Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.060.30

Listopad 1995

ŽUMPY

ČSN 75 6081


 

 

 

Cesspools

Fosses étanches

Abwassertanks;  Sammelgruben

 

Články 3.3, 4.1, 4.4, 4.5, 6.2, 6.3, 6.6, 6.9 a 8.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

3

3

Všeobecně

4

4

Umístění žumpy

4

5

Podklady pro návrh žumpy

5

6

Stavební provedení

6

7

Provoz

7

8

Zneškodňování obsahu žumpy

8

Příloha A (normativní)

Zneškodňování splaškových odpadních vod ze žump v čistírně městských odpadních vod

9

Příloha B (informativní)

Příklad stavebního řešení žump

10

Příloha C (informativní)

Souvisící právní předpisy

11

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN EN 124   Poklopy a nástavce pro dopravní a pěší zóny. Konstrukční zásady, zkoušení, označování (13 6301)

ČSN 46 5735   Průmyslové komposty

ČSN 73 1209   Vodostavebný betón

ČSN 73 6510   Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6522   Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18145


Strana 2

ČSN 73 6760   Vnitřní kanalizace

ČSN 75 0905   Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 5115   Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou

ČSN 75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6401   Čistírny městských odpadních vod

ČSN 75 6402   Malé čistírny odpadních vod

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3480   Výkresy stavebních konstrukcí. Společné požadavky na výkresy stavebních konstrukcí

ČSN 01 3481   Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 13 2110   Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr a tvaroviek

ČSN 64 3041   Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu

ČSN 64 3220   Tvarovky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC) pre kanalizačné potrubia. Sortiment

ČSN 72 2430-1 až 5   Malty pro stavební účely

ČSN 72 3000   Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN EN 295-1   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 1: Požadavky (72 5201)

ČSN EN 295-2   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků (72 5201)

ČSN EN 295-3   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 3: Zkušební postupy (72 5201)

ČSN 73 0005   Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0037   Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0090   Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 73 0220   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních objektů

ČSN 73 0422   Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 1001   Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí

ČSN P ENV 1992-1-1   Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1201)

ČSN 73 1208   Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 1215   Betónové konštrukcie. Klasifikácia agresívnych prostredí

ČSN 73 2001   Projektování betonových staveb

ČSN 73 2031   Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 2400   Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN P ENV 206   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení (73 2403)

ČSN 73 3050   Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 75 0250   Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 83 8001   Názvosloví odpadů

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6781 z 26. 8.1983.


Strana 3

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována podle nových poznatků v oboru zneškodňování odpadních vod. Nově byly vymezeny požadavky na použití žumpy, definovány základní termíny a definice, stanoveny vzdálenosti žumpy od studní a doplněny zásady stavebního provedení.

Nově byla doplněna kapitola o zneškodňování obsahu žumpy především na čistírnách odpadních vod a ve stokové síti.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s. Praha, IČO 4527 4576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Hofmanová

 

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz žump1) a zneškodňování obsahu žump1).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz