Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.33:62-78

Listopad 1995

OCHRANY PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU
S ŽIVÝMI ČÁSTMI TRAKČNÍHO VEDENÍ
A PROTI ÚČINKŮM VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
NA OBJEKTECH NAD KOLEJEMI
ŽELEZNIČNÍCH DRAH

ČSN 73 6223


 

 

 

Life wire contact prevention and fume imission control affecting overhead catenery lines

Protections contre l'attouchement (le contact) dangereux avec les parties de la caténaire sous tension et contre les effets des gaz d'échappement sur les objets au-dessus des voies des chemins de fer

Schutz gegen Berühren der Fahrleitung und gegen schädigende Einflüsse von Abgasen auf die über den Eisenbahnleisen liegenden Objekte.

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

 

 

 

1

Předmět normy

3

 

 

 

2

Termíny a definice

4

2.1

Celistvá mostovka nebo podlaha

4

2.2

Schůdné místo

4

2.3

Místo veřejně přístupné

4

 

 

 

3

Všeobecně

4

3.1

Protidotykové zábrany

4

3.1.1

Mosty pozemních komunikací a železničních drah, mosty sdružené, lávky pro chodce, lávky obslužné a revizní, návěstní lávky a krakorce a portály tunelů

4

3.1.2

Přístupové rampy a schodiště k lávkám pro chodce nebo k mostům s veřejnými chodníky

5

3.2

Ochrany proti účinkům výfukových plynů

5

 

 

 

4

Technické požadavky

6

4.1

Protidotykové zábrany podél okrajů nosných konstrukcí

6

4.1.1

Mosty celostátních drah, návěstní lávky a krakorce, t. j. objekty, které nejsou veřejně přístupné

6

4.1.2

Mosty pozemních komunikací a železničních drah (kromě mostů celostátních drah), mosty sdružené, lávky pro chodce, lávky obslužné a revizní a portály tunelů

14

4.2

Protidotykové zábrany pod nosnými konstrukcemi

20

4.3

Protidotykové zábrany na přístupových rampách a schodištích k lávkám pro chodce nebo k mostům s veřejnými chodníky

20

4.4

Společné technické požadavky pro ochranné štíty protidotykových zábran

24

4.4.1

Úpravy rozměrů a umístění 24.

4.4.2

Konstrukční zásady

24

4.4.3

Materiál a povrchová ochrana

24

4.4.4

Ochrana vodivých částí před nebezpečným dotykovým napětím a zvláštní případy protidotykových zábran

25

4.5

Společné technické požadavky pro ochranné sítě protidotykových zábran

25

4.5.1

Úpravy rozměrů

25

4.5.2

Konstrukční zásady

25

4.5.3

Materiál a povrchová ochrana

26

4.5.4

Ochrana vodivých částí před nebezpečným dotykovým napětím a zvláštní případy protidotykových zábran

26

4.6

Ochranné štíty proti účinkům výfukových plynů

26

4.7

Ochranné povlaky proti účinkům výfukových plynů

26

 

©Český normalizační institut, 1995
18012


Strana 2

Obsah

 

strana

5

Zatížení

29

6

Navrhování a provádění

31

7

Přechodná ustanovení

31

 

 

 

Příloha A (informativní)

Příklady posouzení přístupových ramp nebo schodišť k lávkám pro chodce nebo k mostům s veřejnými chodníky z hlediska nutnosti zřizování protidotykových zábran

32

Příloha B (informativní)

Vzorový výpočet minimálních rozměrů protidotykových zábran podél okrajů nosných konstrukcí na mostech celostátní drah a na návěstních lávkách a krakorcích

34

Příloha C (informativní)

Vzorový výpočet minimálních rozměrů protidotykových zábran podél okrajů nosných konstrukcí na mostech pozemních komunikací a železničních drah (kromě mostů celostátních drah), na mostech sdružených, lávkách pro chodce, lávkách obslužných a revizních a na portálech tunelů

36

Příloha D (informativní)

Příklady stanovení rozsahu chráněné šířky a ochranných štítů proti účinkům výfukových plynů

38

Příloha E (informativní)

Příklady stanovení rozsahu ochranných povlaků proti účinkům výfukových plynů

40

 

 

 

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 03 8221 Ochrana proti korozi. Ocelové výrobky. Metody úpravy povrchu před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba

ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy ČSN. Základní předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN IEC 913 Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakčné nadzemné vedenia (34 1540)

ČSN 34 2613 Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody

ČSN 34 3100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 34 3109 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti

ČSN 34 5145 Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

ČSN IEC 494 Pantografové sběrače proudu (36 2311)

ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

ČSN 49 0600 Ochrana dreva. Základné ustanovenia

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

ČSN 73 6203 Zatížení mostů


Strana 3

ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

 

Další souvisící normy

ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN 03 8371 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN 03 8551 Ochrana proti korozi. Žárově stříkané povlaky zinkové a hliníkové. Označování, technické požadavky a metody zkoušek

ČSN 03 8762 Kombinované povlaky z žárově stříkaných kovů a organických povlaků

ČSN 15 3110 Tkaniny kovové se čtvercovými oky

ČSN 15 3152 Drôtené pletivá so stvoruholníkovými okami a volnými okrajmi. Rozmery

ČSN 34 1010 Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečnym dotykovym napětím

ČSN 34 2040 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

ČSN 34 3108 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými ČSN 42 0122 Široké ohybané ocel'ové profily. Technické dodávacie predpisy

ČSN 42 0132 Plechy ocelové pozinkované. Technické dodací předpisy

ČSN 42 5332 Plechy ocelové pozinkované. Rozměrová norma

ČSN 42 6880 Široké ohýbané ocel'ové profily. Rozmery

ČSN 64 1301 Epoxidové pryskyřice. Základní ustanovení.

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 67 3013 Nátěrové hmoty. Stanovení výtokové doby z výtokového pohárku

ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma převzala věcnou náplň zrušené oborové normy ON 73 6223.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SUDOP Praha a. s., IČO 45310009 Ing. Petr Hradil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Kulišan

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro projektování ochranných zařízení proti nebezpečnému dotyku přímému i nepřímému (např.paprskem kapaliny) s živými částmi trakčního vedení a s pantografem hnacího vozidla na objektech nad elektrizovanými kolejemi železničních drah se stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 1,5 kV a 3 kV a s jednofázovou trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz (protidotykové zábrany) a pro projektování ochranných zařízení proti škodlivým účinkům výfukových plynů trakčních vozidel nezávislé trakce na objektech nad kolejemi železničních drah (ochrany proti účinkům výfukových plynů).


Strana 4

Tato norma platí pro protidotykové zábrany na trvalých a zatímních

- mostech pozemních komunikací a železničních drah;

- mostech sdružených;

- lávkách pro chodce;

- lávkách obslužných a revizních (i na průmyslových mostech);

- portálech tunelů;

- návěstních lávkách a krakorcích;

- přístupových rampách nebo schodištích k lávkám pro chodce nebo k mostům s veřejnými chodníky;

vždy v rozsahu uvedeném podrobně v příslušných částech normy.

 

Tato norma platí pro ochrany proti účinkům výfukových plynů trvalých a dlouhodobých zatímních

- mostů pozemních komunikací a železničních drah;

- mostů sdružených;

- mostů ostatních (např. průmyslových);

- lávek pro chodce;

- lávek obslužných a revizních;

- návěstních lávek a krakorců.

Tato norma neplatí pro protidotykové zábrany na ostatních schůdných místech, kde je nutno postupovat podle zvláštních předpisů1).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz