Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 313. 121: 001. 4                                 ČESKÁ NORMA                                                      Listopad 1995

TOČIVÉ ELEKTRICKÉ STROJE

Část 16: Budicí systémy synchronních strojů

Kapitola 1: Definice

ČSN

IEC 34-16-1

HD 53. 16. 1 S1

35 0000

Rotating electrical machines.

Part 16: Excitation systems for synchronous machines.

Chapter 1: Definitions

Machines électriques tournantes.

Seizième partie: Systèms ďexcitation pour machines synchrones.

Chapitre 1: Définitions

Umlaufende elektrische Maschinen.

Teil 16: Erregersysteme für Synchronmaschinen.

Kapitel 1: Begriffe

Tato norma je identická s IEC 34-16-1: 1991 včetně opravenky z dubna 1992 a zavádí HD 53. 16. 1 Sl: 1991, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 34-16-1: 1991. Dále tato norma obsahuje též národní informativní přílohy

NA1, NA2 a NA3.

This standard is identical with IEC 34-16-1: 1991 including its corrigendum of April 1992 and implements HD 53. 16. 1 Sl: 1991, which is the complete and unchanged adoption of IEC 34-16-1: 1991. This standard also contains informative national annexes NA1, NA2 and NA3.

Národní předmluva

Norma obsahuje národní informativní přílohu NA1 s anglickým rejstříkem, NA2 s francouzským rejstříkem a NA3 s německým rejstříkem.

Souvisící normy

ČSN IEC 34-4 Točivé elektrické stroje. Část 4: Metody určování veličin synchronního stroje ze zkoušek (35 0000)

ČSN IEC 34-16-2 Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav (35 0000)

ČSN 35 0255 Budicí systémy turboalternátorů, hydroalternátorů a synchronních kompenzátorů. Technické požadavky a metody zkoušení

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 34-16-1: 1991 Rotating electrical machines. Part 16: Excitation systems for synchronous machines. Chapter 1: Definitions (Točivé elektrické stroje. Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 1: Definice)

HD 53. 16. 1 Sl: 1991* IEC 34-16-1: 1991 Rotating electrical machines. Part 16: Excitation systems for synchronous machines. Chapter 1: Definitions (Točivé elektrické stroje. Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 1: Definice)

DIN VDE 0530 T16: 1992 Umlaufende elektrische Maschinen. Teil 16: Erregersysteme für Synchronmaschinen; Begriffe; Identisch mit IEC 34-16-1: 1991 (Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů; Termíny; Identická s IEC 34-16-1: 1991)

Vypracování normy

Zpracovatel: ELNORMSERVIS, Jan Horský, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 16316151 Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

© Český normalizační institut, 1995

18259


ČSN IEC 34-16-1

TOČIVÉ ELEKTRICKÉ STROJE

Část 16: Budicí systémy synchronních strojů

Kapitola 1: Definice

IEC 34-16-1

První vydání 1991-02

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................        3

Článek

1        Předmět normy..................................................................................................................................................................        4

2        Všeobecně..........................................................................................................................................................................        4

2. 1       Budicí systém..............................................................................................................................................................        4

2. 2       Budič...........................................................................................................................................................................        4

2. 3       Řídicí zařízení buzení..................................................................................................................................................        4

2. 4       Svorky budicího vinutí................................................................................................................................................        4

2. 5       Výstupní svorky budicího systému.............................................................................................................................        4

2. 6       Jmenovitý budicí proud IfN..........................................................................................................................................        4

2. 7       Jmenovité budicí napětí UfN........................................................................................................................................        4

2. 8       Budicí proud naprázdno If0..........................................................................................................................................        4

2. 9       Budicí napětí naprázdno Uf0........................................................................................................................................        4

2. 10    Budicí proud vzduchové mezery Ifg............................................................................................................................        4

2. 11     Budicí napětí vzduchové mezery Ufg..........................................................................................................................       4

2. 12    Jmenovitý proud budicího systému IEN.......................................................................................................................        4

2. 13    Jmenovité napětí budicího systému UEN......................................................................................................................        5

2. 14     Stropní proud budicího systému Ip..............................................................................................................................        5

2. 15     Stropní napětí budicího systému Up............................................................................................................................        5

2. 16     Stropní napětí naprázdno budicího systému Up().........................................................................................................        5

2. 17     Stropní napětí při zatížení budicího systému UpL........................................................................................................        5

2. 18     Jmenovitá odezva budicího systému VE......................................................................................................................        5

3        Kategorie budičů................................................................................................................................................................        5

3. 1       Točivý budič................................................................................................................................................................        5

3. 2       Statický budič..............................................................................................................................................................        6

4        Řídicí funkce......................................................................................................................................................................        6

4. 1       Regulátor napětí..........................................................................................................................................................        6

4. 2       Statika určená zatěžovacím proudem..........................................................................................................................        6

4. 3       Omezovač přebuzení...................................................................................................................................................        6

4. 4       Omezovač podbuzení..................................................................................................................................................        6

4. 5       Omezovač poměru napětí/kmitočet.............................................................................................................................        6

4. 6       Stabilizační člen energetické soustavy........................................................................................................................        6

2


ČSN IEC 34-16-1

Předmluva

1)    Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)    Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

Úvodní údaje

Tuto normu připravila technická komise IEC č. 2: Točivé stroje. Text této normy vychází z následujících dokumentů:

Pravidlo šesti měsíců

Zpráva o hlasování

2(CO)532

2(CO)547

Úplné informace o hlasování o schválení této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato norma tvoří kapitolu 1 části 16 řady publikací pojednávajících o točivých strojích, ostatní části jsou tyto:

Část 1: Výkonnost a vlastnosti, vydaná jako IEC 34-1.

Část 2: Metody pro stanovení ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro vozidla), vydaná jako IEC 34-2.

Část 3: Zvláštní požadavky na synchronní turbogenegátory vydaná jako IEC 34-3.

Část 4: Metody určování veličin synchronního stroje ze zkoušek, vydaná jako IEC 34-4.

Část 5: Klasifikace stupňů ochrany krytem točivých elektrických strojů, vydaná jako IEC 34-5.

Část 6: Způsoby chlazení točivých strojů, vydaná jako IEC 34-6.

Část 7: Tvary točivých elektrických strojů, vydaná jako IEC 34-7.

Část 8: Označování svorek a smysl točení točivých strojů, vydaná jako IEC 34-8.

Část 9: Mezní hodnoty hluku, vydaná jako IEC 34-9.

Část 10: Dohody pro popis synchronních strojů, vydaná jako IEC 34-10.

Část 11: Vestavné tepelné ochrany. Kapitola 1: Předpisy pro ochranu točivých elektrických strojů, vydaná jako IEC 34-11.

Část 11-2: Vestavné tepelné ochrany. Kapitola 2: Teplotní čidla a řídicí jednotky používané v systémech tepelné ochrany, vydaná jako IEC 34-11-2.

Část 11-3: Vestavné tepelné ochrany. Kapitola 3: Základní předpisy pro tepelné chrániče používané v systémech tepelné ochrany, vydaná jako IEC 34-11-3.

Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 660 V, vydaná jako IEC 34-12.

Část 13: Požadavky pro pomocné motory pro válcovny, vydaná jako IEC 34-13.

Část 14: Mechanické kmitání strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a přípustné hodnoty mohutnosti kmitání, vydaná jako IEC 34-14.

Část 15: Hladiny výdržných napětí střídavých točivých strojů s šablonovými statorovými cívkami, vydaná jako IEC 34-15.

Část 16-2: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav, vydaná jako IEC 34-16-2.

3


ČSN IEC 34-16-1

1 Předmět normy

Tato norma definuje termíny, které je možno použít pro budicí systémy synchronních točivých elektrických strojů.

4

Zdroj: www.cni.cz