Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 698.7:692.535.6:645.13:620.1:531.7

Říjen 1995

Pružné podlahové krytiny
ZJIŠŤOVÁNÍ ŠÍŘKY, DÉLKY, PŘÍMOSTI
A ROVINNOSTI PÁSŮ

ČSN
EN 426

91 7819

 

 

 

Resilient floor coverings - Determination of width, length, straightness and flatness of sheet material

Revetements de sol résilients - Détermination de la largeur, de la longueur, de la rectitude et de la planéité des bandes

Elastische Bodenbeläge - Bestimmung von Breite, Länge, Geradheit und Ebenheit von Bahnen

 

Tato národní norma je identická s EN 426:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B - 1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 426:1993 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

B - 1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou společně s ČSN EN 427, 428 a 429 se nahrazuje ČSN 91 7821 z 25. 3. 1977

 

Změny proti předchozí normě

Zkušební postupy jsou upřesněny, podstata zkoušky pro zjišťování délky, šířky a přímosti pásů není měněna. Je doplněno zjišťování rovinnosti.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 013251 - ing. Věra Mejzlíková

Technická normalizační komise: TNK 31 TEXTIL

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18221


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 426

EUROPEAN STANDARD

Září 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 698.7:692.535.6:645.13:620.1:531.7

 

Deskriptory: floor coverings, textile floor coverings, determination, dimensions, width, length, flatness, straightness

 

Pružné podlahové krytiny. ZJIŠŤOVÁNÍ ŠÍŘKY, DÉLKY, PŘÍMOSTI A ROVINNOSTI PÁSŮ

 

Resilient floor coverings. Determination of width, length, straightness and flatness of sheet material

Revetements de sol résilients. Détermination de la langer, de la longuer, de la rectitude et de la planéité des bandes

Elastische Bodenbeläge. Bestimmung von Breite, Länge, Geradheit und Ebenheit von Bahnen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 30. 8. 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na základě požadavku obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalization

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brusel


Strana 4

Úvod

 

Tato evropská norma byla vypracována v rámci CEN/TC 134 „Pružné a textilní podlahové krytiny", sekretariát: BSI.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do března 1994. Do března 1994 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

Norma byla schválena a podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví metody pro zjišťování šířky, délky, přímosti a rovinnosti pružných podlahových krytin ve formě pásů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz