Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

18251.pdf

35.200

Prosinec 1995

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a přiřazení čísel kontaktů 26-pólového konektoru rozhraní

ČSN ISO/IEC 11569


36 9219

 

 

 

Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - 26-pole interface connector mateability dimensions and contact number assignments

Technologies de l'information - Télécommunications et échange d'information entre systèmes - Dimensions des connecteurs d'interface à 26 poles et allocation des numéros de contact 

lnformationtechnologie - Telekommunikation und Informationsaustausch zwischen Systemen - Anschlußdimensionen und Kontaktbelegung für den 26-poligen Schnittstellen-Steckverbinder

 

Tato norma obsahuje ISO/IEC 11569: 1993, první vydání.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 2110:1989 zavedena v ČSN ISO 2110 Informační technika. Datová komunikace. 25pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům (36 9340)

 

Doporučení CCITT V.10:1988

 

Doporučení CCITT V.11:1988

 

Doporučení CCITT V.21:1988

 

Doporučení CCITT V.22:1988

 

Doporučení CCITT V.22 bis:1988

 

Doporučení CCITT V.23:1988

 

Doporučení CCITT V.24:1988

 

Doporučení CCITT V.25 bis:1988

 

Doporučení CCITT V.26:1988

 

Doporučení CCITT V.26 bis:1988

 

Doporučení CCITT V.26 ter:1988

 

Doporučení CCITT V.27:1988

 

Doporučení CCITT V.27 bis:1988

 

Doporučení CCITT V.27 ter:1988

 

Doporučení CCITT V.28:1988

 

Doporučení CCITT V.29:1988

 

Doporučení CCITT V.32:1988

 

Doporučení CCITT V.32 bis:1990

 

Doporučení CCITT V.33:1988

 

© Český normalizační institut, 1995
18251


Strana 2

Doporučení CCITT V.42:1988

 

Doporučení CCITT X.20 bis:1988

 

Doporučení CCITT X.21 bis:1988

 

POZNÁMKA - Doporučení CCITT jsou k nahlédnutí v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4

 

Další souvisící normy

 

ISO 8480:1987 Information processing - Data communication - DTE/DCE interface back-up control operation using the 25-pole connector.

 

(Zpracování informací - Datová komunikace - Záložní řídicí funkce rozhraní KZ/UZ využívající 25pólovy konektor.)

 

Tato norma má informativní národní přílohu NA, která obsahuje abecední česko-anglický rejstřík důležitých odborných termínů a anglické názvy obvodů řady 100 z tabulky 1.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NEOPRO, IČO 46618660, Ing. Jindřich Schwarz

 

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková


Strana 3

INFORMAČNÍ TECHNIKA. TELEKOMUNIKACE

A VÝMĚNA INFORMACÍ MEZI SYSTÉMY.

ROZMĚRY STYČNÝCH ČÁSTÍ A PŘIŘAZENÍ ČÍSEL KONTAKTŮ

26-PÓLOVÉHO KONEKTORU ROZHRANÍ

ISO/IEC 11569


První vydání

 

1993-09-01

 

MDT 681.327.18:621.316.541

 

Deskriptory: data processing, information interchange, telecommunications, data transmission, data terminal equipment, computer interfaces, connecting equipment, electric connectors, multi-contact connectors, connector pins, specifications, dimensions, position (location), numbering

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem pomocí technických komisí, zřízených těmito organizacemi pro vyvíjení technických činností v jednotlivých oblastech. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují i další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

 

V oblasti informační techniky zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi, ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem, přijaté společnou technickou komisí, se rozesílají národním členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících národních orgánů.

 

Mezinárodní norma ISO/IEC 11569 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technika, subkomisí SC 6, Telekomunikace a výměna informací mezi systémy.

 

Příloha A této mezinárodní normy je pouze pro informaci.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma specifikuje 26-pólový konektor včetně nutných rozměrů styčných částí a přiřazení čísel kontaktů pro použití v rozhraní mezi koncovým datovým zařízením (KZ) a ukončujícím datovým zařízením (UZ). Používá se tam, kde funkční vlastnosti rozhraní odpovídají definicím obvodů řady 100 Doporučení CCITT V.24 a elektrické vlastnosti odpovídají Doporučení CCITT V.10, V.11 nebo V.28. Nepoužívá se pro modemy určené pro paralelní přenos dat.

 

Zdroj: www.cni.cz