Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 19.040 MDT 621.3:620.193

Listopad 1995

KLASIFIKACE PODMÍNEK PROSTŘEDÍ
Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí
a jejich stupňů přísnosti
Oddíl 9: Mikroklimata uvnitř výrobků

ČSN
 EN 60721-3-9
+A1
03 8900


 

 

idt IEC 721-3-9:1993+A1:1994

 

Classification of environmental conditions. Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities. Section 9: Microclimates inside products

Classification des conditions d'environnement. Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités. Section 9: Microclimats à l'intérieur des produits

Klassifizierung von Umweltbedingungen. Teil 3: Klassen von Umwelteinflubgröben und deren Grenzwerte. Hauptabschnitt 9: Mikroklimate innerhalb von Erzeugnissen

 

Tato norma je identická s EN 60721-3-9:1993 a její změnou A1:1995, která je převzetím IEC 721-3-9:1993 a její změny A1:1994 bez modifikací.

Norma platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC.

 

This standard is identical with EN 60721-3-9:1993 and its Amendment A1:1995, which is the adoption of the IEC Publication 721-3-9:1993 and its Amendment A1:1995 without any modification.

This standard applies for certification within IEC Systems.

 

Národní předmluva

 

Informační údaje z IEC 721-3-9:1993

Norma byla vypracována technickou komisí IEC TC 75 Klasifikace podmínek prostředí.

 

Text normy a její změny A1 ja založen na těchto dokumentech:

   DIS      Zpráva o hlasování

75(CO)80       75(CO)99

75(CO)106     75/225/RVD*)

 

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

 

IEC 721 se skládá z těchto částí vydaných pod společným názvem Klasifikace podmínek prostředí:

- část 1:1990 Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti,

- část 2 Podmínky vyskytující se v přírodě,

- část 3 Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti.

 

Příloha A je pouze informativní.

 

_______________

*) Viz opravenka k IEC 721-3-9/A1:1994 z ledna 1995.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18258


Strana 2

Citované normy

IEC 721-1:1990 zavedena v ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (idt IEC 721-1:1990+A1:1992) 03 8900) (v návrhu)

IEC 721-2-1:1982 + změna 1:1987 zavedeny v ČSN IEC 721-2-1/HD 478.2.1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Teplota a vlhkost vzduchu (03 8900) (v návrhu)

IEC 721-3-0:1984 + změna 1:1987 zavedeny v ČSN EN 60721-3-0 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod (idt IEC 721-3-0:1984) (03-8900)

IEC 721-3-3:1987 + změna 1:1991 zavedeny v ČSN EN 60621-3-3 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (idt IEC 721-3-3:1987) (03 8900)

IEC 721-3-4:1987 + změna 1:1991 zavedeny v ČSN EN 60721-3-4 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (idt IEC 721-3-4:1987) 03 8900)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace, Praha, IČO 41107829

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60721-3-9

EUROPEAN STANDARD

Září 1993

NORME EUROPÉENNE

+A1

EUROPÄISCHE NORM

Březen 1995


 

ICS 19.040

MDT 621.3:620.193

 

Deskriptory: electronic components, electrotechnical components, electric equipment, electronic equipment, environment, climate, climatic conditions, classification

 

KLASIFIKACE PODMÍNEK PROSTŘEDÍ ČÁST 3: KLASIFIKACE SKUPIN PARAMETRŮ PROSTŘEDÍ A JEJICH STUPŇŮ PŘÍSNOSTI ODDÍL 9: MIKROKLIMATA UVNITŘ VÝROBKŮ (IEC 721-3-9:1993+A1:1994)

 

Classification of environmental conditions Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities Section 9: Microclimates inside products (IEC 721-3-9:1993+A1:1994)

Classification des conditions d'environnement Troisième partie: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités Section 9: Microclimats à l'intérieur des produits (CEI 721-3-9:1993+A1:1994)

Klassifizierung von Umweltbedingungen Teil 3: Klassen von Umwelteinflubgröben und deren Grenzwerte Hauptabschnitt 9: Mikroklimate innerhalb von Erzeugnissen (IEC 721-3-9:1993+A1:1994)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 1993-07-06 a její změna A1 1995-03-06. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 75(CO)80 vypracovaného technickou komisí IEC TC 75 Klasifikace podmínek prostředí byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC v říjnu 1992.

Tento dokument byl přijat CENELEC jako EN 60721-3-9 dne 6. července 1993.

 

Byly stanoveny tyto lhůty:

- nejzazší lhůta vydání

identické národní normy       (dop) 1994-07-01

- nejzazší lhůta zrušení

konfliktních národních norem  (dow) 1994-07-01

 

Přílohy označené “normativní" jsou nedílnou částí normy.

Přílohy označené “informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci.

V této normě příloha A je informativní a příloha ZA je normativní.

 

Text dokumentu 75(CO)106, budoucí změna A1 k IEC 721-3-9:1993, vypracovaného technickou komisí IEC TC 75 Klasifikace podmínek prostředí byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELECem jako změna A1 k EN 60761-3-9:1993 dne 6. března 1995.

 

Byly stanoveny tyto lhůty:

- nejzazší lhůta pro zavedení EN na národní úrovni vydáním identické

národní normy nebo oznámení o jejím uznání za národní normu          (dop) 1996-03-01

- nejzazší lhůta, do níž musí být zrušeny národní normy, které jsou

konfliktní s EN                                                      (dow) 1996-03-01

 

Oznámení o schválení

Znění mezinárodní normy IEC 721-3-9:1993 a její změny A1:1994 bylo schváleno CENELEC jako evropská norma a její změna A1 bez jakýchkoliv společných modifikací.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

5

3

Definice

5

4

Všeobecně

6

5

Klasifikace mikroklimatických podmínek

6

6

Typy a označování mikroklimatických tříd

7

Příloha A

8

Příloha ZA

11


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tento oddíl IEC 721-3 definuje třídy mikroklimatických podmínek, kterým mohou být součástky (základní díly, sestavy, vestavěné jednotky) vystaveny uvnitř výrobků používaných v klimatických podmínkách klasifikovaných v IEC 721-3-3 a IEC 721-3-4.

Parametry charakteristické pro mikroklimata jsou vysoká teplota vzduchu a vysoká relativní vlhkost vzduchu. Další parametry klimatických tříd (např. nízká teplota) mohou součástky rovněž ovlivňovat, zde však nebyly uvažovány.

Norma uvádí omezený počet mikroklimatických tříd s ohledem na typické mezní vysoké teploty vzduchu působící na součástky.

Uživatel této normy má zvolit nejnižší třídu, která ještě pokrývá předpokládané použití.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz