Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 628.1/.3:620.1:543.3:546.173

Září 1995

Jakost vod
STANOVENÍ DUSITANŮ
Molekulární absorpční spektrofotometrická
metoda (ISO 6777:1984)

ČSN
EN 26 777

75 7452

 

 

 

Water quality. Determination of nitrite. Molecular absorption spectrometric method (ISO 6777:1984)

Qualité de l'eau. Dosage des nitrites. Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire (ISO 6777:1984) Wasserbeschaffenheit. Bestimmung von Nitrit. Spektrometrisches Verfahren (ISO 6777:1984)

 

Tato národní norma je identická s EN 26777:1993 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 26777:1993 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart  36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Další souvisící normy

ČSN 01 8003  Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0170  Názvosloví jakosti vod

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje část 23 ČSN 83 0520 z 31. 5. 1976 a část 24 ČSN 83 0530 ze 27. 10. 1978.

 

Změny proti předchozí normě

Obecná podstata zkoušky zůstává zachována. Změna spočívá v používání nových činidel a v modifikaci podmínek stanovení. Text metody je ekvivalentní textu mezinárodní normy ISO, která byla beze změny převzata do evropských norem. Projednáním textu normy na obou mezinárodních úrovních došlo k nejvyššímu možnému zpřesnění postupu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s., IČO 452 74 576, Ing. Jiří Dalešický

Spolupráce: RNDr. Jiří Chalupa, DrSc., konzultant, IČO 14980495

Vysoká škola chemickotechnologická, Praha, IČO 02 2756, Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.

Vodní zdroje GLS, Praha, a. s., IČO 45273171, Mgr. Alena Čapková

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

ã Český normalizační institut, 1995
18027


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 26777

EUROPEAN STANDARD

Leden 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 628.1/.3:620.1:543.3:546.173

 

Deskriptory: water, quality, water testing, chemical analysis, determination of content, nitrites, molecular absorption spectrophotometry

 

Jakost vod STANOVENÍ DUSITANŮ Molekulární absorpční spektrometrická metoda (ISO 6777:1984)

 

Water quality. Determination of nitrite. Molecular absorption spectrometric method (ISO 6777:1984)

Qualité de l'eau. Dosage des nitrites. Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire (ISO 6777:1984)

Wasserbeschaffenheit. Bestimmung von Nitrit. Spektrometrisches Verfahren (ISO 6777:1984)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 20. 1. 1993. Členové CEN jsou povinní plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma je schváleným převzetím ISO 6777. Převzetí normy ISO 6777 doporučila Technická komise CEN/TC 230 „Rozbor vod", a napříště tato evropská norma spadá do její pravomoci.

 

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do července 1993. Do července 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

 

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA K PŘEVZETÍ - Text mezinárodní normy ISO 6777:1984 byl schválen CEN jako evropská norma bez modifikace.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma specifikuje molekulární absorpční spektrometrickou metodu stanovení dusitanů v pitné, surové a odpadní vodě.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz