Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.791.76.03:003.6(084)

Prosinec 1995

Svařování
GRAFICKÉ ZNAČKY PRO ODPOROVÁ
SVAŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ
(ISO 7286:1986)

ČSN
EN 27 286

05 2011

 

 

 

Graphical symbols for resistance welding equipment (ISO 7286:1986)

Symboles graphiques pour équipement de soudage par résistance (ISO 7286:1986)

Bildzeichen für Wiederstandsschweibgeräte (ISO 7286:1986)

 

Tato norma je identická s EN 27286:1991 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

This National Standart is identical with EN 27286:1991 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3461-1:1976 zavedena v ČSN ISO 3461-1 Základní požadavky na tvorbu grafických značek. Část 1: Grafické značky používané na zařízeních (01 8016)

ISO 3461-2:1976   dosud nezavedena

ISO 3461-3:1976   dosud nezavedena

ISO 7000:1973   dosud nezavedena

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (34 5555)

 

Další související normy

ČSN 05 0000  Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy.

ČSN 05 0003  Odporové zváranie. Základné pojmy.

ČSN IEC 416 Všeobecná ustanovení pro tvorbu značek nahrazujících nápisy na předmětech (34 5550)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ČKD Technické laboratoře, a. s. IČO 00565504, Ing. Václav Kroupa

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18167


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 27286:1992

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 621.791.76.03:003.6(084)

 

Deskriptory: Welding, resistance welding, resistance welding machines, graphic symbol

 

GRAFICKÉ ZNAČKY PRO ODPOROVÁ SVAŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ (ISO 7286:1986)

 

Graphical symbols for resistance welding equipment (ISO 7286:1986)

Symboles graphiques pour équipement de soudage par résistance (ISO 7286:1986)

Bildzeichen für Wiederstandsschweibgeräte (ISO 7286:1986)

 

Tato evropská norma byla přijata 31. 10. 1991 organizací CEN. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, kde jsou stanoveny podmínky, podle kterých je možno dát této normě bez jakýchkoliv změn status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji je možno si vyžádat v Ústředním sekretariátě CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená členem CEN na vlastní zodpovědnost přeložením do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Holandska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Comitee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäischer Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1989 předložila technická komise CEN k hlasování normu:

 

ISO 7286:1986: Grafické symboly pro zařízení na odporové svařování

 

Po kladném výsledku hlasování souhlasila technická komise CEN s předložením normy ISO 7286:1986 k formálnímu hlasování bez jakýchkoliv úprav.

 

V  souladu se společnými pravidly CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto normu tyto státy:

 

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA o převzetí

Text mezinárodní normy ISO 7286:1986 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv úprav.

 

0   Úvod

 

Grafická značka je definována jako obrazec vytvořený pomocí psaní, kreslení, tisku či jiných metod. Používá se k předání zprávy a zobrazuje předmět či pojem jasně srozumitelným způsobem, nezávislým na použitém jazyku. Principy jednotného uvádění a publikování grafických značek jsou definovány v normě ISO 3461.

 

Vzhledem ke zvyšujícímu se mezinárodnímu zájmu o vytváření a používání grafických značek uvádí tato norma některé grafické značky, v oboru svařovacích zařízení pro odporové svařování. Tyto symboly jsou uvedeny ve stručném přehledu v kapitole 4.

 

Při používání značek, jejichž význam je závislý na poloze, v jaké jsou uvedeny, je třeba dbát na to, aby bylo vyloučeno nedorozumění (viz též ISO 3461).

 

POZNÁMKA - Informace o dostupnosti a ceně stručného přehledu značek (výtahu z normy) na mikrofilmových štítcích vhodných k fotografické reprodukci lze získat na sekretariátu ISO/TC 145 anebo od Ústředního sekretariátu v Ženevě.

 

1   Předmět normy a rozsah použití

 

Tato mezinárodní norma uvádí grafické značky, které se umísťují na zařízení pro odporové svařování, např na indikátory a ovládací prvky, za účelem seznámení obsluhy s tímto zařízením a s jeho používáním a ovládáním.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz