Zdroj: www.cni.cz

ICS 75. 160. 10; 71. 040. 40                                   ČESKÁ NORMA                                                        Leden 1996

Tuhá paliva

STANOVENÍ VEŠKERÉ SÍRY METODOU ESCHKA

ČSN 44 1379

Solid mineral fuels. Determination of total sulfur. Eschka method Combustibles minéraux solides. Dosage du soufre total. Méthode Eschka Feste Brennstoffe. Bestimmung des Gesamtschwefelgehaltes. Eschka-Methode

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 334: 1992 Tuhá paliva. Stanovení veškeré síry metodou Eschka. Údaje souhlasné s ISO 334: 1992 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Předmluva

Citované normy

ČSN 44 1304 Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení ČSN 44 1377 Tuhá paliva. Stanovení obsahu vody

Další souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označováni analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 334 Solid mineral fuels. Determination of total sulfur. Eschka method (Tuhá paliva. Stanovení veškeré síry. Eschkova metoda)

Porovnání s mezinárodní normou

Tato norma obsahuje úplné znění ISO 334: 1992. Do normy byl na základě připomínkového řízení doplněn alternativní postup vodné extrakce a poznámka к rychlosti ohřevu. Hodnoty opakovatelností a reprodukovatelnosti stanovení byly diferencovány podle obsahů síry. Uvedené doplňky nemají vliv na hodnoty stanovení veškeré síry.

Informační údaje z ISO 334: 1992

MDT 662. 62: 546. 22: 543. 21

Mezinárodní norma ISO 334 byla připravena technickou komisí ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomisí SC 5 Metody analýzy a byla schválena 1992-12-15. Druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 334: 1975), jehož je technickou revizí. Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.

Deskriptory: minerals and ores, solid fuels, coal, coke, lignite, chemical analysis, determination of content, sulfur, gravimetric analysis.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1379 z 1987-05-25 a ČSN 44 1386 z 1982-12-06.

© Český normalizační institut, 1995

18443


ČSN 44 1379

Změny proti předchozí normě

Zapracováním normy ISO dochází к rozšíření její platnosti i pro stanovení veškeré síry v koksu. Hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti zůstaly zachovány. V metodice postupu stanovení nedochází к zásadním změnám, které by měly vliv na hodnoty stanovení.

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČO 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová

1 Úvod

Alternativní referenční metoda к této normě je uvedena v ISO 351: 1984 Tuhá paliva. Stanovení veškeré síry. Vysokoteplotní spalovací metoda.

Pro rychlejší stanovení celkové síry je umožněno používat instrumentální metody. Pokud se taková metoda používá, je nutné prokázat, že metoda je prostá systematických chyb při srovnání s touto referenční metodou a poskytuje úrovně opakovatelnosti a reprodukovatelnosti stejné nebo lepší než které jsou vymezeny pro referenční metodu (viz kapitola 9).

2 Předmět normy

Tato norma stanoví referenční metodu pro stanovení obsahu veškeré síry černých a hnědých uhlí, lignitů a koksu metodou Eschka.

2

Zdroj: www.cni.cz