Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.220.00;91.140.30

Leden 1996

Požární bezpečnost staveb
OCHRANA STAVEB PROTI ŠÍŘENÍ POŽÁRU
VZDUCHOTECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM

ČSN 73 0872


 

 

 

Fire protection of buildings. Protection of buildings to extension of fire by air-distributing equipment

Sécurité des bâtiments contre l' incendie. Protection des bâtiments contre l' extension de l' incendie par l' équipement de climatisation et de ventilation

Brandsicherheit der Bauten. Brandschutz der Bauten vor Verbreitung des Feuers mittels raumlufttechnischen Anlagen

 

Obsah

 

strana

1

Předmět normy

2

2

Termíny a definice

3

3

Všeobecně

3

4

Vzduchotechnické potrubí

3

4.1

Materiál a instalace vzduchotechnického potrubí

3

4.2

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi

4

4.3

Vyústění vzduchotechnického potrubí

6

4.4

Šachty, průduchy a kanály vzduchotechnického potrubí

7

5

Požární klapky

7

6

Požární odolnost vzduchotechnického zařízení

8

7

Strojovny vzduchotechniky

9

8

Filtry vzduchu

9

9

Zařízení pro zpětné získávání tepla

10

10

Jiná zařízení

10

11

Pomocné díly vzduchotechnického systému

10

12

Ovládání vzduchotechnického zařízení

10

13

Odsávání hořlavých aerosolů, plynů, par a prachů

10

14

Ochrana proti statické elektřině

11

15

Zvláštní požadavky na vzduchotechnické zařízení

12

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 12 0000 Vzduchotechnická zařízení. Názvosloví

ČSN 12 7040 Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 33 2030 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18389


Strana 2

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

ČSN 73 0852 Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů

ČSN 73 0857 Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti vzduchotechnického potrubí

ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

 

Další souvisící normy

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0851 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

ČSN 73 0861 Požární bezpečnost staveb. Zkoušení hořlavosti stavebních hmot. Nehořlavé hmoty

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0872 z 18. 8. 1978.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma vychází ze stejné koncepce jako předchozí norma (chráněné a nechráněné potrubí, požární klapky apod.), ale podrobněji stanovuje požadavky na jednotlivá vzduchotechnická zařízení z hlediska požární bezpečnosti.

Ke změnám došlo zejména:

- v požadavcích na nehořlavost potrubí;

- v podmínkách prostupu potrubí požárně dělicími konstrukcemi;

- v požadavcích na závěsy chráněného potrubí;

- ve specifikaci nejmenších vzdáleností otvorů, od výfuků a sání vzduchotechnického zařízení;

- v určení vlastnosti požárních klapek a způsobu jejich ovládání;

- v jednoznačném oddělení umělého větrání chráněných únikových cest od ostatního vzduchotechnického zařízení;

- v požadavcích na zařízení odsávající hořlavé aerosoly, plyny, páry a hořlavé prachy.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Požárně atestační a výzkumný ústav stavební, 102 45 Praha 10, Pražská 16 DIČ 010-10-60193174, Ing. Jiří Šefc a Expertizní středisko požární bezpečnosti staveb, 142 00 Praha 4, Sládkovičova 1268, IČO 16141687, Ing. Vladimír Reichel, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

 

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování vzduchotechnického zařízení v nových i stávajících objektech z hlediska požární bezpečnosti, včetně projektování stavebních konstrukcí (např. šachet, kanálů, strojoven) vymezujících prostor pro vzduchotechnické zařízení. Norma platí i pro projektování změn staveb v návaznosti na ČSN 73 0834.

Je určena pro projektování vzduchotechnického zařízení s přirozeným i nuceným prouděním vzduchu včetně teplovzdušného vytápění.

 

Norma neplatí pro navrhování odvodů kouře a tepla při požáru a pro ochranu vzduchotechnického zařízení proti výbuchu.

V těch případech, kde samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahují požadavky na požární bezpečnost vzduchotechnického zařízení, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz