Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 686.863.077-053.4/.5

Leden 1996

VNĚJŠÍ UZÁVĚRY PRO PSACÍ A ZNAČKOVACÍ
PROSTŘEDKY, URČENÉ PRO DĚTI DO 14 LET
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

ČSN
ISO 11540

90 0005

 

 

 

Caps for writing and marking instruments intended for use by children up to 14 years of age - Safety requirements

Capuchons d´ instruments pour l´ écriture et le marquage destinés à ètre utilisés par des enfants jusqu'à 14 ans inclus - Exigences de sécurité

Aubenverschlüsse für Schreib- und Markiermittel, die für Kinder 0-14 Jahre alt bestimmt sind - Sicherheitsanforderungen

 

Tato norma obsahuje ISO 11540:1993.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN ISO 9177-1 Mechanické tužky. Část 1: Třídění, rozměry, funkční požadavky a zkoušení

ČSN 90 1540  Plnicí pera s hrotem

ČSN 94 3094  Hračky. Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice, IČO 150 487, Karel Štěch

Technická normalizační komise: TNK 1 Technické výkresy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl

 

ã Český normalizační institut, 1995
18071


Strana 2

VNĚJŠÍ UZÁVĚRY PRO PSACÍ A ZNAČKOVACÍ

ISO 11540

PROSTŘEDKY URČENÉ PRO DĚTI DO 14 LET

První vydání

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

1993-09-01


 

MDT 686.863.077-053.4/.5

 

Deskriptory: ball-point pens, felt pens, fountain pens, caps (pens), specifications, safety requirements, marking.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 11540 byla připravena technickou komisí ISO TC 10 Technické výkresy.

 

Dodatek A tvoří neoddělitelnou část této normy.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro vnější uzávěry psacích a značkovacích prostředků, které byly navrženy a jsou výhradně určeny pro děti do 14 let věku. Testovací postup pro ověření funkce vnějšího uzávěru je uveden v příloze A.

 

Vnější uzávěry pro psací a značkovací prostředky, které nebyly navrženy nebo nejsou zamýšleny pro používání dětmi např. ozdobná psací pera, drahá plnicí pera, profesionální technická pera, jakož i přepravní vnější uzávěry pro naplňování nejsou předmětem této normy.

 

POZNÁMKA 1 Vnější uzávěry, které nevyhovují znění článku 3, musí mít přímo na psacím prostředku nebo jeho obalu uvedeno varování, že hrozí nebezpečí udušení při vdechnutí těchto uzávěrů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz