Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.020;13.220.40

Listopad 1995

ZKOUŠENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
Část 2: Zkušební metody
Oddíl 2: Zkouška plamenem
jehlového hořáku

ČSN
EN 60 695-2-2

34 5615

 

 

idt IEC 695-2-2:1991

 

Fire hazard testing. Part 2: Test methods. Section 2: Needle-flame test

Essais relatifs aux risques du feu. Partie 2: Méthodes d'essai. Section 2: Essai au bruleur-aiguille

Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr. Teil 2: Prüfverfahren. Hauptabschnitt 2: Prüfung mit der Nadelflamme

 

Tato norma je identická s EN 60695-2-2:1994, která je převzetím IEC 695-2-2:1991 bez modifikací.

This standard is identical with EN 60695-2-2:1994 (including its Corrigendum from February 1994), which is the adoption of the IEC Publication 695-2-2:1991 without any modification.

 

Národní předmluva

 

Informační údaje z IEC 695-2-2:1991

Text normy je založen na těchto dokumentech:

 

1Y1.gif

 

Úplnou informaci o hlasování při schvalování tohoto oddílu lze najít ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

 

Citované normy

ISO 4046:1978 dosud nezavedena *)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ICS 695-2-2:1991 Fire hazard testing. Part 2: Test methods - Section: Needle - flame test (Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody - Oddíl 2: Zkouška plamenem jehlového hořáku

 

_______________

*) U dosud nezavedených mezinárodních norem se postupuje podle jejich původního znění, které je dostupné v ČSNI - Informační úsek.

 

ÓČeský normalizační institut, 1995
18500


Strana 2

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ustanovení týkající se zkoušky 522 (články 41 až 50) ČSN 34 5615 z 21.5.1984.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace, Praha, IČO 41107829 - RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60695-2-2

EUROPEAN STANDARD

Leden 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.3.001.4.536.468.083.46::536.46::615.473.2

614.841.2.004.11

Nahrazuje HD 444.2.2S2:1992

 

Deskriptory: methods of test, fire test, laboratory test, gas burner, calibrated thin flame, ignition of specimen, ignition of surroundings, extent of burning, duration of burning after removal of source of ignition

 

Zkoušení požárního nebezpečí Část 2: Zkušební metody Oddíl 2 - Zkouška plamenem jehlového hořáku ( IEC 65-2-2:1991)

Fire hazard testing Part 2: Test methods Section 2 - Needle-flame test (IEC 695-2-2:1991)

Essais relatifs aux risques du feu Partie 2: Méthodes d`essai Section 2 - Essai au bruleur-aiguille (CEI 695-2-2:1991)

Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr Teil 2: Prüfverfahren Hauptabschnitt 2 - Prüfung mit der Nadelflamme (CEI 695-2-2:1991)

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 1993-12-08. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních pravidel CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standartization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Na žádost 72. zasedání Technického výboru CENELEC byl HD 444.2.2 S2:1992 (IEC 695-2-2:1991) předložen do hlasovacího postupu CENELEC pro převod na evropskou normu.

Text mezinárodní normy byl CENELEC přijat jako EN 60695-2-2 dne 8. prosince 1993.

Byly stanoveny tyto termíny:

-  nejzazší lhůta vydání identické národní normy (dop) 1994-12-15

-  nejzazší lhůta zrušení konfliktních národních norem (dow)

U výrobků, které před 1. prosincem 1993 splňovaly požadavky HD 444.2.2 S1:1983 nebo HD 444.2.2 S2:1992, což prokázal výrobce nebo certifikující orgán, lze dosavadní normu použít i pro výrobu do 1. prosince 1998.

 

Oznámení o schválení

Znění mezinárodní normy IEC 695-2-2:1991 bylo schváleno CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

5

3

Všeobecný popis zkoušky

6

4

Popis zkušebního zařízení

6

5

Stupně přísnosti

6

6

Aklimatizace před zkouškou

7

7

Počáteční měření

7

8

Postup zkoušky

8

9

Pozorování a měření

8

10

Vyhodnocení výsledků zkoušky

9

11

Informace uváděné v příslušné specifikaci

9


Strana 5

Úvod

Nejlepší metodou zkoušení elektrotechnických výrobků s ohledem na požární nebezpečí je přesně reprodukovat podmínky vyskytující se v praxi. Většinou to však není možné. Z praktických důvodů je proto nejlepší při zkoušení elektrotechnických výrobků s ohledem na požární nebezpečí skutečné vlivy vyskytující se v praxi co nejvíce napodobit.

Části elektrotechnických výrobků, které mohou být vystaveny nadměrnému tepelnému namáhání způsobenému elektrickými vlivy a jejichž znehodnocení může snížit bezpečnost zařízení, nesmějí být abnormálně zasaženy teplem a ohněm vzniklým uvnitř zařízení.

Části z izolačního materiálu nebo z jiného hořlavého materiálu, jejichž prostřednictvím se mohou šířit plameny uvnitř zařízení, se mohou vznítit působením plamenů vyvolaných porouchanou součástkou. Za určitých okolností (např. při vzniku plazivých proudů, při přetížení součástek nebo částí a při vadných spojích) mohou rovněž vzniknout plameny; tyto plameny mohou zasáhnout blízké hořlavé části.


Strana 6

1   Předmět normy

 

Tento oddíl IEC 695 stanoví zkoušku plamenem jehlového hořáku určenou k napodobení vlivu malých plamenů, které mohou vzniknout následkem poruch uvnitř zařízení. Cílem je pomocí simulace posoudit požární nebezpečí.

Zkouška se používá pro elektrotechnická zařízení, jejich podsestavy a součástky, jakož i pro pevné elektroizolační materiály nebo jiné hořlavé materiály.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz