Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 97.080

Listopad 1995

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH
SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST
A PODOBNÉ ÚČELY
Část 2: Zvláštní požadavky pro stroje
na ošetřování a čištění podlah
pro průmyslové a komerční použití

ČSN
EN 60 335-2-67

36 1055

 

 

idt  IEC 335-2-67:1992

 

Safety of household and similar electrical appliances.

Part 2: Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines, for industrial and commercial use

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Deuxième partie: Règles particulières pour les machinnes de traitement et de nettoyage des sols, à usage industriel et commercial

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.

Teil 2: Besondere Anforderungen für Bodenbehandlungs- und Bodenreinigungsmachinen für industrielle und gewerbliche Zwecke

 

Tato norma je identická s EN 60335-2-67:1994.

This standard is identical with EN 60335-2-67:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60335-1:1988  zavedena v ČSN EN 60335-1+A55 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 335-1:1976) (36 1055)

EN 60335-2-10:1990  dosud nezavedena

EN 60529:1991  zavedena v ČSN EN 60529 Stupeň ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0320)

HD 22  zaveden v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně (mod IEC 245)

 

Porovnání s IEC 335-2-67:1992

EN 60 335-2-67 je překladem IEC 335-2-67 s těmito úpravami:

Předmluva a úvod z IEC 335-2-67 se ruší.

V článku 1.1 je citována EN 60335-2-10 místo IEC 335-2-10. V článku 22.2 je citována EN 60529 místo IEC 529. V článku 25.6 je citována H07 RN-F místo 245 IEC 66.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 36 1425 z 27. 3. 1974 v celém rozsahu. Nahrazenou normu lze v souladu s předmluvou k EN 60335-2-67 používat do 2001-10-01.

 

Porovnání s předchozí normou

Tato norma byla zcela přepracována. Předchozí norma vycházela z CEE č. 10, část II, odd. B a používala se současně s ČSN 36 1060 Elektromechanické spotřebiče pro domácnost.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18476


Strana 2

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha 6, IČO 020362, Ing. Oldřich Petr, Pavel Tvrdík

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-2-67

EUROPEAN STANDARD

Únor 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 64.06-83:648.52:620.1:614.8

 

Deskriptory: Household electrical appliances, cleaning appliances, appliance for commercial use, safety requirements, protection against electric shocks, fire protection, protection against mechanical hazard

 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY

Část 2: Zvláštní požadavky pro stroje na ošetřování a čištění podlah pro průmyslové a komerční použití (IEC 335-2-67:1992)

 

Safety of household and similar electrical appliances

Part 2: Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines, for industrial and commercial use (IEC 335-2-67:1992)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues

Deuxième partie: Règles particulières pour les machines de traitement et de nettoyage des sols, à usage industriel et commercial (CEI 335-2-67:1992)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.

Teil 2: Besondere Anforderungen für Bodenbehandlungs- und Bodenreinigungsmachinen für industrielle und gewerbliche Zwecke (IEC 335-2-67:1992)

 

Tato evropská norma byla schválena organizací CENELEC 8. prosince 1993. Členové CENELEC jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Commitee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

 

Předmluva

 

Návrh ke schválení prvního vydání IEC 335-2-67, dokument CLC/TC 61 (SEC)835, byl rozeslán v rámci dotazovacího postupu v březnu 1992. Tento návrh byl projednán na zasedání v Berlíně v únoru 1993, kde bylo rozhodnuto předložit návrh EN 60335-2-67 k hlasování.

Tento návrh byl rozeslán v červnu 1993 a byl schválen CENELEC dne 8. prosince 1993.

Tato evropská norma byla připravena sekretariátem CENELEC technickou komisí TC 61.

 

Platí tyto termíny:

      -  poslední termín vydání

      identické národní normy           (dop) 1994-10-01;

      -  poslední termín zrušení

      konfliktních národních norem      (dow) 1996-10-01.

 

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly příslušné národní normě před 1996-10-01 je možno tuto předchozí normu používat až do 2001-10-01.

Tato norma se musí používat společně s EN 60335-1:1988 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky, včetně jejich změn A2:1988, A5:1989, A6:1989, A51:1991, A52:1992, A53:1992, A54:1992 a A55:1993.

Tam, kde v této části 2 není uveden určitý článek části 1, platí tento článek, pokud je to vhodné. Tam, kde je v této normě uvedeno „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", musí být podle toho příslušný text části 1 upraven.

Články, které jsou doplněny k části 1, jsou číslovány počínaje číslem 101.

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky (snc) způsobující odchylky od této normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZX EN 60335-1.

Neexistují žádné národní odchylky od této evropské normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZY EN 60335-1.

Jiné normy citované v této normě:

EN 60335-2-10:1990  Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah a čištění za mokra;

EN 60529:1991  Stupeň ochrany krytem (krytí-IP kód).

 

V této normě jsou použity tyto typy písma:

      -  požadavky:                       garmond;

      -  zkušební specifikace:            kurzíva;

      -  vysvětlivky:                     borgis.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 335-2-67:1992 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Definice

6

3

Všeobecné požadavky

6

4

Všeobecně o zkouškách

7

5

Jmenovité hodnoty

7

6

Třídění

7

7

Značení

7

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

8

9

Rozběh elektromechanických spotřebičů

8

10

Příkon a proud

8

11

Oteplení

8

12

Práce spotřebičů s topnými články při přetížení

8

13

Elektrická izolace a unikající proud při pracovní teplotě

8

14

Odrušení rozhlasu a televize

8

15

Odolnost proti vlhkosti

9

16

Izolační odbor a elektrická pevnost

9

17

Ochrana proti přetížení

9

18

Trvanlivost

9

19

Abnormální práce

9

20

Stabilita a mechanická nebezpečí

10

21

Mechanická pevnost

11

22

Konstrukce

11

23

Vnitřní spojování

11

24

Součásti

11

25

Síťový přívod a vnější pohyblivé přívody

12

26

Svorky pro vnější přívody

12

27

Ochranné spojení se zemí

12

28

Šrouby a spoje

13

29

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

13

30

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

13

31

Odolnost proti korozi

13

32

Záření, toxicita a podobná nebezpečí

13

Přílohy

14

 

1  Předmět normy

Tato kapitola z části 1 platí s touto změnou:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz