Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.20;21.060.60

Listopad 1995

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY
Spojky

ČSN
EN 362

83 2623

 

 

 

Personal protective equipment against falls from a height. Connectors

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Connecteurs

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Verbindungselemente

 

Tato národní norma je identická s EN 362:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Brusel

Belgie.

 

This national standard is identical with EN 362:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 354  zavedena v ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2621)

EN 358  zavedena v ČSN EN 358 Osobní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky. Pracovní polohovací systémy (83 2651)

EN 363:1992  zavedena v ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu (83 2650)

EN 364:1992  zavedena v ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660)

EN 365  zavedena v ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání a značení (83 2601)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a. s., IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18538


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 362

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.895.1:62-783.4:621.885:620.1:614.8:620.1

 

Deskriptory: work safety, protective equipment, accident prevention, protection against fall, safety devices, specifications, tests, marking, technical notices

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY

Spojky

 

Personal protective equipment against falls from a height. Connectors

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.Connecteurs

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Verbindungselemente

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CEN 1992-11-30. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy týkající se těchto národních norem jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jiném jazyku pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Termíny a definice

4

4

Technické požadavky

5

5

Zkušební metody

6

6

Návody pro používání a značení

6

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům včetně pracovních pásů", jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě pověření uděleného CEN komisí Evropského společenství a Evropským sdružením volného obchodu a podloženého podstatnými požadavky směrnic(e) ES.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do června 1993. Do června 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

Norma byla schválena a v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1  Předmět normy

 

Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, návody k používání a značení spojek. Spojky podle této normy jsou používány v pracovním polohování a systémech zachycení pádu specifikovaných samostatně v EN 358 a EN 363. Spojovací prostředky se spojkami jako zakončením jsou specifikovány v EN 354.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz