Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 21.060.50

Listopad 1995

Spojovací součásti
KOLÍKY A RÝHOVANÉ KOLÍKY
Zkouška střihem
(ISO 8749:1986)

ČSN
EN 28 749

02 2130

 

 

 

Fasteners. Pins and grooved pins. Shear test (ISO 8749:1986)

Eléments de fixation. Goupilles et goupilles cannelées. Essai de cisaillement (ISO 8749:1986)

Verbindungselemente. Stifte und Kerbstifte. Scherprüfung (ISO 8749:1986)

 

Tato národní norma je identická s EN 28749:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1O5O Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 28749:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1O5O Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Tato norma ČSN EN 28749 doplňuje soubor norem ČSN EN pro kolíky o zkoušky střihem.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: FORWARD Kroměříž, IČO 42605946, Ing. Jaromír Vlček

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl

 

ã Český normalizační institut, 1995
18446


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 28749

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MTD 621.886.1:620.176

 

Deskriptory: Fasteners, grooved pins, spring pins, shear tests test equipment

 

KOLÍKY A RÝHOVANÉ KOLÍKY Zkouška střihem (ISO 8749:1986)

 

Pins and grooved pins. Shear test (ISO 8749:1986)

Goupilles et goupilles cannelées. Essai de cisaillement (ISO 8749:1986)

Stifte und Kerbstifte. Scherprüfung (ISO 8749:1986)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 17. 7. 1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1992 se technická komise CEN/TC 185 Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství (sekretariátem pověřen DIN), rozhodla předložit tuto mezinárodní normu ISO 8749:1986 - Pins and grooved pins. Shear test

k formálnímu hlasování beze změn.

Výsledek byl pozitivní.

 

Země povinné převzít tuto mezinárodní normu musí zveřejnit národní normu identickou s touto evropskou normou nejpozději do 31. 1. 1993 a konfliktní národní normy je třeba nejpozději do 31. 1. 1993 zrušit.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8749:1986 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma popisuje postup zkoušky střihem kovových kolíků se jmenovitými průměry od 0,8 mm do 25 mm.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz