Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.20

Leden 1996

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTI
PÁDŮM Z VÝŠKY
Zkušební metody

ČSN
EN 364

83 2660

 

 

 

Personal protective equipment against falls from a height. Test methods

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Méthodes d'essai

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Prüfverfahren

 

Tato národní norma je identická s EN 364:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Brusel

Belgie.

 

This national standard is identical with EN 364:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 354  zavedena v ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2601)

EN 361  zavedena v ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje (83 2620)

prEN 892-1   dosud nezavedena

EN 10002-1  zavedena v ČSN 10002-1 Kovové materiály. Zkouška tahem. Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty (42 0310)

EN 10002-2   dosud nezavedena

EN 45001  zavedena v ČSN EN 45001 Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří (01 5253)

ISO 9227:1990  zavedena v ČSN ISO 9227:1994 Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou (03 8132)

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18501


Strana 2

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma spolu s ČSN EN 361 (83 2620) z ledna 1996 nahrazuje čl. 1 až 9, 16 až 17, 24 až 32, 36, 38 až 39, 47 až 49, 57 až 58, 71 až 72, 74, 76 a 78 ČSN 83 2611 z 19. 7. 1989. Dále mění čl. 37, název čl. 79, 83, 96, 100 a dodatek výše uvedené normy.

 

Změny proti předchozímu vydání

 

Norma byla upravena v souladu s ustanoveními řady evropských norem na osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, ponechány v ní pouze některé požadavky, které nejsou v rozporu s evropskými normami včetně fyziologických zkoušek.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a. s., IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK č.3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 364

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.895.1:62-783.4:620.17:614.8

 

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, protection against fall, tests, inspection

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY

Zkušební metody

 

Personal protective equipment against falls from a height. Test methods

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Méthodes d'essai

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Prüfverfahren

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CEN 1992-11-30. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy týkající se těchto národních norem jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Německa, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Termíny a definice

5

4

Technické požadavky na zkušební zařízení

5

5

Zkušební metody

9

Příloha A Doporučení pro časový plán zkoušek

27

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům včetně pracovních pásů", jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě pověření uděleného CEN komisí Evropského společenství a Evropským sdružením volného obchodu a podloženého podstatnými požadavky směrnic(e) ES.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do června 1993. Do června 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

Norma byla schválena a v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma specifikuje zkušební metody pro materiály, součásti a systémy ve spojení s ochrannými prostředky proti pádům z výšky takto:

a)  zkušební zařízení a zkušební metody statických zkoušek;

b)  zkušební zařízení pro dynamické zkoušky, včetně zkušebního torza;

c)  zkušební metody pro zkoušky dynamického výkonu a dynamické zatížitelnosti součástí a systémů;

d)  korozní zkoušky kovových součástí;

e)  zkušební zařízení a zkušební metody pro klimatizační a únavové zkoušky.

Tato norma rovněž dává doporučení časového plánu zkoušek.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz