Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

29.040.20

Prosinec 1995

Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů. Část 2: Volba kritérií zkoušek

ČSN IEC 216-2


34 6416

 

 

 

Guide for the determination of thernal endurance properties of electrical insulating materials

Part 2: Choice of test criteria

Guide pour la détermination des propriétés d'endurance thermique de matériaux isolants électriques

Deuxième partie: Choix de critères d'essai

Führer zur Bestimmung der thermischen Langzeiteigenschaften von Elektroisolierstoffen

Teil 2: wahl der Prüfkriterien

 

Tato norma je identická s IEC 216-2:1990 a zavádí HD 611.2 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 216-2:1990.

 

This standard is identical with the IEC Publication 216-2:1990 and implements HD 611.2 S1, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication IEC 216-2:1990.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 172: 1987 zavedena v ČSN 34 6501-5 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnost lakovaných drôtov na vinutia (neq IEC 172)

 

IEC 243:1967 dosud nezavedena

 

IEC 317 zavedena v souboru ČSN IEC 317 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (34 7307)

 

IEC 370:1971 zavedena v ČSN 34 6501-3 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnosť lakovaných tkanín

 

IEC 371 dosud nezavedena

 

IEC 371-3-2 dosud nezavedena

 

IEC 394 dosud nezavedena

 

IEC 450:1974 dosud nezavedena

 

IEC 454 dosud nezavedena

 

IEC 454-2A:1978 dosud nezavedena

 

IEC 455 dosud nezavedena

 

IEC 455-2-2:1984 dosud nezavedena

 

IEC 464 dosud nezavedena

 

IEC 464-2:1974 dosud nezavedena

 

IEC 554 dosud nezavedena

 

IEC 610:1978 dosud nezavedena

 

IEC 611:1978 dosud nezavedena

 

IEC 626 zavedena v ČSN 34 6501 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov (neq IEC 626)

 

© Český normalizační institut, 1995
18594


Strana 2

IEC 641 dosud nezavedena

 

IEC 667 dosud nezavedena

 

IEC 674 dosud nezavedena

 

IEC 684 dosud nezavedena

 

IEC 684-2: 1984 dosud nezavedena

 

IEC 763 dosud nezavedena

 

IEC 795: 1984 zavedena v ČSN 34 6501 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov (neq IEC 795)

 

IEC 811 zavedena v souboru ČSN IEC 811: 1985 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

 

IEC 811-1-1: 1985 zavedena v ČSN IEC 811-1-1: 1985 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl první: Měření tlouštěk a vnějších rozměrů zkoušky pro stanovení mechanických vlastností (34 7010)

 

IEC 811-1-2: 1985 zavedena v ČSN IEC 811-1-2: 1985 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl 2-Metody tepelného stárnutí (34 7010)

 

IEC 811-3-2: 1 985 zavedena v ČSN IEC 811-3-2: 1985 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Specifické metody pro PVC směsi. Oddíl druhý-Zkouška úbytku hmotnosti-zkouška tepelné stability (34 7010)

 

IEC 819 dosud nezavedena

 

IEC 893 dosud nezavedena

 

ISO 37: 1977 dosud nezavedena

 

ISO 178: 1975 dosud nezavedena

 

ISO 179: 1982 dosud nezavedena

 

ISO 527/R: 1966 (doporučení) dosud nezavedena

 

ISO 1184: 1983 dosud nezavedena

 

ISO 1520: 1973 dosud nezavedena

 

ISO 1924 zavedena v ČSN ISO 1924 Papěr a lepenka určenie ťahových vlastností (50 0340)

 

ISO 2759: 1983 zavedena v ČSN ISO 2759 Lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku (50 0390)

 

ISO/DIS 8256 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN 34 5120 Názvoslovie tuhých elektroizolačných materiálov

 

ČSN 64 0605 Zkoušení plastů. Zkouška tahem plastů

 

ČSN 64 0607 Plasty. Ohybová zkouška

 

ČSN 64 0612 Plasty. Stanovení rázové a vrubové houževnatosti metodou Charpy

 

ČSN 34 6401 Tuhé elektroizolačné materiály. Prostredia pri príprave skušobných telies a skúšání

 

ČSN 34 6463 Skušobné metódy elektroizolačných materiálov. Elektrická pevnosť pri priemyselnej frekvencii

 

ČSN 34 6501-1 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnosť izolačných hadičiek

 

ČSN 34 6501-2 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnosť impregnačných lakov

 

ČSN 34 6501-3 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnosť lakovaných tkanin

 

ČSN 34 6501-4 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnosť vrstvených izolantov

 

ČSN 34 6501-5 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnost lakovaných drótov na vinutia


Strana 3

ČSN 34 6501 -6 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnosť elektroizolačných samolepiacích pások

 

ČSN 34 6501-7 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnosť reaktoplastovych lisovacích zalievacích hmót

 

ČSN 34 6501-8 Skúšky teplotnej odolnosti elektrizolačných materiálov. Teplotná odolnost, fólií z plastov

 

ČSN 34 6501-9 Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov. Teplotná odolnosť kombinovaných ohybných plošných izolantov

 

ČSN 50 0348 Papír. Stanovení pevnosti papíru v dotrzení (metoda podle Elmendorfa)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

CENELEC HD 611.2 S 1:1992 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials. Part 2: Choice of test criteria

(Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů. Část 2: Volba kriterií zkoušek)

 

BS 5691:1979 Part 1: General procedures for the determination of thermal endurance properties, temperature indices and thermal endurance profiles

(Všeobecné postupy na určení vlastností tepelné odolnosti, tepelných indexů a tepelných profilů)

 

BS 5691:1979 Part 2: Lists of materials and available tests

(Seznam materiálů a odpovídajících zkoušek)

 

DIN IEC 216 Teil 1: Allgemeine Verfahren zur Bestimmung der thermischen Beständigkeitseigenschaften, des Temperaturindex und des thermischen Beständigkeitsprofils

(Všeobecné postupy na určení vlastností tepelné odolnosti, teplotních indexů a teplotních profilů)

 

DIN IEC 216 Teil 2: Liste der Werkstoffe und anzuwendnen Prüfungen

(Seznam materiálů a odpovídajících zkoušek)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NORTHERM-služby. Jindřich Muk, Praha 10, IČO 41101081

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 4

POKYN PRO STANOVENÍ VLASTNOSTÍ TEPELNÉ

ODOLNOSTI ELEKTROIZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

Část 2: Volba kritérií zkoušek

IEC 216-2


 

Třetí vydání

1990

 

MDT 621.315.61: 620. 193.94

 

Deskriptory: Insulating material, material, list, test procedure, thermal endurance test

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvodní údaje

5

Kapitola

5

1

Rozsah platnosti

5

2

Všeobecně

5

3

Pokyny pro volbu kritérii a konečných bodů

5

4

Použití tabulky 1

6

Příloha A

11

Příloha ZA (normativní)

13

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se tykají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl byt pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Tato norma byla připravena subkomisí 15 B: Zkoušky odolnosti, technické komise č. 15: Izolační materiály.

 

Toto třetí vydání IEC 216-2:1990 nahrazuje druhé vydání z roku 1974.

 

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

 

4Y1.gif

 

Úplnou informaci o hlasování pro schválení této normy naleznete ve zprávě o hlasování, uvedené v předcházející tabulce.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz