Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

01.040.03;03.220;03.220.10

Prosinec 1995

Terminologie kombinované dopravy

ČSN 26 9375


26 9375

 

 

 

Terminology of combined transport

Terminologie de transports combinés

Terminologie des kombinierten Verkehrs

 

Předmluva

 

Tato norma obsahuje termíny a definice používané v kombinované dopravě zpracované a schválené Evropskou konferencí ministrů dopravy (EKMD, angl. ECMT, franc. CEMT) a pro snadnou orientaci je v závorce uvedeno číslo termínu v originálu. Norma je doplněna dalšími termíny a definicemi národního charakteru, které se v této oblasti dopravy vyskytují a nejsou předmětem mezinárodního dokumentu.

 

Vydáním této normy dojde ke sjednocení a zavedení jednotlivých termínů a definic z této oblasti používaných u výrobců, provozovatelů, uživatelů, v technických normách, v obchodě, ve statistice, v politice i technickou veřejností.

 

Citované normy

 

ČSN 01 850 Základní názvosloví v dopravě

ČSN 26 0001 Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení

ČSN 26 8801 Motorové dopravní vozíky. Názvosloví motorových dopravních vozíků

ČSN 26 9002 Základní schematické značky v projektování manipulace s materiálem a skladování

ČSN 26 9004 Manipulační jednotky. Názvosloví

ČSN 26 9006 Paletizace. Názvosloví

ČSN 26 9354 Kontejnery. Základní třídění

ISO 668:1988 zavedena v ČSN 26 9341:1990 Kontejnery ISO řady 1. Typy, základní parametry a rozměry

ČSN ISO 830 Kontejnery. Terminologie (26 9007)

ISO 1161:1984 zavedena V ČSN 26 9344:1991 Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky

ČSN EN 283 Výměnné nástavby a zkoušení (26 9370)

ČSN EN 284 Výměnné nástavby třídy C. Rozměry a všeobecné požadavky (26 9371)

ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně (27 0000)

ČSN 28 0312 Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 mm a 1520 mm

ČSN 28 0315 Průjezdní průřezy celostátních drah a vleček s rozchodem koleje 1435 mm a 1520 (1524) mm

ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů

ČSN 32 0000 Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby

 

Další souvisící normy

 

ČSN ISO 3874 Kontejnery. Fixace a manipulace (26 9345)

 

© Český normalizační institut, 1995
18498


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel: MSB LOGISTIK s. r. o., IČO 416 958 44 Ing. Jindřich Jandourek

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

 

Obsah

 

Strana

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

3

2

Všeobecně

3

3

Dopravní prostředky

4

4

Přepravní prostředky

7

5

Parametry intermodální přepravní jednotky (IPJ)

8

6

Manipulační jednotky

9

7

Činnosti

10

8

Infrastruktura a zařízení

10

Rejstříky

15

 

1 Předmět normy

 

Tato norma obsahuje hlavní termíny a k nim přiřazené definice používané v oblasti kombinované dopravy. Pokud se vyskytnou termíny definované v některých názvoslovných normách jinak, popř. mají jiný výklad, vyplývají tyto odchylky ze skutečnosti, že mohou mít v ostatních oblastech hospodářství širší nebo i odlišný význam. Ostatní termíny z oblasti dopravy a dopravních zařízení jsou uvedeny v ČSN 01 8500 a ČSN 26 0001.

 

Ostatní termíny se tvoří podle potřeby z termínů již dříve normalizovaných:

 

a) doplněním termínu o označení způsobu jeho použití,

 

b) doplněním termínu o charakteristický konstrukční znak,

 

c) doplněním termínu uvedením výchozího materiálu.

 

K českým termínům jsou přiřazeny termíny v jazyce anglickém, francouzském a německém, a to v případech, kdy byly nalezeny dostatečné věrohodné podklady o tom, že jde o název významově ekvivalentní.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz