Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 67.180.10

Září 1995

METODY ZKOUŠENÍ CUKRÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ
Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0130-1


 

 

 

Methods of confectioner's products analysis - Part 1: General guidance

Méthodes d'examination des produits patisseries - Part 1: Règlements génerales

Untersuchungsmethoden für Konditoreiprodukten - Teil 1: Allgemeine Anordnungen

 

Předmluva

 

ČSN 56 0130 sestává z následujících částí se společným názvem Metody

zkoušení cukrářských výrobků:

Část 1: Všeobecná ustanovení

Část 2: Vzorkování

Část 3: Stanovení vody

Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

Část 5: Stanovení cukrů

Část 6: Stanovení tuku

Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

Část 8: Stanovení sorbitolu

 

Citované normy

ČSN ISO 31-0  Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady (01 1300)

ČSN 66 0825  Rafinovaný líh jemný a velejemný (ethanol)

ČSN 68 4061  Příprava pomocných roztoků a činidel

ČSN 68 4062  Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů

ČSN 68 4063  Voda destilovaná

ČSN 68 4065  Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace

ČSN 68 4066  Příprava odměrných roztoků pro redox titrace

ČSN 69 4067  Příprava odměrných roztoků pro srážecí a nevodné titrace

a jiné metody

 

Další souvisící normy

ČSN 01 0251  Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725)

ČSN 01 8003  Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 17 7070  Pákové váhy přesné

ČSN 17 7805  Závaží s hmotností do 50 kg

ČSN 25 8102  Skleněné teploměry laboratorní pro teploty -80 °C až +400 °C

ČSN 68 4050  Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek

ČSN 70 4100  Odměrné sklo. Všeobecné technické požadavky

ČSN 70 4101  Laboratorní sklo. Zásady používání odměrného skla (neq ISO 4787)

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18273


Strana 2

Nahrazení předchozích norem

Touto částí 1 Všeobecná ustanovení se nahrazuje kapitola I, články 1 až 5, ČSN 56 0130 ze dne 16. 7. 1970.

 

Změny proti předchozí normě

Původní kapitola I. ČSN 56 0130 je zcela přepracována jako samostatná

část a rozšířena o další nezbytná ustanovení, platná pro ostatní části ČSN 56 0130.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Mlýny a pekárny, PVTOS, Praha, IČO 016608, Výzkumný ústav mlýnského a pekárenského

průmyslu - normalizace, Ing. Jarmila Moravcová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Michalová

 

1  Předmět normy

 

Tato část normy obsahuje všeobecná ustanovení, která se vztahují na všechny další části ČSN 56 0130.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz