Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

81.060.10

Říjen 1995

Speciální technická keramika. Zkušební metody pro keramické prášky. Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích extrakcí nosným plynem za horka

ČSN EN 725-3


72 7517

 

 

 

Advanced technical ceramics. Methods of test for ceramic powders. Part 3: Determination of the oxygen content of non-oxides by thermal extractiion with a carrier gas

Céramiques techniques avancées. Méthodes ďessai pour poudres céramiques. Partie 3: Détermination de la teneur en oxygéne de poudres non-oxydes par extraction a chaud sous gaz porteur

Hochleistungskeramik. Prüfverfahren für keramische Pulver. Teil 3: Bestimmung des Sauerstoffgehaltes in Nichtoxid-Pulvern mittels Trägergasheißextraktion

 

Tato národní norma je identická s EN 725-3:1994 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 725-3:1994 and is published with permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

EN 725-1, 2, 4 až 11 dosud nezavedeny

 

Další souvisící normy

 

ČSN EN 623-2 Speciální technická keramika- Monolitní keramika. Všeobecné a strukturální vlastnosti.

Část 2: Stanovení hustoty a pórovitosti (72 7512)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NORMA Šumperk, CO 15513718, Ing. Miloš Novotný

 

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Krista Komrsková

 

© Český normalizační institut, 1995
18144


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 725-3


Leden 1994

 

MDT 666.3-121:620.1:546.21

 

Deskriptory: ceramics, powder material, chemical analysis, determination of content, oxygen, extract method, reduction method, carbon

 

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ KERAMIKA.

ZKUŠEBNÍ METODY PRO KERAMICKÉ PRÁŠKY

Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových

prášcích extrakcí nosným plynem za horka

 

Advanced technical ceramics.

Methods of test for ceramic powder.

Part 3: Determination of the oxygen content

of non-oxides by thermal extraction with a carrier gas

 

Céramiques techniques avancées.

Méthodes d' essai pour poudres céramiques.

Partie 3: Détermirmination de Ia teneur

en oxygène de poudres non-oxydes par

extraction à chaud sous gaz porteur

 

Hochleistungskeramik. Prüfverfahren

für keramische Pulver.

Teil 3: Bestimmung des Sauerstoffgehaltes

in Nichtoxid-Pulvern mittels

Trägergasheißextaktion

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 10. 1. 1994. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem včetně bibliografických údajů lze na vyžádání obdržet v Ústřední, sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma je vydána ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Commitee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart,36 B-1050, Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy a oblast použití

4

2

Princip metody

5

3

Zařízení

5

4

Příprava vzorků

5

5

Provedení zkoušky

5

6

Určení slepé hodnoty

6

7

Kalibrování

6

8

Zkušební protokol

6

Příloha A (informativní)

7

Návod k volbě zkušebních podmínek

7

Předmluva

 

Tato evropské norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 184 „Speciální technická keramika", jejíž sekretariát je u BSI.

 

Norma EN 725 sestává z 11 částí:

 

Část 1: Stanovení nečistot v prášku oxidu hlinitého

 

Část 2: Stanovení nečistot v titaničitanu barnatém (předběžná norma)

 

Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích extrakcí nosným plynem za horka

 

Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v prášku nitridu hlinitého rentgenovou fluorescenční analýzou (předběžná norma)

 

Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic

 

Část 6: Stanovení měrného povrchu

 

Část 7: Stanovení skutečné (absolutní) hustoty

 

Část 8: Stanovení sypné hustoty po setřesení

 

Část 9: Stanovení sypné hustoty

 

Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

 

Část 11: Stanovení zhutňovacích poměrů při slinování (předběžná norma)

 

Tento dokument byl předložen k formálnímu hlasování a byl přijat jako evropská norma.

 

Této evropské normě musí být dán status národní normy, buď vydáním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání nejpozději do července 1994, a případné národní normy, které s ní jsou v rozporu, musí být do července 1994 zrušeny.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Luxembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato část EN 725 popisuje metodu stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích používaných pro technickou keramiku, extrakcí nosným plynem za horka. Metoda e použitelná pro obsahy kyslíku menší než 3 %.

 

POZNÁMKA - Mezní hodnoty pro stanovení jsou udány výrobcem zařízení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz