Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

33.160.40

Leden 1996

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy. Propojení a přizpůsobovací hodnoty. Část 3: Rozhraní pro připojování kamer elektronického zpravodajství systému 625 řádek/50 Hz

ČSN EN 60933-3


36 7010

 

 

idt IEC 933-3:1992

 

Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching values

Part 3: Interface for interconnection of ENG cameras and portable VTRs using non-composite signals, for 625 lines/50 fields systems

Systemes audio, vidéo et audiovisuels - lnterconnexions et valeurs d`adaptation

Partie 3: lnterface pour l`interconnexion de caméras pour le reportage électronique d`actualité et des magnétoscopes portatifs, utilisant des signaux non composites, pour les systemes 625 lignes/50 trames

Audio-, Video- und audiovisuelle Anlagen - Verbindung und Anpassungswerte

Teil 3: Schnittstelle für die Verbindung von EB-Kameras und tragbaren Videobandgeräten für Komponenten-Signale für 625-Zeilen/50-Halbbilder-Systeme

 

Tato norma je identická s EN 60933-3:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy, doporučení a zprávy

 

Zpráva CCIR 624-4:1990

 

Zpráva CCIR 629-4:1990

 

Technická norma EBU N10:1989

 

Doporučení EBU R32:1984

 

Doporučení EBU R34

 

POZNÁMKA - Zprávy CCIR jsou dostupné v TECTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha.

Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4

 

- Doporučení a normy EBU (Evropské rozhlasové unie) jsou dostupné v úseku informatiky Českého normalizačního institutu

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: GAIA connections, IČO 10137734, Ing. Josef Novák

 

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

 

© Český normalizační institut, 1995
18402


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 60933-3


Červenec 1992

 

MDT 621.397.6:621.317.42:681.327.8

 

Deskriptory: Video recording, radiocommunications, recording apparatus, motion-pictures cameras, video recorders, appliance interconnections, interfaces, connectors, characteristics

 

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy. Propojení a přizpůsobovací hodnoty

Část 3: Rozhraní pro připojování kamer elektronického zpravodajství systému 625 řádek/50 Hz (IEC 933-3:1992)

 

Audio, video and audiovisual systems -

Interconnections and matching values

Part 3: Interface for interconnection of ENG

cameras and portable VTRs using non-composite

signals, for 625 lines/50 fields systems

(IEC 933-3:1992)

 

Systèmes audio, vidéo et audiovisuels -

Interconnexions et valeurs d`adaptation

Partie 3: Interface pour l`interconnexion de

caméras pour le reportage électronique d`actua-

lité et des magnétoscopes portatifs, utilisant des

signaux non composites, pour les systèmes

625 lignes/50 trames

(CEI 933-3:1992)

 

Audio-, Video- und audiovisuelle Anlagen -

Verbindung und Anpassungswerte

Teil 3: Schnittstelle für die Verbindung von

EB -Kameras und tragbaren Videobandgeräten

für Komponenten-Signale für 625-Zeilen/50-

Halbbilder-Systeme

(IEC 933-3:1992)

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 16. 6. 1992. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli v jiném jazyku, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království.

 

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for electrotechnical Standardization

Comité Europénn de Normalisation electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 84 (C.O.) 134, který byl připraven Technickou komisí IEC č. 84 Zařízení a systémy v oblasti zvukové, obrazové a audiovizuální techniky, byl předložen k paralelním u hlasování IEC - CENELEC v září 1991.

Referenční dokument byl CENELEC schválen jako EN 60933-3 dne 16. června 1992.

 

Byla stanovena následující data:

 

4Y1.gif

 

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhovovaly příslušné národní normě před datem 1993-08-01, může tato předchozí norma platit pro výrobu až do 1998-08-01.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy IEC 933-3:1992 byl schválen v CENELEC jako Evropská norma bez jakékoliv změny.

Obsah

 

strana

 

 

 

Článek

Předmluva

Předmět normy a oblast použití

1

Odkazy na normativní dokumenty

2

Elektrické vlastnosti rozhraní

3

Programové signály

3.1

Napájení (videomagnetofon - kamera)

3.2

Zapínání/vypínání videomagnetofonu

3.3

Indikace záznamu / závada (TALLY)

3.4

Příloha A 26ti pólový konektor doporučený pro nová zařízení

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi. v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli v rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

 

Tato část mezinárodní normy IEC 933 byla připravena Technickou komisí IEC č. 84 Zařízení a systémy v oblasti zvukové, obrazové a audiovizuální techniky.

 

Text této části je založen na následujících dokumentech:

 

4Y2.gif

 

Úplnou informaci o hlasování o schválení této části lze nalézt ve zprávě o hlasování uvedené výše.

 

Příloha A je pouze pro informaci.

 

Tato část je založena na Doporučení EBU R34.*)

 

*) European Broadcasting Union - Geneva (Switzerland).


Strana 5

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato část IEC 933 definuje rozhraní, které je navrženo tak, aby umožňovalo posílat neúplný signál, vytvářený elektronickým zpravodajstvím, paralelní linkou mezi kamerou a přenosným videomagnetofonem, který je vzdálen asi 5 m až 10 m místo aby byl součástí kamery.

 

Tato část IEC 933 zahrnuje elektrické vlastnosti, jaké takovéto rozhraní musí mít, aby mohlo přenášet signály vytvářené kamerou (zvukový a obrazový signál) a signály vedené zpět do hledáčku (obrazový signál, přehrávání) a stejně tak ovládací a monitorovací kontrolní signály. Tato specifikace zahrnuje pouze základní vlastnosti, které usnadňují propojení zařízení vyráběná různými výrobci. Aby se předešlo poškození v důsledku nesprávného spojení je nezbytné zajistit, aby zařízení odpovídala této specifikaci a dále, aby doplňková propojení poskytovaná výrobci pro určité systémy byla kompatibilní s touto specifikací.

 

Pro záznam neúplných signálů (Doporučení R32) v elektronickém zpravodajství je doporučen jeden systém. Podrobná specifikace rozhraní pro tento systém je uvedena v Příloze A, která pro tento případ uvádí vztah mezi kontakty a signály uvažovanými EBU.

 

Signály. které nejsou uvedeny v této normě (tj. jiné zvukové vstupy do videomagnetofonu nebo referenční obrazové signály pro závěs generátoru synchronizačních impulsů kamery) by se měly připojovat pomocí speciální zásuvky na kameře nebo videomagnetofonu. Ty nejsou do této specifikace zahrnuty stejně jako signály rozhraní pro úplný signál, které na zařízení tohoto druhu můžeme nalézt.

 

Výhody tohoto rozhraní nezávisí na použití jednoho určitého typu konektoru. Pro kompatibilitu je postačující, aby splňovalo požadavky na elektrické přizpůsobovací hodnoty uvedené v článku 3. Výrobci by měli poskytnout všechny podrobnosti o konektorech použitých na jejich zařízení a přiřazení jejich kontaktů. Je třeba upozornit na Technickou normu EBU N10, která specifikuje rozhraní čtyř konektorů BNC se zásuvkami montovanými na videomagnetofon a další zařízení.

 

Doporučuje se však, aby v nových zařízeních byl používán 26ti kontaktový konektor s kontakty jejichž přirazení je popsáno v Příloze A. Každý konektor na zařízení by měl být vybaven pouze kontakty, které jsou skutečně použity, tak, aby se předešlo bezděčnému propojení signálů, které nejsou pro dané zařízení určeny. Propojovací kabel by měl spojovat všechny kontakty.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz