Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

25.220.40

Prosinec 1995

Letectví a kosmonautika. Zkouška přilnavosti kovových povlaků hlazením tlakem

ČSN EN 2828


31 8050

 

 

 

Aerospace series. Adhesion test formetallic coatings by burnishing

Série aérospatiale.Essai d'adhérence des revêtements métalliques par brunissage

Luft- und Raumfahrt. Prüfung der Haftfestigkeit von metallischen Beschichtungen durch Preßglänzen

 

Tato národní norma je identická s EN 2828:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 2828:1993 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 2080 zavedena v ČSN ISO 2080 Elektrolytické pokovování a obdobné procesy. Slovník (03 8006)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav a. s., Praha 9 IČO 010669, Ing. Zdeněk Pacholík

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

 

© Český normalizační institut, 1995
18584


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 2828


 

Únor 1993

 

MDT: 621.794.61:620.17:629.7

 

Deskriptory: Aircraft industry, metal coatings, coating processes, adhesion tests

 

LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

ZKOUŠKA PŘILNAVOSTI KOVOVÝCH

POVLAKŮ HLAZENÍM TLAKEM

 

Aerospace series

Adbesion test for metallic coatings by burnishing

 

Série aérospatiale

Essai d'adhérence des revêtements

métalliques par brunissage

 

Luft- und aumfahrt

Prüfung der Haftfestigkeit von metallischen

Beschichtungen durch Preßglänzen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 19. 2. 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla zpracována Evropským sdružením výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA).

 

Po připomínkování a hlasování podle stanov tohoto sdružení byla tato norma před předložením CEN, schválena národními sdruženími a příslušnými úřady členských zemí AECMA.

 

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do srpna 1993. Do srpna 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC se zavázaly zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Spojené království, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

1 Předmět normy a rozsah použití

 

Tato norma stanovuje zkušební metodu pro určení přilnavosti povlaků pomocí hlazení tlakem 1). Používá se pro povlaky z tažných kovů jako jsou kadmium, měď nebo stříbro o tvrdosti menší než 250 HV a tloušťce nejvýše 40 μm.

 

Používá se ve všech případech, kdy je na ni odkaz.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz