Zdroj: www.cni.cz

lCS 35. 240. 20                                           ČESKÁ NORMA                                                      Leden 1996

Informační technika

TEXTOVÉ A KANCELÁŘSKÉ SYSTÉMY -

ARCHITEKTURA KANCELÁŘSKÝCH

DOKUMENTŮ (ODA) A FORMÁT VÝMĚNY

Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613

Část 2: Osnova pro abstraktní testovací případy

ČSN

ISO/IEC TR 10183-2

36 9823

Information technology - Text and office systems - Office Document Architecture (ODA) and interchange format - Technical Report on ISO 8613 implementation testing - Part 2: Framework for abstract test cases

Technologies de ľinformation - Bureautique - Architecture de documents de bureau (ODA) et format ďéchange - Rapport technique sur la mise en application de tests de ľISO 8613 - Partie 2: Cadre général pour cas de test abstraits

Informationverarbeitung; Text und Bürosysteme; Büro-Dokumenten-Architektur und -Austauschformat; Technischer Bericht zum ISO 8613 - Anwendungstest; Teil 2: Rahmenbedingungen für abstrakte Prüffälle

Tato norma obsahuje ISO/IEC TR 10183-2: 1993.

Národní předmluva

POZNÁMKY к překladu

Anglické výrazy "test/testing" se mohou překládat jako "zkouška/zkoušení" nebo "test/testování", přičemž uvedené české ekvivalenty je možné považovat za synonyma, která se však v různých oborech používají různě. Norma ISO/IEC TR 10183-2 se týká dvou hlavních oborů:

-  řízení jakosti, kde je anglický termín "test" definován jako "zkouška" v článku 191-14-01 ČSN IEC 50(191); a

-  elektroniky a informační techniky, kde je obvyklé používat termín "test/testování".

V této normě se pro překlad termínů "test/testing" používají termíny "zkouška/zkoušení" v případech, kde se jedná o obecné experimentální ověřování shody implementace s normou (tj. o řízení jakosti) a konkrétní dílčí zkoušky/zkoušení se označují jako "testy/testování", tj. například zkouška shody se skládá z jednotlivých testů (testovacích případů).

Do normy byla doplněna národní příloha NA.

Citované normy

ISO/IEC 646: 1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 646 Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

ISO 2022: 1986 nezavedena, nahrazena ISO/IEC 2022: 1994 zavedenou v ČSN ISO/IEC 2022 Informační technika. Struktura znakových kódů a metody rozšiřování (36 9106)

ISO/IEC 6429: 1992 zavedena v ČSN ISO 6429 Informační technika. Řídicí funkce pro kódované soubory znaků (36 9105)

ISO 8613: 1989 tato řada norem je zavedena v řadě ČSN ISO 8613 Zpracování informací. Textové a kancelářské systémy. Architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny (36 9642)

ISO/IEC 9646-1: 1991 zavedena v ČSN EN 29646-1 Informační technika. Propojení otevřených systémů. Metodika a osnova zkoušení shody s normami. Část 1: Obecné pojmy (v návrhu)

© Český normalizační institut, 1995

18404


ČSN ISO/IEC TR 10183-2

ISO/IEC TR 10183-1: 1993 zavedena v ČSN ISO/IEC TR 10183-1 Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 1: Metodika zkoušení (v návrhu)

ISO/IEC ISP 10610-1: 1993 dosud nezavedena

ISO/lEC ISP 11181 -1: 1993 dosud nezavedena

ISO/lEC ISP 11182-1: 1993 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc, IČO 41127749 Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

2


ČSN ISO/IEC TR 10183-2

INFORMAČNÍ TECHNIKA. TEXTOVÉ A KANCELÁŘSKÉ SYSTÉMY - ARCHITEKTURA KANCELÁŘSKÝCH DOKUMENTŮ (ODA) A FORMÁT VÝMĚNY - TECHNICKÁ ZPRAVA O ZKOUŠENÍ IMPLEMENTACÍ ISO 8613 Část 2: Osnova pro abstraktní testovací případy

ISO/IEC TR 10183-2

První vydání 1993-12-15

MDT 681. 3: 621. 39: 651. 5/. 7

Deskriptory: data processing, text processing, information interchange, documentation, documents, document architecture, logical structure, formats, tests, technical report

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................       3

1   Předmět normy........................................................................................................................................................................       4

2   Normativní odkazy.................................................................................................................................................................       5

3   Definice...................................................................................................................................................................................       5

4   Zkratky....................................................................................................................................................................................       5

5   Osnova pro vývoj abstraktních testovacích případů...............................................................................................................       6

6   Proforma abstraktních testovacích případů............................................................................................................................      10

7   Notace abstraktních testovacích případů................................................................................................................................     11

Přílohy

A Příklady abstraktních testovacích případů pro zkoušení generování.....................................................................................     35

8   Příklady abstraktních testovacích případů pro zkoušení příjmu............................................................................................     38

NA Slovník použitých výrazů a seznam zkratek.........................................................................................................................     41

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní instituce, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací pro určité oblasti technické činnosti. Technické komise ISO a IEC v oblastech společného zájmu vzájemně spolupracují. Jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, které jsou ve styku s ISO a IEC, se rovněž na práci podílejí.

V oblasti informační techniky zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy, avšak za výjimečných okolností mohou technické komise navrhnout vydání technické zprávy jednoho z dále uvedených typů:

-  typ 1, když přes opakovanou snahu nemůže být dosaženo požadované podpory pro vydání mezinárodní normy;

-  typ 2, když se téma dosud technicky vyvíjí nebo pokud z nějakého důvodu existuje budoucí, ale ne bezprostřední možnost dohody o mezinárodní normě;

-   typ 3, když technická komise shromáždila údaje různého druhu z údajů běžně publikovaných jako mezinárodní norma (například vyjadřuje "současný stav techniky").

3


ČSN ISO/IEC TR 10183-2

Technické zprávy typu 1 a 2 jsou podrobovány přezkoumání do tří let po vydání, aby se rozhodlo, zda mohou být transformovány do mezinárodních norem. Technické zprávy typu 3 nemusejí být nutně přezkoumávány do doby, kdy se již údaje, které poskytují, nepovažují za platné nebo užitečné.

ISO/IEC TR 10183-2, která je technickou zprávou typu 3, byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technika, subkomisí SC 18 Zpracování dokumentů a s tím spojená komunikace.

ISO/IEC 10183 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Informační technika - Textové a kancelářské systémy Architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny - Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613:

-  Část 1: Metodika zkoušení

-  Část 2: Osnova pro abstraktní testovací případy

1 Předmět normy

Účelem této části ISO/IEC TR 10183 je definovat metodiku zkoušení a poskytnout osnovu pro specifikování abstraktních testovacích případů při zkoušení implementací ISO 8613 s obecným cílem poskytnout vhodný základ pro zkoušení schopnosti komunikace propojených systémů u implementací ODA.

Takové zkoušení pomáhá při analýze schopností implementace vzájemně komunikovat v prostředí implementací ISO 8613 a implementací Mezinárodních normalizovaných profilů (ISP) založených na ISO 8613. ISP jsou normalizované aplikační profily dokumentů, které byly mezinárodně harmonizovány. Tyto profily jako takové reprezentují dohodnuté stabilizované podmnožiny ISO 8613 navržené pro vzájemnou komunikaci v systémech ODA na různých funkčních úrovních.

V ISO 8613 se termín "shoda" vztahuje na shodu toku dat s pravidly specifikovanými v ISO 8613. Do toho se zahrnuje shoda toku dat s aplikačním profilem dokumentu (DAP) založeným na ISO 8613. Metodika zkoušení shody, jak je definována v příloze G ISO 8613-1, zahrnuje analýzu toků dat bez ohledu na způsobilosti implementace generovat nebo přijímat toky dat, které jsou ve shodě s normou. Aby se u systémů ODA dosáhlo prostředí komunikace propojených systémů, je nezbytné mít к dispozici metodiku zkoušení, která umožňuje ověřit, zda implementace podporuje ISO 8613 a profily DAP na úrovni sémantiky právě tak, jako na úrovni toku dat nebo syntaxe.

Zkoušení implementace je tudíž dodatečné zkoušení, které doplňuje zkoušení shody toků dat. Toto zkoušení zvyšuje pravděpodobnost, že budou různé implementace ISO 8613 a profilů ISP schopny vzájemně komunikovat. Zkoušení implementací vychází z koncepce posuzování schopnosti implementace generovat a/nebo přijímat reprezentativní sadu dokumentů. Jestliže může implementace prokázat tuto způsobilost, potom je pravděpodobnější, že bude úspěšně vzájemně komunikovat s jinými prověřenými implementacemi vyměňujícími si dokumenty v širším rozsahu.

Metodikou zkoušení implementací se zavádí požadavek na abstraktní testovací případy, jakož i na procedury pro jejich užití při zkoušení implementací týkající se generování a příjmu.

Při zavádění osnovy zkoušení implementací byl vyvinut konceptuální model systémů ODA, aby v abstraktním smyslu popsal velké množství konfigurací a omezení skutečných systémů ODA.

Metodika obsažená v této technické zprávě slouží ke zkoušení implementací profilů ISP založených na ISO 8613. Tato metodika se může též použít pro zkoušení aplikačních profilů dokumentů založených na ISO 8613.

V této části ISO/IЕС TR 10183 se

-  specifikuje osnova pro vývoj abstraktních testovacích případů;

-  specifikuje notace (způsob zápisu) testovacích případů použitá ke specifikování abstraktních testovacích případů;

-  uvádějí příklady abstraktních testovacích případů.

Do této části ISO/IEC TR 10183 není zahrnuto zkoušení uživatelských rozhraní v systémech založených na ODA. Používá se pouze libovolné systémové rozhraní jako bod pro řízení a pozorování pro ověření, že se transformace dokumentů ODA spojená s různými procesy ODA provádí tak, jak to prohlašuje návrhář implementace.

Abstraktní testovací případy vytvářené za základě specifikací uvedených v této části ISO/IEC TR 10183 se mají použít v definici proveditelných testovacích sestav a v tocích dat pro zkoušení implementací ISO 8613 a implementací Mezinárodních normalizovaných profilů založených na ISO 8613.

Pokud je to vhodné, byly v této technické zprávě použity pojmy a termíny popsané v ISO/IEC 9646. V některých případech byly definice a pojmy přizpůsobeny, aby se vyhovělo skutečnosti, že ODA není protokol OSI.

4

Zdroj: www.cni.cz