométrie d'absorption atomique

dans la flamme.

Partie 4: Dosage du molybdène,

du titane et du vanadium à des teneurs

comprises entre 0,01 % et 0.5 % (m/m)

(ISO 7627-4:1983)

 

Hartmetalle. Chemische

Analyse durch

Flammenatomabsorptionsspektrometrie.

Teil 4: Bestimmung des Molybdän-,

Titan-, und Vanadiumgehaltes

von 0,01 % bis 0,5 % (m/m)

(ISO 7627-4:1983)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 2. 4. 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN /CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem včetně bibliografických údajů lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma je vydána ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Kommittee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart, 36 B-1050, Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Norma ISO 7627-4:1983 „Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01 % do 0,5 % (m/m)" byla předložena k primárnímu dotazníkovému hlasování v roce 1992.

 

Na základě kladných výsledků byl CEN/CS návrh ISO 7627-4:1983 předložen k formálnímu hlasování.

Výsledek tohoto formálního hlasování byl kladný.

 

Tato evropská norma musí obdržet status národní normy, buďto uveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání nejpozději do října 1993, a případné národní normy, které s ní jsou v rozporu, musí být do října 1993 zrušeny.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země:

 

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA k převzetí

 

Text mezinárodní normy ISO 7627-4:1983 byl převzat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

POZNÁMKA - Odkazy evropské normy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato norma stanoví postup k určení obsahu molybdenu, titanu a vanadu ve slinutých karbidech v rozsahu od 0,01 % do 0,5 % (m/m) pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie.

 

Všeobecné požadavky, které se týkají oblasti použití, podstaty metody, rušivě působících prvků, zařízení, odběru vzorků a zkušebního protokolu jsou popsány v ISO 7627-1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz