Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 35.260.20

Listopad 1995

VÝMĚNA DAT
ZÁKLADNÍ MODEL OBCHODNÍCH DOKLADŮ

ČSN
ISO 6422

97 5002

 

 

 

Layout key for trade documents

Formule-cadre pour les documents commerciaux

Grundmodell der Handelsdokumente

 

Tato norma je identická ISO 6422:1985

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 216 zavedena v ČSN EN 20216-1990 Psací papír a některé druhy tiskovin - Rozměry po oříznutí - řady A a B (50 0042)

ISO 3535 zavedena v ČSN ISO 3535 Vzor formulářů a plán rozmístění (97 5003)

UN/ECE/FAL Recommendation No. 15   dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 88 6112 z 14. 9. 1987. Tím pozbývá platnosti ČSN 88 6112 z 14. 9. 1987 v celém rozsahu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hospodářská komora České republiky, IČO 49279530, Ing. Alexander Šafařík

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18432


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

Základní model obchodních dokladů

ISO 6422

První vydání

1985-10-15


 

MDT 651.5:658.6

Deskriptory: foreign trade, commercial documents, layout, design, data layout.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní normalizační organizace) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování před jejich schválením Radou ISO jako mezinárodní norma ISO. Schválení mezinárodní normy vyžaduje podle procedurálních pravidel ISO souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 6422 vypracoval Technický výbor ISO/TC 154, Doklady a datové prvky ve správě, obchodu a průmyslu. Uživatelé se upozorňují, že mezinárodní normy podléhají čas od času revizím a každý zde učiněný odkaz na jinou mezinárodní normu se týká jejího posledního vydání, není-li uvedeno jinak.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz