Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.20

Leden 1996

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY
Zatahovací zachycovače pádu

ČSN
EN 360

83 2624

 

 

 

Personal protective equipment against falls from a height. Retractable type fall arresters

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Antichutes à rappel automatique

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Höhensicherungsgeräte

 

Tato národní norma je identická s EN 360:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Brusel

Belgie

 

This national standard is identical with EN 360:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 353-1 zavedena v ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení (83 2625)

EN 353-2 zavedena v ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení (83 2625)

EN 354:1992 zavedena v ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2611)

EN 355 zavedena v ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu (83 2622)

EN 361 zavedena v ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje (83 2620)

EN 362 zavedena v ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky (83 2623)

EN 363:1992 zavedena v ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu (83 2650)

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660)

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání a značení (83 2601)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a. s., IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

© Český normalizační institut, 1995
18597


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 360

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.895.1:62-783.4:679.73:621.885:620.1.614.8:62-777

 

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, protection against fall, safety devices, webbing, wire rope, specifications, tests

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY

Zatahovací zachycovače pádu

 

Personal protective equipment against falls from a height. Retractable type fall arresters

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Antichutes à rappel automatique

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Höhensicherungsgeräte

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CEN 1992-11-30. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy týkající se těchto národních norem jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jiném jazyku pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Termíny a definice

5

4

Technické požadavky

5

5

Zkušební metody

6

6

Návody pro používání a značení

7

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům včetně pracovních pásů", jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě pověření uděleného CEN komisí Evropského společenství a Evropským sdružením volného obchodu a podloženého podstatnými požadavky směrnic(e) ES.

 

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do června 1993. Do června 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

 

Norma byla schválena a v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, návody na používání a značení zatahovacích zachycovačů pádu. Zatahovací zachycovače pádu podle této normy jsou používány v systémech zachycení pádu specifikovaných v EN 363 ve spojení s záchytnými postroji specifikovanými v EN 361. Jiné typy zachycovačů pádu jsou specifikovány v EN 353-1 a EN 353-2, a tlumiče pádu jsou specifikovány v EN 355.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz