Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 667.661-83:621.319.7

Září 1995

ZAŘÍZENÍ PRO NANÁŠENÍ NÁTĚROVÝCH
HMOT V ELEKTRICKÉM POLI

ČSN 33 2032


 

 

 

Electrostatic spraying equipment

Equipement de projection électrostatique

Elektrostatische Sprüheinrichrungen

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR, Hlavní správy sboru požární ochrany.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

4

Všeobecně

4

2

Termíny a definice

4

3

Zařazování prostorů

6

Navrhování, konstrukce a zřizování

8

4

Ochranná opatření

8

5

Větrání

8

6

Podlahy

9

Elektrostatické stříkací zařízení

9

7

Ruční elektrostatické stříkací zařízení

9

8

Automatické elektrostatické stříkací systémy

9

9

Příslušenství

12

10

Ostatní elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu a požáru

12

11

Stříkací boxy, stříkací kabiny a podobná zařízení

13

12

Zásobníky nátěrových hmot

14

13

Hasicí zařízení

15

14

Odsávací potrubí a filtry

16

15

Hadicová vedení

16

16

Uzemňování a vodivé pospojování

16

17

Zařízení pro zpětné získávání práškového plastu (popř. vloček)

17

18

Označování

19

19

Návod k obsluze

20

Příloha A (informativní)

22

Příklady zařazení prostorů u stříkacích kabin a boxů

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 8012   Bezpečnostní značky a tabulky

ČSN 13 6660   Zkoušení ventilů, šoupátek a klapek v protivýbuchovém provedení

ČSN 13 6661   Rotační podavače v protivýbuchovém provedení. Metody zkoušek

ČSN 13 6662   Automatické rychlouzavírací ventily, šoupátka a klapky v protivýbuchovém provedení. Metody zkoušek

 

ã Český normalizační institut, 1995
18287


Strana 2

ČSN 13 6663   Automatické protiplamenné uzávěry potrubí a automatické zařízení na potlačení exploze v nádobách. Metody zkoušek

ČSN EN 50014   Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky (33 0370)

ČSN 33 2030   Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 33 2031   Ověřování a provoz technologických zařízení a letadel s ohledem na nebezpečné účinky statické elektřiny

ČSN EN 50050   Nevýbušná elektrická zařízení. Elektrostatické ruční stříkací zařízení (33 2034)

ČSN EN 50053-1   Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 1: Ruční stříkací pistole pro nátěrové

hmoty s energií do 0,24 mJ (33 2035)

ČSN EN 50053-2   Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 2: Ruční stříkací pistole pro práškové plasty s energií do 5 mJ (33 2035)

ČSN EN 50053-3   Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 3: Ruční stříkací pistole pro vločky s energií do 0,24 mJ nebo 5 mJ (33 2035)

ČSN EN 50059   Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek (33 2036)

ČSN 33 2320   Elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

ČSN 33 2330   Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů

ČSN 69 2502   Pojistné membrány. Membrány pro uvolnění tlaku při výbuchu

ČSN 73 0862   Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

ČSN 80 0824   Zkoušení hořlavosti plošných textilií

 

Další souvisící normy

ČSN EN 60529   Stupně ochrany krytem (33 0330)

ČSN 33 2050   Uzemnění elektrických zařízení

ČSN 34 1010   Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 34 1382   Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků

ČSN 34 2710   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN 38 9100   Ruční hasicí přístroje

ČSN 38 9220   Pěnové hasicí zařízení nadzemních skladovacích nádrží. Technické předpisy

ČSN 38 9230   Plynová stabilní hasicí zařízení na kysličník uhličitý. Technické předpisy

ČSN 65 0201   Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 57147:1983 Errichten ortsfester elektrostatischer Sprühanlagen. Allgemeine Festlegungen (Zřizování automatických elektrostatických stříkacích zařízení)

VDMA 24371:1983 Richtlinien für elektrostatisches Beschichten mit Kunststoffpulvern. Allgemeine Anforderung (Směrnice pro elektrostatické nanášení práškových plastů)

ZH 1/250:1993 Sicherheitsregeln für elektrostatisches Versprühen von brennbaren flüssigen Beschichtungsstoffen mit Handsprüheinrichtungen

ZH 1/251:1993 Sicherheitsregeln für elektrostatisches Versprühen von brennbaren flüssigen Beschichtungsstoffen mit ortsfesten Sprühanlagen

ZH 1/443:1993 Sicherheitsregeln für elektrostatisches Versprühen von brennbaren Beschichtungspulvern mit Handsprüheinrichtungen

ZH 1/444:1993 Sicherheitsregeln für elektrostatisches Versprühen von brennbaren Beschichtungspulvern mit ortsfesten Sprühanlagen


Strana 3

Porovnání s mezinárodními, regionálními a zahraničními normami

Do ČSN 33 2032 byla převzata většina technických požadavků

výše uvedených německých předpisů a norem a nově připravovaných norem EU v této oblasti.

ČSN 33 2032 navíc obsahuje konkrétní požadavky na zabezpečení kabin z požárního hlediska.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 1 ČSN 33 2031 z 10. 8. 1987. Tím pozbývá část 1 ČSN 33 2031 platnost.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla upravena tak, aby byla v souladu s nově vydanými evropskými normami v této oblasti a byla doplněna o některá ustanovení týkající se elektrostatického nanášení nátěrových hmot, které byla dříve uvedená v ON 03 9043 - Lakovny, úpravny a centrální rozvod nátěrových hmot.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice, IČO 577880, ing. Pohludka Jan, ing. Žejdl Pavel

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Kříž Michal


Strana 4

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví základní bezpečnostní požadavky na konstrukci, provedení a vybavení kabin a boxů, ve kterých se provádí nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot, práškových plastů nebo vloček (hořlavých nebo nehořlavých, nanášených na vrstvu hořlavého lepidla) s pomocí elektrostatického stříkacího zařízení*).

 

Pokud nejsou u stříkacích boxů a kabin stanoveny prostory s nebezpečím výbuchu (je prokázáno vyloučení možnosti vzniku nebezpečné koncentrace za všech provozních a poruchových stavů, včetně selhání obsluhy při manipulaci) nemusí být u těchto zařízení splněny požadavky této normy spojené s ochranou proti nebezpečí výbuchu.

 

POZNÁMKA - Takovouto kabinou může být prostor pro nanášení tekutých hořlavých nátěrových hmot s vnitřním volným objemem větším než 30 m3 a půdorysnou základnou větší než 10 m2, ve kterém se zpracovává za hodinu méně než 20 ml nátěrové hmoty na 1 m3 volného prostoru a současně méně než 5 l za směnu pro celý prostor.

 

Tato norma neplatí pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot pomocí elektrostatického stříkacího zařízení. Pro tato zařízení platí ČSN EN 50059.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz