Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 97.020

Leden 1996

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY
Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro
čištění pro všeobecné použití

ČSN
EN 60 335-2-54

36 1055

 

 

mod IEC 335-2-54:1988

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for general purpose cleaning appliances

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les appareils de nettoyage à usage général

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für Reinigungsgeräte für allgemeine Zwecke

 

Tato norma je identická s EN 60335-2-54:1991.

 

This standard is identical with EN 60335-2-54:1991.

 

Národní předmluva

 

Informační údaje z IEC 335-2-54:1988

Tato norma byla připravena technickou komisí č. 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

 

Je prvním vydáním IEC 335-2-54.

 

Text normy vychází z těchto dokumentů:

 

1Y1.gif

 

Úplné informace o hlasování je možno nalézt ve zprávách o hlasování uvedených ve výše uvedené tabulce.

 

V některých zemích jsou následující rozdíly:

 

Uzel v napájecí šňůře je přípustný, aby sloužil jako zajištění šňůry pro připojení typu Y (USA) (článek 25.11).

 

Citované normy

EN 60335-1:1988 zavedena v ČSN EN 60335-1 + A55 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 335-1:1976) (36 1055)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy:

IEC 335-2-54:1988 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for general purpose cleaning appliances. (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na čisticí zařízení pro všeobecné použití)

 

© Český normalizační institut, 1995
18426


Strana 2

DIN VDE 0700-54:1992 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2:Besondere Anforderungen für Reinigungsgeräte für allgemeine Zwecke (IEC 335-2-54:1988, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60335-2-54:1991 [(Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na čisticí zařízení pro všeobecné použití) (IEC 335-2-54:1988, mod); německé vydání EN 60335-2-54:1991)]

 

NF C 73-854, NF EN 60335-2-54:1992 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Deuxième partie: Règles particulières pour les appareils de nettoyage à usage général (CEI 335-2-54:1988; modifiée) [(Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na čisticí zařízení  pro všeobecné použití) (IEC 335-2-54:1988; mod)]

 

BS EN 60335-2-54:1992 Specification for safety of household and similar electrical appliances. Particular requirements. General purpose cleaning appliances. (Specifikace pro bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Částečné požadavky. Čisticí zařízení pro všeobecné použití)

 

NEN-EN 60335-2-54:1994 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2-54: Particular requirements for general purpose cleaning appliances [(IEC 335-2-54:1988, modified) (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2-54: Zvláštní požadavky na čisticí zařízení pro všeobecné použití) (IEC 335-2-54:1988, mod)]

 

Porovnání s IEC 335-2-54:1988

Porovnání je vypracováno na základě anglického znění IEC 335-2-54:1988.

 

Předmluva a úvod se ruší.

 

V článku 2.2.30 se nahrazuje „hladké sklo" termínem „tabulové sklo".

 

V článku 7.1 se doplňuje: „Spotřebiče určené k čištění bazénů musí být označeny takto:

 

„Nepoužívat v bazénech naplněných vodou"

 

V článku 11.7 je nahrazen text IEC tohoto znění:

 

„Spotřebič pracuje trvale, pokud není dosaženo ustáleného stavu, nebo u spotřebičů s nádržkou na vodu a topnými prvky tak dlouho, pokud je nádržka plněna automaticky, nebo je plněna podle pokynů výrobce".

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 16316151

Technická normalizační komise: TNK 33: Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-2-54

EUROPEAN STANDARD

Únor 1991

NORME EUROPEENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 64.06-83:648.5:614.8

 

Deskriptory: household electrical appliances, cleaning appliances, safety requirements, protection against electric shocks, fire protection, protection against mechanical hazard

 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění pro všeobecné použití (IEC 335-2-54:1988, mod)

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for general purpose cleaning appliances (IEC 335-2-54:1988, modified)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les appareils de nettoyage à usage général (CEI 335-2-54:1988, modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für  Reinigungsgeräte für allgemeine Zwecke (IEC 335-2-54:1988, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 11. června 1990. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný statut jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Stručný vývoj

Návrh pro schválení prvního vydání IEC 335-2-54, dokumentu CLC/TC 61(SEC)532, byl dán do oběhu v rámci schvalovacího postupu v březnu 1987.

 

Tento návrh byl projednáván na zasedání v Bruselu v listopadu 1988, kdy bylo rozhodnuto předložit návrh na EN 60335-2-54 k hlasování. Tento proces byl zahájen v říjnu 1989.

 

Text tohoto návrhu schválil technický výbor CENELEC 11. června 1990.

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována sekretariátem TC 61 CENELECu.

 

Platí tyto termíny:

-  poslední termín pro oznámení platnosti EN na národní úrovni         (doa) 1991-01-01

-  nejzazší termín vydání identické národní normy                              (dop) 1991-06-01

-  poslední termín zrušení konfliktních národních norem                     (dow) 1993-03-01

 

Pro výrobky, které vyhověly příslušné národní normě před 1993-03-01, pokud to může být výrobcem nebo certifikační institucí prokázáno, může tato předcházející norma dále platit pro výrobu do 1998-03-01.

 

Tento dokument doplňuje nebo upravuje příslušné články IEC 335-2-54:1988, aby byla tato norma převedena na evropskou normu EN 60335-2-54.

 

Tato norma se musí používat spolu s EN 60335-1:1988 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky, včetně jejích změn A2:1988, A5:1989 a A6:1989.

 

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Tam, kde tato norma uvádí „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", musí být příslušný text části 1 podle toho upraven.

 

Články, které jsou navíc vzhledem k článkům v IEC 335-1, jsou číslovány od 101.

 

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky (snc), které jsou důvodem k odchylce od této evropské normy, kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZX EN 60335-1.

 

Neexistují žádné odchylky od této evropské normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZY EN 60335-1.

 

POZNÁMKA: V této normě jsou použity tyto typy písma:

-vlastní požadavky:  kolmé písmo

-specifikace zkoušek: kurzíva

-vysvětlující texty: malé kolmé písmo

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 335-2-54:1988 byl schválen CENELECem jako evropská norma s dále uvedenými společnými modifikacemi.*)

 

_______________

*) Společné modifikace jsou vyznačeny čarou na levém okraji textu.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Definice

6

3

Všeobecný požadavek

6

4

Všeobecné poznámky ke zkouškám

6

5

Jmenovité hodnoty

6

6

Třídění

6

7

Značení

6

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

7

9

Rozběh elektromechanických spotřebičů

7

10

Příkon a proud

7

11

Oteplení

7

12

Provoz spotřebičů s topnými články při přetížení

7

13

Elektrická izolace a unikající proud při pracovní teplotě

7

14

Odrušení rozhlasu a televize

7

15

Odolnost proti vlhkosti

8

16

Izolační odpor a elektrická pevnost

8

17

Ochrana proti přetížení

8

18

Trvanlivost

8

19

Abnormální práce

8

20

Stabilita a mechanická nebezpečí

8

21

Mechanická pevnost

9

22

Konstrukce

9

23

Vnitřní spoje

9

24

Součásti

10

25

Síťový přívod a vnější pohyblivé přívody

10

26

Svorky pro vnější přívody

10

27

Ochranné spojení se zemí

10

28

Šrouby a spoje

10

29

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

10

30

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

10

31

Odolnost proti korozi

10

32

Záření, toxicita a podobná nebezpečí

10

Přílohy

11

 

1   Předmět normy

Tato kapitola z části 1 platí s touto změnou:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz